Vapaaehtoistoiminnan lait ja säädökset

Vapaaehtoistoiminta on omalla ajalla tehtävää työtä, josta ei saada palkkaa. Toimintaa säätelee kuitenkin yhteiskunnan lait jotka vapaaehtoistoiminnan järjestäjän tulee huomioida toiminnassa.

Vapaaehtoistoimintaan vaikuttavia lakeja ja määräyksiä


Kustannusten korvaaminen kirkon vapaaehtoistoiminnassa

Oikeusministeriön mukaan kirkko ei ole yleishyödyllinen yhdistys vaan julkinen, joten yhdistysten kulukorvausohjeet eivät koske seurakuntia. Seurakuntien matka- ja muut kulukorvaukset ovat verollista tuloa vapaaehtoiselle.

Verohallinnon ohjeen mukaan vapaaehtoistyön tulee olla luonteeltaan tilapäistä, eikä tehtävä voi edellyttää erityistä ammattitaitoa.

Työtön työnhakija voi osallistua palkattomaan vapaaehtois- ja talkootyöhön vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi työssä käyvä henkilö. Työtön ei siis menetä työttömyysetuutta, jos osallistuu tavanomaiseen palkattomaan vapaaehtoistyöhön tai talkootyöhön.

Naapuriapu ja talkootyö eivät ole veronalaista toimintaa. Naapurin auttaminen koronan aikana on luonnollista, kunhan pitää mielessä turvavälin ja huolehtii hygieniasta. Kestitystä talkoissa ei katsota verotettavaksi tuloksi. Vapaaehtoistoimintaan osallistuvalle voi siis tarjota aterian.

Vapaaehtoisen vakuuttaminen

Seurakunnan vapaaehtoiset tulee vakuuttaa ryhmätapaturmavakuutuksella. Lisäksi tulee tarkistaa, onko vapaaehtoiset liitetty seurakunnan toiminnan vastuuvakuutuksen piiriin. Yleensä toiminnassa sattuneissa tapaturmissa ja vahingoissa ovat etusijalla toimijoiden omat henki-, vapaa-ajan tapaturma- sekä kotivakuutukset.

Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)

Vapaaehtoistyötä organisoivan tahon on huolehdittava siitä, että vapaaehtoisen turvallisuus tai terveys ei vaarannu vapaaehtoistyössä. Vapaaehtoisen on noudatettava vapaaehtoistyötä ja työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita sekä käytettävä suojaimia ja apuvälineitä, jotka hänelle on annettu ja perehdytetty käyttämään.

Pelastuslaki

Vapaaehtoista koskee pelastuslaki, joka velvoittaa jokaisen omassa toiminnassaan ottamaan huomioon huolellisuusvelvoitteen (4§) sekä yleisen toimintavelvollisuuden (3§). Eli kukaan ei saa omalla toiminnallaan aiheuttaa itselleen tai toiselle vaaratilannetta ja jokaisen on vaaratilanteen havaitessaan ilmoitettava siitä vaarassa oleville, tehtävä tarpeellinen hätäilmoitus ja ryhdyttävä tarpeen vaatiessa pelastustoimiin.

Tietosuojalaki

Seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa tulee noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietosuoja-asetusta täsmentää ja täydentää 1.1.2019 voimaan tullut kansallinen tietosuojalaki.

Laki on määritetty suojelemaan kuluttajan yksityisyyttä ja velvoittamaan rekisterinpitäjät läpinäkyvyyteen liittyen tietojen käyttöön ja säilytykseen. Lakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn. Myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tätä lakia silloin, kun henkilötiedot muodostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekisteri tai sen osa.

Jokainen lomaketietoja keräävä sivusto/yritys on velvoitettu julkisesti ilmoittamaan kerättyjen tietojen käyttötarkoitus ja säilytysta

Takaisin sivun alkuun