Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta määrittelee, että yleisötilaisuutta järjestettäessä on huolehdittava siitä, ettei kokoontumisesta aiheudu huomattavaa haittaa yleiselle järjestykselle. Lisäksi laki määrittelee, että palveluntarjoajan on huolehdittava, ettei yleisötilaisuudesta aiheudu haittaa tai vaaraa ihmisten omaisuudelle tai terveydelle.

Vastuu edellä mainituista asioista on aina tilaisuuden järjestäjällä, jolloin tämä vastaa järjestyksen ja turvallisuuden säilyttämisestä, lain noudattamisesta tilaisuudessa sekä tilaisuuden mahdollisesti aiheuttamista henkilö- ja omaisuusvahingoista. Tilaisuuden järjestäjien kannalta on keskeistä, että vaikka tilaisuuteen ei perittäisi pääsymaksuja, on järjestäjällä silti vastuu yleisön turvallisuudesta. Kuluttajapalveluiden valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle TUKESille.

Säädösperusta: Pelastuslaki 379/ 2011 16§

Yleisötilaisuuden järjestäjän on pelastuslain mukaan huolehdittava siitä, että tilaisuus järjestetään turvallisesti. Tästä syystä useimpiin yleisötilaisuuksiin on pelastuslain mukaisesti laadittava kirjallinen pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelma laaditaan tapahtumaan tai yleisötilaisuuteen, jossa

  • Arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä.
  • Käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja.
  • Tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta.
  • Tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma, sekä ilmoitus mahdollisesta tuliesityksestä tai pyrotekniikan käytöstä, on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.

Yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten voidaan laatia myös muun toimivaltaisen viranomaisen määräämä turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, johon kootaan pelastuslaissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat. Tästä on mainittava suunnitelmassa ja erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia. Tämä suunnitelma voi olla esimerkiksi turvallisuusasiakirja.

Pelastussuunnitelman sisältö

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmassa on selvitettävä ja arvioitava tilaisuuden vaarat ja riskit. Niiden perusteella määritellään tilaisuuden turvallisuusjärjestelyt. Lisäksi annetaan ohjeet tilaisuuden toteuttamisesta vastaavalle henkilöstölle ja tilaisuuteen osallistuvalle yleisölle onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteessa toimimiseksi.

Tehosteiden käyttö

Räjähteitä tai vaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä. Yleisötapahtuman pelastussuunnitelmassa tulee käsitellä myös tehostetoteutuksen riskit sekä siihen liittyvät turvallisuusjärjestelyt.

Yleisötilaisuuksien valvonta

Pelastusviranomainen voi tarvittaessa suorittaa palotarkastuksen ja tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt. Tarve perustuu viranomaisen harkintaan ja tapahtuman riskiarvioon. Yleisötilaisuuksien valvontakäynti on maksullinen. Maksu peritään pelastuslaitoksen hinnaston mukaisesti.

Lähde: Pelastustoimi.fi

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laadintaan

Pelastuslaitokset.fi (pdf)

Lähde: pelastuslaitokset.fi

Pelastussuunnitelman mallipohja

Pelastuslaitokset.fi (doc)

Lähde: pelastuslaitokset.fi

Takaisin sivun alkuun