Harjoittelu tai työelämässä oppiminen seurakunnan tehtävissä

Harjoittelu ja työelämässä oppiminen toteutuu seurakunnassa samalla tavoin kuin muissakin työpaikoissa. Poikkeuksena ovat alla olevat käytännöt, jotka tulee huolehtia kuntoon ennen jakson alkua seurakunnassa.

Tietyissä seurakunnan hengellisen työn tehtävissä seurakunnan on aina tarkoituksenmukaista tietää, 

 • onko opiskelija Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, 
 • edustaako hän jotain muuta uskonnollista yhteisöä tai 
 • onko hän uskonnollisesti sitoutumaton. 

Kun seurakunta on tietoinen näistä, on mahdollista sopia hyvissä ajoin tarvittavista erityisjärjestelyistä.

Seurakunta voi perustellusta syystä asettaa etusijalle ne harjoitteluun tai työelämässä oppimisen jaksolle hakeutuvat opiskelijat, jotka ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä (ks. Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 12 §).
 

Ohjeet opiskelijoille

Klikkaa alla olevia otsikoita lukeaksesi ohjeet.

Ennen hengellisen työn tehtävissä toteutuvaa harjoittelua tai työelämässä oppimisen jaksoa

 1. Kouluttava laitos informoi ennen jakson alkua opiskelijoita ja ohjaajia harjoittelun tai työelämässä oppimisen
  • osaamistavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
  • hengellisen työn tehtäviin liittyvien tietojen ja sitoumusten toimittamisesta seurakunnalle ennen jakson alkamista (ks. alla).
 2. Jos harjoittelu tai työelämässä oppiminen toteutuu seurakunnan hengellisen työn tehtävissä, seurakunta pyytää ennen harjoittelu- tai työelämässä oppimisen jaksoa henkilötietolomakkeella opiskelijalta tiedon mm. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä koskevien edellytysten täyttymisestä. Jos kouluttava laitos poikkeuksellisesti huolehtii näiden tietojen tarkistamisesta, siitä sovitaan seurakunnan kanssa erikseen.
 3. Ennen seurakunnassa toteutuvaa harjoittelun tai työelämässä oppimisen jaksoa opiskelija allekirjoittaa vaitiolo- ja salassapitositoumuksen.
 4. Kouluttava laitos hyväksyy harjoittelun tai työelämässä oppimisen Suomen evankelis- luterilaisen kirkon tutkintopäätösten tai suosituksen mukaisesti suoritetuksi, kun opintokokonaisuuden tai tutkinnon osan laajuus, osaamistavoitteet  ja keskeiset sisällöt täyttävät kirkon työn edellyttämät vaatimukset.

Lisätietoja Kirkkohallituksen asiantuntijoilta

Ennen hengellisen työn tehtävissä toteutuvaa harjoittelua tai työelämässä oppimisen jaksoa

 1. Kouluttava laitos informoi ennen jakson alkua opiskelijoita ja ohjaajia harjoittelun tai työelämässä oppimisen
  • osaamistavoitteista ja keskeisistä sisällöistä
  • hengellisen työn tehtäviin liittyvien tietojen ja sitoumusten toimittamisesta seurakunnalle ennen jakson alkamista (ks. alla).
 2. Jos harjoittelu tai työelämässä oppiminen toteutuu seurakunnan hengellisen työn tehtävissä, seurakunta pyytää ennen harjoittelu- tai työelämässä oppimisen jaksoa henkilötietolomakkeella opiskelijalta tiedon mm. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä koskevien edellytysten täyttymisestä. Jos kouluttava laitos poikkeuksellisesti huolehtii näiden tietojen tarkistamisesta, siitä sovitaan seurakunnan kanssa erikseen.
 3. Opiskelija, joka ei ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, voi antaa kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän sitoutuu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppiin ja tunnustukseen harjoittelu- tai työelämässä oppimisen jakson tehtävissä (ks. Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen 1 luku).

  Mikäli Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton opiskelija ei allekirjoita kirjallista sitoumusta siitä, että hän sitoutuu harjoitteluun tai työelämässä oppimiseen kuuluvissa työtehtävissä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppiin ja tunnustukseen, hän suorittaa harjoittelun tai työelämässä oppimisen rajatusti. Hän saa tutkintoon kuuluvat opinto- tai osaamispisteet, muttei todistukseen lauseketta siitä, että tutkinto tuottaa kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan tai pätevyyden seurakunnan lastenohjaajan tehtävään.

 4. Ennen seurakunnassa toteutuvaa harjoittelun tai työelämässä oppimisen jaksoa opiskelija allekirjoittaa vaitiolo- ja salassapitositoumuksen.
 5. Kouluttava laitos hyväksyy harjoittelun tai työelämässä oppimisen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tutkintopäätösten tai suosituksen mukaisesti suoritetuksi, kun opintokokonaisuuden tai tutkinnon osan laajuus, osaamistavoitteet  ja keskeiset sisällöt täyttävät kirkon työn edellyttämät vaatimukset.

Jos harjoittelun tai työelämässä oppimisen rajatusti suorittanut henkilö liittyy Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon myöhemmin ja haluaa saada kirkon virkaan vaadittavan kelpoisuuden, opiskelijan tulee olla yhteydessä kouluttavaan laitokseen.

Lisätietoja Kirkkohallituksen asiantuntijoilta

Ohjeiden perustelut

 1. Silloin kun harjoitteluun tai työelämässä oppimiseen sisältyy kirkon jumalanpalveluselämään, diakoniaan, kasvatukseen, opetukseen tai sielunhoitoon liittyviä tehtäviä, on tarkoituksenmukaista, että opiskelija on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Asiaan liittyvät säännökset koskevat vain virka- tai työsuhteessa työskenteleviä. Säännösten tarkoitus on, että yllämainituissa tehtävissä toimivat, myös muut kuin palvelussuhteessa olevat, ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä.

  On siten perusteltua, että seurakunta edellyttää myös opiskelijan sitoutumista kirkon oppiin ja tunnustukseen. Tämän vuoksi hengellisen työn tehtäviin liittyvässä harjoittelussa tai työelämässä oppimisessa seurakunta pyytää opiskelijalta, joka ei ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, kirjallisen sitoutumisen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oppiin ja tunnustukseen harjoittelun ja työelämässä oppimisen ajaksi.

 2. Mikäli harjoittelun tai työelämässä oppimisen suorittaminen edellyttää toimimista kirkkojärjestyksen mukaisissa (KJ 3 luku 4 ja 8 §) jumalanpalvelukseen ja ehtoollisen jakamiseen liittyvissä tehtävissä, opiskelijan tulee aina olla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu ja kristillisestä vakaumuksesta tunnettu jäsen.

  Jumalanpalvelukseen liittyvillä tehtävillä tarkoitetaan esimerkiksi jumalanpalveluksessa saarnaamista. Ehtoollista koskevat tehtävät tarkoittavat ehtoollisen jakamisessa avustamista. Näitä tehtäviä ei voi suorittaa kirkkoon kuulumaton, vaikka olisi antanut yllä mainitun kirjallisen sitoumuksen. Muita kirkollisia toimituksia (KJ 3 luku 912 ja 13 §), kuten kaste, avioliittoon vihkiminen ja hautaan siunaaminen, opiskelija ei voi suorittaa. Kyseisistä säännöksistä seurakunta ei voi poiketa. Seurakunta varmistaa etukäteen ennen harjoittelun tai työelämässä oppimisen alkua opiskelijan kirkon jäsenyyden henkilötietolomakkeella.

Harjoittelun ja työelämässä oppimisen yhteys tutkintotodistukseen tai todistukseen täydentävistä opinnoista kirjattavaan kelpoisuuslausekkeeseen

Oppilaitos tai korkeakoulu lisää kirkon virkaan tai tehtävään kelpoistavien tutkintojen tutkintotodistuksiin lausekkeen, jossa todetaan, että suoritettu tutkinto ja siihen kuuluvat opinnot tuottavat piispainkokouksen tai kirkkohallituksen päätöksen mukaisen kelpoisuuden ko. virkaan tai suositellun pätevyyden tehtävään. Näihin opintoihin kuuluu myös Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa suoritettu päätoiminen harjoittelu tai työelämässä oppiminen. Tällainen todistus annetaan myös, kun opiskelija on täydentänyt tiettyjä tutkintoja kirkkohallituksen tutkintopäätösten mukaisiksi.

Lisätietoja tutkinnon täydentämisestä: evl.fi/tutkintopaatokset.

Pääsääntö on, että kirkon virkaan vaadittavan tai tehtävään pätevöittävän tutkinnon opiskelija tekee seurakunnassa tehtäviä, joita palvelussuhteessa olevat työntekijät tekevät. Harjoittelun tai työelämässä oppimisen osaamistavoitteet on myös laadittu tämän periaatteen pohjalta ja siten, että ne tukevat kirkon edellyttämän osaamisen saavuttamista

 1. Mikäli opiskelija ei ole Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, tällöin tutkinnon tuottaman kelpoisuuden näkökulmasta on kyse siitä, onko kirkkoon kuulumattoman opiskelijan mahdollista suorittaa osaamistavoitteiden mukainen harjoittelu tai työelämässä oppiminen. Harjoittelua tai työelämässä oppimista ei voida hyväksyä osaksi kirkon kelpoisuuden tuottavia opintoja, jos opiskelija ei voi osallistua kaikkiin sellaisiin tehtäviin, joita tehtäväalueen työntekijöille normaalisti kuuluu eivätkä rajatut tehtävät täytä opintokokonaisuuden tai tutkinnon osan suorittamiseen kuuluvia kirkon työn osaamistavoitteita. Tällöin opiskelija voi suorittaa harjoittelun tai työelämässä oppimisen rajatusti, mutta ei saa todistukseen kelpoisuuslauseketta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan tai pätevyyden osoittavaa lauseketta tehtävään.
 2. Jos Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumaton on allekirjoittanut kirjallisen sitoumuksen ja hän suorittaa harjoittelun tai työelämässä oppimisen ilman rajoituksia kaikissa sellaisissa tehtävissä, jotka normaalisti kuuluvat tehtäväalueen työntekijöille ja jotka täyttävät harjoittelulle tai työelämässä oppimiselle asetetut kirkon työn vaatimukset, tällöin se vastaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan tai tehtävään kelpoistavaan tutkintoon kuuluvaa harjoittelua tai työelämässä oppimista. Mikäli tutkintoon kuuluvat myös muut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viran tai tehtävän kelpoisuuteen kuuluvat opinnot, tällöin opiskelijan tutkintotodistukseen tai todistukseen tutkintoa täydentävistä opinnoista kirjataan kelpoisuuden toteava lauseke.
 3. Jos opiskelija liittyy Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon myöhemmin ja haluaa saada kelpoisuuslausekkeen tutkintotodistukseensa, opiskelijan tulee olla yhteydessä kouluttavaan laitokseen.

Lomakkeet

Word-muotoisen lomakkeen avauduttua verkkoselaimeesi, lataa se omalle tietokoneellesi, näin pääset täyttämään sitä sähköisesti.
Huom! Alla olevat lomakkeet eivät ole saavutettavia. Lomakkeisiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Kirkkohallituksen asiantuntija Marja Pesoseen tai  Eeva Salo-Kopperiin.

Takaisin sivun alkuun