Lainsäädäntö

Turvallisuutta pyritään varmistamaan lainsäädännöllä. Seurakunnan viikkotoimintaa, tapahtumia sekä leiri- ja retkitoimintaa säätelee kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011). Sen mukaan palvelun tarjoajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kuluttajapalvelusta ja siihen liittyvistä riskeistä (5 §). Palvelun tarjoajana seurakunnan on annettava viestinnässään osallistujille ja alaikäisten vanhemmille riittävästi tietoa, jotta he pystyvät arvioimaan toimintaan tai palveluun liittyviä mahdollisia vaaroja (9 §). Seurakunta on lisäksi rakennuksen omistajana tai haltijana tai palvelun tarjoajana pelastuslain (379/2011) mukaan velvollinen ehkäisemään tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä sekä varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa, varautumaan tulipalojen sammuttamiseen ja sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin se omatoimisesti kykenee sekä ryhtymään toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi vaaratilanteissa ja pelastus- toiminnan helpottamiseksi (14 §). Edellä säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

Kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan rinnakkain pelastuslain, kokoontumislain (530/1999) sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) kanssa. Lisäksi seurakunta on työnantaja, joka on työturvallisuuslain (738/2002) mukaan tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) sekä yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) velvoittavat seurakuntaa sekä työnantajana että palvelun tarjoajana.

Seurakunnan kaiken toiminnan tulee olla kestävän kehityksen mukaista ja ympäristöä huomioivaa. Päihteitä koskeva lainsäädäntöä noudatetaan tarkasti. Alle 18-vuotiaalle ei saa myydä eikä hän saa pitää hallussaan eikä kuljettaa edes mietoa alkoholijuomaa. Myös tupakkatuotteiden myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito ovat huumausainerikoksia. Mikäli seurakunnan työntekijä saa tiedon alaikäisen päihteiden käytöstä, on hän lastensuojelulain 25 §:n mukaisesti ilmoitusvelvollinen kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Vaikka laki ei kiellä täysi-ikäisiä nauttimasta alkoholia tai tupakoimasta, edellytetään, etteivät ai- kuiset kuitenkaan käytä päihteitä lasten ja nuorten kanssa toimiessaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tehtävä on edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes on viranomainen, jonka esittämät velvoitteet koskevat myös seurakuntien toimintaa. Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta turvallisuusasiakirjasta (1110/2011), niin sanottu turvallisuusasiakirja-asetus, jossa määritellään turvallisuusasiakirjan sisältö, koskee niin ikään seurakuntien toimintaa. Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan eli tässä seurakunnan kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi. Turvallisuusasiakirja kokoaa yhteen palveluun liittyvät turvallisuusasiat ja auttaa palveluntarjoajaa turvallisuuden jatkuvassa kehittämisessä. Seurakunnalle turvallisuusasiakirja on ensisijaisesti oma työkalu – ei viranomaisia varten tehty dokumentti. Turvallisuusasiakirja pitää toimittaa Tukesiin vain, jos Tukes sitä erikseen pyytää. Vakavista onnettomuuksista, vakavista vaaratilanteista, sekä kaikista seurakuntien toiminnassa tapahtuneista poikkeuksellisista kuolemantapauksista tulee ilmoittaa Tukesiin.

Seksuaalirikoslain 20 luvun päivitys 1.1.2023 koskettaa seurakuntien toimintaa ja työyhteisöjä.

Takaisin sivun alkuun