Psykososiaalinen tuki ja palvelut

Väkivallan, järkyttävän tapahtuman tai muun uhkaavan tilanteen jälkeen ihminen voi tarvita psykososiaalista tukea. Kaikissa tilanteissa, joissa tarvitaan psykososiaalista tukea ja kriisiapua, on tärkeä pysähtyä kartoittamaan, mitä tukea tarvitaan ja kuka sitä tarvitsee. Jos järkyttävän tapahtuman uhri/kokija on omasta työyhteisöstä tai tapahtuma koskettaa suoraan seurakuntaa, tuen antajat eivät voi olla oman seurakunnan työntekijöitä tai oman seurakunnan kriisiryhmäläisiä, vaan heidän on hyvä olla ulkopuolisia työterveyshuollon tai paikallisen terveydenhuollon tai sosiaalipäivystyksen ammattilaisia. Käytettävissä ovat myös hiippakuntien häirintäyhdyshenkilöt, mikäli vaino kohdistuu sukupuoleen tai seksuaalisuuteen.

Silloin kun järkyttävä tapahtuma tapahtuu seurakunnan toiminnassa, esimerkiksi leirillä, ovat työntekijät itsekin osallisia. On tärkeää etukäteen sopia, mihin ulkopuoliseen tahoon ollaan yhteydessä kriisitilanteessa. Tällainen voi olla esimerkiksi paikallinen kriisikeskus yhdessä kirkkoherran kanssa. Kriisitilanteen auttaja taho on hyvä merkitä toiminnan/tapahtuman turvallisuusasiakirjaan, samoin kuin se, mihin viranomaisiin ollaan yhteydessä ja missä järjestyksessä.

Hoidon tarpeen arviointia voi tehdä vain terveydenhuollon ammattilainen, vaikka kokenut kirkon kriisityöntekijäkin voi tarpeen nähdä ilmeisenä. Akuuttia kriisi apua annetaan äkillisten, traumaattisten kriisien uhreille. Kriisityön lähtökohtana on, että psyykkistä ensiapua ja varhaista keskusteluapua tarjotaan aktiivisesti kaikille, jotka ovat kokeneet äkillisen järkyttävän tapahtuman tai menettäneet äkillisesti läheisen ihmisen. Kriisityöllä pyritään edistämään:

  • Elämän normalisoitumista ja ”normaalin arjen” palautumista
  • Traumaperäisen stressihäiriön eli PTSD:n tunnistamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja hoitoon ohjausta, perheen/yhteisön selviytymisen tukemista
  • Resilienssin eli psyykkisen kestävyyden ”kehittymistä”, kasvamista
  • Seurantaa; ohjaaminen tarvittaessa jatkohoitoon
  • Ennaltaehkäisevää työtä (ehkäistä masennusta, ehkäistä päihteiden käytön lisääntymistä jne.)
  • Järkyttävän kokemuksen läpikäymisen tukemista > traumatisoitumisen ehkäiseminen

Traumatisoiva tapahtuma on mikä tahansa yksilön kokema uhkaava tilanne, joka aiheuttaa epätavallisen voimakkaita, normaalia elämää häiritseviä reaktioita. Traumatisoiva tapahtuma voi koskettaa yhtä henkilöä (omaisen kuolema, väkivallan uhriksi joutuminen) tai vaikutuksen piiriin voi joutua perhe, ryhmä tai yhteisö (aseellinen ryöstö, työpaikkaonnettomuus, työtoverin itsemurha tai suuronnettomuus). Yksittäinen traumatisoiva tapahtuma aiheuttaa ns. I tyypin trauman. Toistuva traumatisoiva tekijä ihmisen elämässä (esim. perheväkivalta, insesti, koulukiusaaminen/työpaikkakiusaaminen) aiheuttaa ns. II tyypin trauman.

Akuutissa kriisissä ensimmäisten vuorokausien aikana on tärkeää, että psykososiaalista tukea tarjotaan aktiivisesti kaikille asianosaisille. Tällöin on tärkeää varmistaa, etteivät kriisin keskelle joutuneet ihmiset jää tilanteessa yksin. Heidän akuuteista tarpeistaan huolehditaan ja tehdään hoidon tarpeen arviointia. Ensimmäisten viikkojen aikana toteutetaan tapahtuneiden asioiden yhteistä käsittelyä, vahvistetaan perheiden ja yksilöiden omia verkostoja, tehdään akuuttia kriisityötä ja edelleen hoidon arviointia.

Järkyttävän tapahtuman läpikäynti on pitkäjänteistä. Siksi aikajaksolla kolmesta kuukaudesta vuoteen seurataan tilannetta, arvioidaan hoidon tarvetta, tarjotaan tukea ja ohjataan vertaistuen saamisessa.

Takaisin sivun alkuun