Seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisy seurakunnassa

Seurakunnan tulee huolehtia kaikkien seurakunnan toimintaan osallistuvien turvallisuudesta kaikissa tilanteissa. Kirkko on laatinut Turvallinen seurakunta -asiakirja, joka ohjeistaa ja velvoittaa niin seurakuntalaisia, vapaaehtoisia, luottamushenkilöitä kuin työntekijöitäkin. 

Turvallinen seurakunta

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut Yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014 vp): ”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” 

Kirkko on liittynyt myös Luterilaisen Maailmanliiton linjaukseen sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta ja kunnioittamisesta. Linjauksessa oikeudenmukaisuus ja vanhurskaus liittyvät oleellisesti yhteen; epäoikeudenmukaisuus ei ole Jumalan tahdon mukaista. Sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa kirkossa jokaisen ihmisen yhtäläisiä oikeuksia, tasavertaisia mahdollisuuksia ja syrjimättömyyttä. Tasa-arvotyössä sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Asiakirja

Miten ehkäisen seksuaalista häirintää – koulutusmateriaali seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille

Kurssi on tarkoitettu vahvistamaan seksuaalisen häirinnän ehkäisemisen osaamista seurakunnissa. Materiaali ja pohdintatehtävät käydään läpi joko työkaverin tai työtiimin kesken. Kurssin läpi käymiseen on hyvä varata n. 1,5 tuntia aikaa.

Siirry verkkokoulutusmateriaaliin

Takaisin sivun alkuun