Yhteistyöverkostot

Maahanmuuttajatyössä on tarkoituksenmukaista toimia yhteistyössä muiden kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten sekä kuntien ja valtion viranomaisten kanssa.

  • Synnytä yhteistyöverkostoja sekä paikallisesti että valtakunnallisesti
  • Toteuta toimintaa maahan muuttaneiden kanssa yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa
  • Yhteistyökumppanit löytyvät kunnan, järjestöjen ja muiden uskonnollisten yhdyskuntien joukosta.

Seurakunnan rooli verkostoyhteistyössä

Yhteistyöverkostoissa seurakuntien ensisijainen tehtävä on maahanmuuttajien henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin tukeminen. Verkostoyhteistyö mahdollistaa resurssien jakamisen ja alueen väestön tarpeisiin vastaamisen. Seurakuntaa voidaan kunnan taholta myös pyytää organisoimaan jotain tiettyä palvelua maahanmuuttajille. On tärkeä, että se työ, mitä seurakunta tekee maahanmuuttajien parissa, nousee seurakunnan toiminta-ajatuksesta ja perustehtävästä.

Ekumeeninen yhteistyö

Enemmistö Suomeen muuttavista on kristittyjä. Useimmat heistä eivät kuitenkaan ole taustaltaan luterilaisia. Tästä johtuen seurakunnan työ kristittyjen maahanmuuttajien parissa on väistämättä ekumeenista yhteyttä, jossa erilaiset hartauden mallit ja perinteet kohtaavat.

  • Rakenna yhteyttä alueen muihin kirkkokuntiin ja huolehdi ekumeenisten pelisääntöjen noudattamisesta 
  • Avoimuus, tiedottaminen, neuvottelu ja yhteistyö lisäävät keskinäistä luottamusta

Luterilainen kirkko tekee tiivistä yhteistyötä Suomen ekumeenisen neuvoston kanssa. Vuosittain järjestetään yhteisiä seminaareja ja neuvotteluja. SEN:n kautta kirkkojen ääni saa laajemman pohjan niissä tarpeissa, jotka liittyvät yhteiskuntaan ja valtiovaltaan vaikuttamiseen siirtolaisia ja pakolaisia koskevissa asioissa. SEN:ssä toimii erityinen pakolais- ja turvapaikkatyön asiantuntijaryhmä.

Uskontojen välinen yhteistyö

Maahanmuuttajien joukossa on iso joukko muista uskontokunnista tulevia.

  • Luo yhteyksiä muiden uskontokuntien edustajiin ja pyri heidän kanssaan dialogiin 
  • Aja yhdessä muiden uskontokuntien edustajien kanssa erilaisia asioita, joita kaikki näkevät tärkeiksi ja joihin kaikki voivat sitoutua

Kansainvälinen yhteistyö

Siirtolaisuutta, kansainvälistä suojelua ja ihmisoikeuksia koskevat asiat ovat keskeisesti kaikkien kirkkoliittojen asialistalla. Tärkein yhteistyökumppani on Euroopan kirkkojen siirtolaiskomissio (CCME), joka perustettiin v. 1964 Euroopan kirkkojen pakolais- ja maahanmuuttajatyön erityisjärjestöksi. CCME palvelee jäsenkirkkojaan tukemalla niiden työtä ja vaikuttamalla jäsentensä nimissä Euroopan unionin siirtolais- ja pakolaispolitiikkaan.

Kirkkojen yhteiset kannanotot valmistetaan yhteistyössä useiden kirkollisten järjestöjen kanssa. Euroopan ulkopuolisista tahoista tärkeimmät kumppanit ovat KMN (Kirkkojen Maailmanneuvosto), MECC (Middle Eastern Council of Churches) ja AACC (All Africa Conference of Churches).

Muita yhteistyötahoja ovat UNHCR (YK:n pakolaiskomissaari), ENAR (Euroopan rasismin vastaisen työn verkosto), ECRE (Euroopan pakolaisjärjestöjen komissio), Picum (paperittomien sosiaali-poliittisia oikeuksia ajava järjestö).

Pohjoismaisten kirkkojen työalasihteerit kokoontuvat vuosittain yhteiseen, ekumeeniseen koordinaatio- ja suunnittelukokoukseen.

Takaisin sivun alkuun