Ikäkaudet ja teemat

Ikäkausien teemat nousevat elämästä ja uskosta

Kullekin ikäkaudelle on annettu teema. Teeman tavoite on tuoda kristinuskosta nousevia rakennusaineita kyseisen ikäkauden ja siinä tapahtuvan kasvun tueksi. Kaikissa ikäkausissa tavoitteena on vahvistaa lapsen ja nuoren kokemusta, että juuri hän on Jumalan kuva ja Jumalalle rakas – ja että hänen oma elämänsä on elämää Jumalan kasvojen edessä.

Polku-suunnitelmassa on joka ikäkaudelle kuvattu seurakunnalle unelmia tavoiteltaviksi. Siinä sanoitetaan myös mitä ammennettavaa kristinuskosta voi poimia ikäkauden elämänvaiheisiin. Nämä tavoitteet on sanoitettu lapsen ja nuoren näkökulmasta käsin.

Polku jäsentää kokonaisuutta

Polun tausta-ajatus ei ole ensisijaisesti keksiä uusia toimintoja seurakuntiin, vaan Polku on väline jäsentää seurakunnan olemassa olevaa kokonaisuutta ja vahvistaa jäsenten yhteyttä seurakuntaan. Seurakunnan Polun kokonaisuuden kuvaaminen auttaa hahmottamaan ja tarkastelemaan, mikä on jo hyvällä mallilla, mistä voi luopua ja mitä puolestaan kannattaa kehittää. Polku jäsentää kutakin ikävaihetta viidestä näkökulmasta:

  • Sosiaalinen media ja yhteys koteihin
  • Kokoontuva toiminta
  • Vanhemmuuden ja perheen tuki
  • Kirkkovuosi
  • Yhteistyö

Polku ulottuu kotiin ja verkkoon

Seurakunta elää ja hengittää koko ajan siellä, missä ihmiset ovat. Parhaimmillaan seurakunta koetaan omaksi yhteisöksi kaikissa elämänvaiheissa, ja seurakuntalaisuus osaksi omaa identiteettiä silloinkin, kun se ei näyttäydy aktiivisena osallistumisena toimintaan. Seurakunnan on tärkeä vahvistaa tätä identiteettiä ja kokemusta osallisuudesta ja ottaa se todesta toiminnassaan ja viestinnässään. Kotiin tuleva Polku-materiaali voi olla hyvin monenlaista – esimerkiksi perinteistä kirjepostia, kotiin lähetettyjä vinkkejä tai materiaalia, seurakunnan työntekijän tai vapaaehtoisen vierailuja, digitaalisia kohtaamisia tai yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa toteutettuja juttuja.

Polku jäsentää kokoontuvaa toimintaa

Seurakunta tulee usein näkyväksi kokoontuvan toiminnan kautta. Kokoontuvassa toiminnassa taiteillaan sen kanssa, miten kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Osallistumismäärät voivat vaihdella paljonkin toiminnoittain sekä ikä- ja kohderyhmittäin. Kokoontuvaan toimintaan tarvitaan paljon erilaisia resursseja. Seurakunnassa on hyvä yhdessä jäsentää ja arvioida kokoontuvaa toimintaa, sen kokonaisuutta ja merkityksellisyyttä.

Lähteen suunnittelun yhteydessä on hyvä miettiä, miten kutsutaan mukaan myös seurakuntaan kuulumattomia alueella asuvia lapsia, nuoria ja perheitä – erityisesti seurakunnan jäsenten kastamattomia lapsia.

Polku huomioi vanhemmat ja muut läheiset

Polku on koko perheen yhteinen matka. Samalla, kun lapsi ja nuori kulkee omaa polkuaan yksilönä, kulkevat hänen rinnallaan vanhemmat tai muut huoltajat, sisarukset, isovanhemmat, kummit, ystävät ja muut läheiset. Polun lähteet tarjoavat seurakunnalle aineksia tukea vanhemmuutta ja kodin kristillistä kasvatusta lapsen eri ikäkausissa.

Vanhemmuutta, oli se minkä muotoista tahansa, voi tukea monella tavalla lapsen ja nuoren elämän eri vaiheissa. Usein tärkeintä on kokemus, että en ole kaiken keskellä yksin. Seurakunnan on hyvä tutkia ja ottaa huomioon perheiden erityisiä tarpeita sekä luoda rakenteita, jotka ehkäisevät ulkopuolisuutta. On tärkeä, että seurakunta on turvallinen lohdun paikka heille, joilla juuri nyt on vaikeaa elämässä, tai pysyvämmin esimerkiksi köyhyyttä ja erilaisia ongelmia.

Polku liittyy Perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat -asiakirjan ajatteluun ja sen nostamiin näkökulmiin: perhe voimavarana, läsnä oleva vuorovaikutus, toimintaympäristön tunteminen ja moniammatillinen yhteistyö. Kirkon käsitys perheestä on laaja. Jokainen perhe on yksilöllinen ja jokainen määrittelee itse, keitä hänen perheeseensä kuuluu.

Kirkkovuosi rytmittää polkua

Polkua kuljetaan myös vuoden kiertokulussa. Kristittynä eletään niin arjessa kuin juhlissa ja kirkollisina juhlapyhinä – miten kokonaisuus näkyy seurakunnassa ja eri ikäkausissa? Miten lapset, nuoret ja heidän perheensä kutsutaan toimijoiksi kirkkovuoden eri juhlissa, esimerkiksi toteuttamaan messuja ja yhteisiä tapahtumia? Millä tavoin kirkkovuoden suurten juhlien ydinteemat ja symboliikka voivat olla osa lapsen, nuoren ja perheen omaa elämää ja liittyä osaksi perheen tärkeitä juhlia? Minkälaista yhteistyötä voidaan tehdä alueen muiden kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen kanssa? Miten voimme rikastua toistemme kristillisistä perinteistä?

Polkua toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa

Seurakunta on seurakuntalaisten yhteisö, jota työntekijät palvelevat. Sen eri tehtäväalueet, kasvatus, lähetys, julistus ja palvelu muodostavat kokonaisuuden, jossa perheitä kohdataan eri tulokulmista ja seurakuntaa rakennetaan yhdessä heidän kanssaan. Polun rakentamiseen voivat osallistua seurakunnassa kaikki.

Polku rakennetaan seurakunnassa. Ihmiset eivät kuitenkaan elä yksinomaan kirkon ja seurakuntayhteyden maastoissa. Lapsen, nuoren ja perheen elämään kuuluvat yhteisöt ja erilaiset yhteistyötahot. Päiväkodit, koulut ja erilaiset harrastus- ja kulttuuriyhteisöt ovat ensiarvoisen tärkeitä kaikissa ikäkausissa, samoin alueella toimivat muut kirkkokunnat ja uskonnolliset yhteisöt. Iän karttuessa myös yhteistyöpiirit laajenevat. Valtakunnalliset ja kansainväliset verkostot voivat olla merkittäviä toimintaympäristöjä nuorten ja aikuisten kristillisessä elämässä. Seurakunnan on tärkeää löytää luontevia yhteistyön muotoja laajasti eri toimijoiden kanssa. Kaikki tämä tukee Polun kokonaisuutta.

Kaikki saavat kutsun lähteelle

Lähde-logo

Seurakunta elää ja toimii arjessa, tämän hetken ihmisten todellisessa elämässä mukana. Samaan aikaan sillä on loppumaton ja ikiaikainen voimavara, lähde, mistä se voi ja mistä sen kuuluu ammentaa sisältöä ja voimaa kaikkeen toimintaansa. Lähteellä tarkoitetaan uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja kaikkia kirkon aarteita, jotka tuota uskoa vahvistavat. Lähteellä ammennetaan voimaa, iloa ja rohkeutta kuhunkin ikävaiheeseen ja kristittynä kasvamiseen.

Joka ikäkausi kutsutaan lähteen äärelle. Kutsun saavat kaikki seurakunnan tietyn ikäiset jäsenet, esimerkiksi kaikki 10-vuotiaat. Lähteen keskeinen tavoite on tukea kristittynä elämistä. Siinä konkretisoituvat ikäkaudelle sopivilla toimintatavoilla sekä seurakunnalle kirjatut unelmat että lapsen ja nuoren näkökulmasta sanoitetut tavoitteet. Seurakunta voi myös hämmästyä siitä, miten se rikastuu eri ikäisistä jäsentensä osallisuuden tullessa todeksi. Lapset ja nuoret tuovat seurakuntaan ilon.

Polku-aineistoihin kuuluu vuosikellosuunnitelma. Siinä yhdistyvät lähteiden sijoittaminen vuoden eri ajankohtiin ja seurakunnan eri-ikäisten lasten perheille tarjoamat suuriin juhlapyhiin liittyvät sisällöt, toiminta ja viestintä.

Tutustu Lähde -työskentelyvinkkiin

Takaisin sivun alkuun