Kirkollisten erityisalojen soveltavat opinnot 10 op sairaalasielunhoito

Opintojakso TUM 420

 • Opintojaksosta vastaava opettaja: Sini Hulmi
 • Opintojakson taso: Muut opinnot
 • Opintojakson tyyppi: Tavallinen opintojakso
 • Mahdolliset suorituskielet: suomi

Opintojaksosta järjestetään lukuvuoden aikana yleensä yksi tai useampi opetuksen toteutus (esim. luentokurssi, tentti, seminaari), jonka hyväksytysti suoritettuaan opiskelija on suorittanut kyseisen opintojakson ja saa siitä arvosanan. Osasta opintojaksoja järjestetään toteutuksia harvemmin, esimerkiksi vain joka toinen vuosi.

Esitiedot
Edeltävinä opintoina opiskelijalta edellytetään seurakunnassa suoritettu TUM-412 Työelämäjakso.

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa eritellä valitsemansa erityistyöalan periaatteita ja käytänteitä. Hän osaa kohdata erilaisissa elämäntilanteissa eläviä ihmisiä. Opiskelija osaa tunnistaa erityistyöalalle kuuluvien kohtaamisten haasteita sekä arvioida osaamistaan ja kehittymiskohtiaan kohtaamistyön asiantuntijana.

Oppimateriaalit
Tarkentuu vuosittain, eri sektoreilla eri kirjallisuutta.

Lisätiedot
Ajoitus
Opintojen 4. tai 5. vuosi.

Sisältö
Opintojaksolla opiskelija perehtyy valitsemaansa ev.lut. kirkon erityistyöalaan. Opiskelija tutustuu työalaan ennen työelämäjakson alkua, työskentelee teologiharjoittelijana työyhteisössä ammattilaisen ohjauksessa ja raportoi työelämäjaksostaan omalle ohjaajalleen sekä tiedekunnan vastuuhenkilölle.

 

Sairaala-, vankila- ja kehitysvammaistyöhön hakeutuvilta edellytetään työn luonteen vuoksi myönteinen arvio soveltuvuudesta sielunhoitotyöhön. Soveltuvuuden arviointi järjestetään kirkkohallituksessa ja siitä ohjeistetaan erikseen.

 • Sairaalasielunhoito

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu sairaalasielunhoitoon työskentelemällä kahden kuukauden ajan sairaalassa sairaalapapin ohjauksessa. Harjoittelu sisältää yksityisiä sielunhoidollisia keskusteluja potilaiden kanssa sekä mm. sairaalahartauksia.

Valmentava osuus järjestetään keväällä lähiopetuspäivänä yliopistolla sekä sairaalassa. Kahden kuukauden työskentely sairaalassa sairaalapastorin ohjauksessa toteutetaan pääasiassa touko-elokuun välisenä aikana. Arviointi- ja palautepäivä on syyslukukauden alussa. Jaksosta laaditaan kirjallinen raportti. Lisätietoja antaa sielunhoidon asiantuntija Petri Patronen, Kirkkohallitus, puh. (040) 484 2622 (petri.patronen@evl.fi).

 • Vankilasielunhoito

Opintojaksossa tutustutaan vankilapapin työhön ja harjoitellaan vankilan teologina työskentelyä vankien parissa sekä yhteistyössä vankilalaitoksen kanssa. Harjoittelujakso on 2 kk työskentely vankilassa vankilapapin ohjaamana. Työn keskeinen sisältö on vankien henkilökohtainen sielunhoito. Työhön sisältyy myös vankilan jumalanpalvelustoimintaan ja hengellisten tilaisuuksien järjestämiseen osallistumista sekä mahdollisesti ryhmätoimintaa ja/tai työskentelyä yhdessä vangin ja hänen läheistensä kanssa. Lisäksi työhön voi sisältyä vankilan kirkolliseen toimintaan liittyvän yhteistyön tehtäviä seurakuntien ja muiden kirkkokuntien edustajien kanssa sekä yhteistyötä vankilan kuntouttavan toiminnan ja vankilan muun henkilöstön kanssa.

Valmentava osuus järjestetään keväällä lähiopetuspäivänä yliopistolla sekä valittujen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana kevätlukukaudella. Valmennuksesta vastaa rikoksiin ja päihteisiin liittyvän kirkollisen työn asiantuntija Sami Puumala (kirkon diakonian ja sielunhoidon yksikö). Lisäksi harjoitteluun valmistautumiseen sisältyy vankilasielunhoitoa ja Rikosseuraamuslaitosta esittelevään kirjalliseen aineistoon tutustumista. Harjoittelusta laaditaan kirjallinen raportti, jota käsitellään harjoittelun palauteseminaarissa kirkkohallituksessa syyslukukauden alussa harjoitteluun valittujen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana. Lisätietoja antaa Sami Puumala (sami.puumala@evl.fi).

 • Sielunhoito kehitysvammaistyössä

Opintojaksossa tutustutaan kehitysvammaistyöhön. Jakson aikana opiskelija harjoittelee työskentelyä kehitysvammaistyön kentällä seurakunnissa sekä kehitysvammaisten työ- ja asumispalveluissa. Ohjaajana toimii kehitysvammaistyön pappi. Kirkon kehitysvammaistyön tehtävänä on etsiä keinoja, joiden avulla kehitysvammaiset voivat kokea seurakuntayhteyttä ja saada kristillistä kasvatusta. Samalla kehitysvammaistyön tekijät toimivat niin kehitysvammaisten kuin heidän lähi-ihmistensä sielunhoitajina.

Valmentava osuus järjestetään keväällä lähiopetuspäivänä yliopistolla sekä harjoitteluun valittujen kanssa erikseen sovittavana ajankohtana kevätlukukaudella Kirkkohallituksessa (Eteläranta 8, Helsinki) ja siitä vastaa asiantuntija Katri Suhonen. Lisäksi harjoitteluun valmistautumiseen sisältyy kirjallisuutta. Harjoittelusta laaditaan kirjallinen raportti, jota käsitellään harjoittelun palautepäivässä Kirkkohallituksessa syyslukukauden alussa. Lisätietoja antaa Katri Suhonen, Kirkkohallitus, Jumalanpalvelus ja yhteiskunta -yksikkö, puh. (040) 688 1452 (katri.suhonen@evl.fi).

 • Varhaiskasvatus

Opintojaksossa tutustutaan monipuolisesti seurakunnan varhaiskasvatukseen ja perhetoimintaan. Harjoittelussa perehdytään mm. kirkon kasvatuksen lähtökohtiin ja pedagogiikkaan, perhelähtöiseen työhön sekä yhteistyöhön yhteiskunnan varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan kanssa. Lisäksi tutustutaan erilaisiin varhaiskasvatuksen materiaaleihin ja asiakirjoihin.

Valmentava osuus toteutetaan kevätlukukaudella lähiopetuspäivänä yliopistolla sekä erikseen sovittavana ajankohtana Kirkkohallituksessa. Harjoitteluun sisältyy kirjallisuutta. Kahden kuukauden työskentely tehdään seurakunnan varhaiskasvatuksesta vastaavan työntekijän ohjauksessa. Jaksosta laaditaan kirjallinen raportti, jota käsitellään harjoittelun palautepäivässä erikseen sovittavana ajankohtana.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen asiantuntija Raija Ojell, Kirkkohallitus, puh. (050) 344 8613 (raija.ojell@evl.fi).

 • Oppilaitostyö

Opintojaksossa opiskelija tutustuu oppilaitosyhteistyöhön työskentelemällä kahden kuukauden ajan oppilaitospapin ohjauksessa. Harjoittelu sisältää opiskeluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevia työmuotoja kuten yksilön psykososiaalista tukemista, ryhmien kohtaamista, koulutusta ja sielunhoitoa. Opiskelija oppii erilaisia yhteisötyön, sielunhoidon, kriisitoiminnan sekä opiskelu- ja työhyvinvointia tukevia menetelmiä. Opiskelija syventyy pohtimaan teologisen osaamisen soveltamista tilanne- ja yhteisökohtaisesti.

Valmentava osuus järjestetään keväällä lähiopetuspäivänä yliopistolla. Lisätietoja antaa asiantuntija Stiven Naatus, p. (040) 688 1469 (stiven.naatus@evl.fi).

 • Kulttuurien väliset ja kansainväliset tehtävät

Opintojaksolla opiskelija tutustuu kulttuurisiin ja uskonnollisiin haasteisiin, joita teologit toimiessaan kansainvälisissä toimintaympäristöissä kohtaavat. Opiskelija oppii reflektoimaan kulttuurien välisiä haasteita kirkollisessa kontekstissa niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Opintojaksolla voi perehtyä johonkin tai joihinkin esimerkiksi seuraavista teemoista: monikulttuurinen identiteetti, ekumenia, lähetystyö, kansainvälinen diakonia, kehitysyhteistyö, kriisityöskentely ja kirkon maahanmuuttajatyö.

Valmentava osuus järjestetään keväällä lähiopetuspäivänä yliopistolla. Opiskelija ehdottaa itse hankkimansa harjoittelupaikan hyväksyntää viralliseksi harjoittelupaikaksi. Harjoittelu voi tapahtua erilaisissa kulttuurien välisissä ja kansainvälisissä työpaikoissa, järjestöissä ja seurakunnissa Suomessa tai ulkomailla. Opintojakson suorittamisesta voi sopia ympäri vuoden. Lisätietoja antaa asiantuntija Ulla Siirto (Kirkkohallitus), p. (040) 688 1440 (ulla.siirto@evl.fi).

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Rakenne

Valintaprosessi

Yliopistolla järjestetään infotilaisuus, jossa esitellään eri mahdollisuuksia soveltavien opintojen suorittamiseen. Infotilaisuus järjestetään 27.9. klo 16-18 Päärakennuksessa, U3040 ja U3041. Sairaalasielunhoitoon hakeutuvat opiskelijat osallistuvat soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarvionti järjestetään joko 23.10. tai 27.10.-23 Kirkkohallituksen tiloissa, Eteläranta 8. Tarkka aika ilmoitetaan opiskelijalle sähköpostilla mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päätyttyä. Arvioinnin jälkeen harjoittelupaikat ja -ohjaajat tiedotetaan valituille.

Lähiopetuspäivät

Erityisalojen yhteinen opiskelupäivä I ti 22.1.2024 klo 10–14, Yliopiston päärakennus U3041.

 • työskentely sielunhoitajana kirkollisilla erityisaloilla
 • vaitiolovelvollisuus, auttava kohtaaminen
 • harjoittelun käytännön kysymykset omalla erityisalalla

Sairaalasielunhoidon opiskelupäivä II & opiskelijoiden ja ohjaajien tapaaminen to 19.3.2024 klo 9–11, Meilahden sairaala ja klo 12–16 ohjaajien kanssa Kirkon talolla (Eteläranta 8). Tapaaminen aloitetaan lounaalla.

 • sairaalasielunhoito kirkon työnä
 • sielunhoidon hyvät työkäytännöt
 • jaksamisesta huolehtiminen ja sopivan työotteen löytäminen

Nettimateriaalit (lue kaikki):

https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/sielunhoito/-/asset_publisher/PgxPYYvH2vHZ/content/vakaumuksen-kunnioittaminen-opas

 • Sielunhoidon aikakauskirja 1/22. Sielunhoitoa sairaalassa. Kaikki artikkelit.

Sielunhoitoa sairaalassa – Sielunhoidon aikakauskirja

Kirkkolaki 652/2023 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

 

Kirjat (valitse kaksi ennen lukematonta kirjaa, lue ne ja reflektoi loppuraportissasi lukemaasi):

 • Gothóni, Raili: Auttava kohtaaminen 2.Sielunhoidon perusteet ja käytäntö. Kirjapaja 2014.
 • Itkonen, Juha: Surun virrassa – Läheisensä menettäneen sielunhoito. Helsinki. Kirjapaja 2019.
 • Kettunen, Paavo: Auttava kohtaaminen 1. Sielunhoidon perusteet ja teologia. Kirjapaja 2013.
 • Kiiski, Jouko: Sielunhoito. Helsinki. Edita Prima 2009.
 • Lahti, Tuuli (toim.): Suru. Duodecim 2020.
 • Peltomäki – Saarelainen – Salminen (toim.): Sielunhoidon teologia. Kirjapaja 2021.
 • Raili Gothoni: Kuuntelijan käsikirja. 2020

 

Sairaalaharjoittelu

Sairaalaharjoittelu toteutuu kevät- tai kesäkuukausien aikana kahden kuukauden ohjattuna työskentelynä sairaalassa. Harjoittelu on mahdollista tehdä kahdessa osassa. Harjoittelupaikkakunnat vahvistuvat syksyn aikana.

Sairaalassa tapahtuvaan sielunhoitotyöhön liittyy työnohjaus, jota varten opiskelija laatii kirjallisia raportteja tai tuo aineistoa suullisesti. Opiskelija laatii vähintään kolme kirjallista keskusteluraporttia (sielunhoitoraportteja tai yhden liuskan raportteja). Työnohjaus tapahtuu kerran viikossa ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Akuuteissa ongelmallisissa tilanteissa opiskelijalla on oikeus saada keskusteluapua. Siitä on syytä sopia selkeästi.

Harjoittelujaksoon sisältyy ainakin yksi opiskelijan pitämä sairaalahartaus. Sitä käsitellään työnohjauksessa sairaalahartausraportin (liite 3) pohjalta.

Prosessipäiväkirja

Omaksi ilokseen ja rakennuksekseen kannattaa pitää prosessipäiväkirjaa, johon kirjataan säännöllisesti heränneitä ajatuksia, kysymyksiä ja oivalluksia. Prosessipäiväkirja auttaa myös myöhemmin harjoitteluraportin kirjoittamisessa.

Työsopimus
Jakson alkaessa opiskelija solmii työsopimuksen seurakuntayhtymän tai seurakunnan kanssa. Työhön liittyvät käytännön asiat (työpaikkaruokailu, työterveyshuolto, työmatkakorvaus yms.) selvitetään työsopimusta laadittaessa.

Palkkaus
Seurakuntayhtymä, seurakunta tai muu vastaava taho ei ole velvollinen maksamaan opiskelijalle palkkaa harjoittelusta, mutta sitä voidaan maksaa. Opiskelijalle pyritään korvaamaan päivittäinen ateria ja harjoittelusta koituvat matkakustannukset.

Sitoutuminen vaitiolovelvollisuuteen
Opiskelija allekirjoittaa vaitiolovelvollisuutta koskevan sitoumuksen ja antaa sen ohjaajalleen. Opiskelija noudattaa kirkkoa ja terveydenhuoltoa koskevaa lainsäädäntöä salassapitovelvollisuudesta (ks. luettavat nettimateriaalit).

Työaika
Opiskelijan työaika on 5 päivää viikossa. Päivittäinen työaika noudattaa sairaalapapin työaikaa. Työharjoittelun pituus on kaksi kuukautta.

Nimineula ja suojavaatetus
Ohjaaja huolehtii siitä, että opiskelija saa nimineulan sairaalajaksoa varten. Suojavaatetuksen käytössä opiskelija noudattaa laitoksessa vallitsevaa käytäntöä.

Toimintatilasto
Opiskelija laatii tilaston (liite 5) työskentelystään jakson aikana. Se lähetetään tiedoksi harjoittelun ohjaajalle sekä Kirkkohallituksen Kirkon diakonia ja sielunhoito -yksikköön harjoitteluraportin liitteenä.

Päätösarviointi
Jakson arviointikeskustelu käydään harjoittelun ohjaajan kanssa käyttäen apuna päätösarvioinnin ohjeita (liite 4).

Työtodistus
Ohjaajan tulee kirjoittaa opiskelijalle työtodistus työsuhteen päättyessä.

Kurssisuoritus
Kirkon diakonia ja yhteiskunta -yksikkö ilmoittaa yliopistolle Kirkollisten erityisalojen soveltavien opintojen suorittamisesta sairaalasielunhoidossa (10 op) palauteseminaarin jälkeen. Suoritusmerkinnän antaa yliopisto.

Soveltavat opinnot päättyvät syksyllä palauteseminaariin eli arviointi- ja palautepäivään Kirkkohallituksessa, Eteläranta 8, 6. krs. Myös ohjaajien toivotaan pääsevän mukaan seminaariin. Palauteseminaarin ajankohta sovitaan toisen opetuspäivän yhteydessä. Palauteseminaarissa käsitellään opiskelijoiden kirjoittamat harjoitteluraportit. Harjoitteluraportin laajuus on noin seitsemän sivua. Toimintatilasto liitetään harjoitteluraporttiin.

Opiskelija toimittaa kirjoittamansa harjoitteluraportin Kirkon diakonia ja yhteiskunta -yksikköön Petri Patroselle, petri.patronen@evl.fi, Virpi Sipolalle, virpi.sipola@evl.fi ja sairaalaharjoittelun ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen seminaaria.

Harjoitteluraportin sisältö ja teemat:

 • Harjoitteluaika, -paikka ja työtehtävät
 • Suhteet henkilökuntaan, potilaisiin ja ohjaajaan
 • Ennakko-odotukset ja jännityksenaiheet vs. todellisuus
 • Harjoitteluun liittyvät tavoitteet ja niiden saavuttaminen
 • Teologisten opintojen soveltaminen harjoittelussa
 • Sairaalaharjoittelun hengellisyys
 • Omat vahvuudet ja kehittymisalueet sielunhoitajana
 • Muut merkittävät kokemukset ja oivallukset harjoitteluajalta
 • Kirjareflektio: mitkä kirjat luit, millaisia ajatuksia ja oivalluksia ne herättivät ja miten hyödynsit niitä harjoittelussasi?

 

 

Liite 1

SIELUNHOITORAPORTTI

Runko raportin laatimiseksi sielunhoidollisesta keskustelusta (2–3 sivua)

 

Sielunhoitaja:

Työnohjaaja:

Keskustelupaikka:

Keskustelun pituus:

 

 1. Taustatietoja
 • Asiakkaan ikä, sukupuoli, perhesuhteet, kotipaikka, ammatti, koulutus, tämänhetkinen elämäntilanne, sairauden vaiheet.
 • Miten yhteys työntekijään syntyi?

 

 1. Alkuhavaintoja ja vaikutelmia
 • Oma tunnelmasi tilanteen alkaessa.
 • Potilaan/asiakkaan olemus, mieliala; mikä oli oma ensivaikutelmasi?
 • Paikan kuvaus ja paikan vaikutus keskustelutunnelmaan

 

 1. Kuvaa käyty keskustelu pääpiirteittäin (aloitus, keskustelun kulku, lopetus, omat ja asiakkaan tunnelmat keskustelun kehittyessä). Kiinnitä huomiota sanattomaan kommunikaatioon: ilmeisiin, eleisiin, asentoihin, äänenpainoihin ja vaikenemiseen. Reflektoi omia tunteitasi keskustelun eri vaiheissa ja asiakkaan reaktioita keskusteluun. Huomio mahdolliset kehontuntemukset.

 

 1. Arviointi
 • Mitä keskustelussa oli oleellista?
 • Miten potilas/asiakas koki tilanteen?
 • Miten työntekijänä koit asiakkaan ja tilanteen?
 • Millainen vaikutus kohtaamisella oli?

 

 1. Suunnitelma jatkon suhteen
 • Mitkä ovat potilaan/asiakkaan ongelmat?
 • Miten työntekijänä otit nämä ongelmat huomioon?
 • Missä olisit voinut menetellä toisin?
 • Mitä ajatuksia sinulla on tämän sielunhoitosuhteen jatkamisesta?
 • Mitä tavoitteita asetat itsellesi työntekijänä?

 

 

Liite 2

YHDEN LIUSKAN RAPORTTI

 

Sielunhoitaja:

Työnohjaaja:

 

 

Raportin pääkohdat

 1. Työtilanne: henkilökohtainen keskustelu / ryhmä
 2. Alkuhavainnot ja alkuvaikutelma: asiakkaan tai ryhmän tunnelma, oma tunnelmasi
 3. Käyty keskustelu
 4. Arviointi ja kysymykset:
 • Mikä oli toimivaa?
 • Missä olisit voinut toimia toisin?
 • Kysymyksesi työnohjaajalle tai työnohjausryhmälle
 1. Suunnitelma jatkon suhteen

 

 

 

 

 

 

Liite 3

SAIRAALAHARTAUSRAPORTTI

Ennen hartautta vastaa kirjallisesti kohtien 1 ja 2 kysymyksiin. Laadi sitten suunnitelmasi sairaalahartauden toteuttamiseksi.

Hartauden jälkeen vastaa kohdan 3 kysymyksiin. Käykää tilanne läpi työnohjauskeskustelussa.

 

SAIRAALAHARTAUS

Hartauden pitäjä

Osasto, aika ja paikka

Viikonpäivä, alkamisaika ja kesto

Kirkkovuoden aika ja teema

 

 1. Valmistelut ennen sairaalahartautta
 • mitä käytännön asioita on huomioitava (laadi itsellesi muistilista)
 • mikä etukäteisvalmisteluissa on sinulle helppoa / palkitsevaa, mikä turhauttavaa / persoonallisesti vaikeaa
 • keitä odotat osanottajiksi
 1. Hartauden toteutussuunnitelma
 • lyhyt kuvaus hartauden rakenteesta ja eri osista
 • mikä on hartautesi teksti ja sanomasi kuulijoille
 • miten toivot sen ilmenevän hartauden kokonaisuudessa
 • miten haluat vaikuttaa kuulijoihisi
 1. Hartauden jälkeen
 • oma kokemuksesi ja arviointisi hartaudesta
 • kysymyksiäsi, joista haluaisit puhua työnohjauksessa

Liite 4

PÄÄTÖSARVIOINTI

Työharjoittelun loppuvaiheessa pidetään päätösarviointi. Sitä varten opiskelija täyttää

työharjoittelun toimintatilaston sekä arvioi työjaksoa omasta näkökulmastaan pohtimalla

seuraavia kysymyksiä:

 

 1. Arvioi työharjoittelukokemustesi perusteella suhdettasi
 • potilaisiin ja omaisiin
 • sairaalahenkilökuntaan
 • seurakunnan työntekijöihin.

 

 1. Arvioi persoonallista soveltuvuuttasi sielunhoitotyöhön
 • sairastamisen haaste elämänasenteellesi ja käsityksillesi elämästä
 • kestävyytesi ja valmiutesi kohdata tunnepohjaisesti ristiriitaisia tilanteita
 • halusi pyytää ja vastaanottaa apua
 • miten työharjoittelu on vaikuttanut itsetuntemukseesi, mitä olet oppinut itsestäsi

 

 1. Arvioi tätä kokemustasi kirkon työntekijän roolin kannalta
 • mitä kirkon työntekijän rooli on sinulle antanut / mahdollistanut
 • mihin kirkon työntekijän rooli on sinua vaatinut / pakottanut / velvoittanut
 • millaisia kysymyksiä, oivalluksia ja tavoitteita sinussa on herännyt suhteessa teologian opiskeluusi

 

 1. Arvioi saamaasi työnohjausta
 • työsi kannalta
 • henkilökohtaisen elämäsi kannalta
 • löytösi / pettymyksesi
 • mitä olet oppinut ohjaajaltasi

 

 1. Mitä muuta haluat sanoa

 

 

Liite 5

TOIMINTATILASTO

Harjoittelija                                                                                                             Harjoitteluaika

___________________________                          ___________________________

Harjoittelupaikat                                                                                                    Harjoittelun ohjaajat

___________________________                          ___________________________

 1. Sielunhoitotyö

Keskustelut, joissa luottamuksellinen sävy

potilaiden kanssa                                                                                                                 yht. ___________

omaisten ym. kanssa                                                                                  yht. ___________

henkilökunnan kanssa                                                                               yht. ___________

Ryhmän ohjaaminen osastolla                        ryhmäkertoja  yht. ___________

osanottajia                                yht. ___________

Jumalanpalvelukset ja hartaudet tilaisuuksia                                                   yht. ___________

osanottajia                                yht. ___________

Avustaminen ehtoollisessa, ehtoollisvieraita                          yht. ___________

Mukana kirkollisessa toimituksessa (hautaan siunaaminen, saattohartaus,

kaste, vihkiminen, yksityinen rippi, rukoushetki sairaan/kuolevan luona)                                                                                                                                                                                                                 yht. ___________

Harjoittelussa saatu työnohjaus                     , kertoja                                     yht. ___________

Muut oppimisen kannalta merkittävät työtehtävät

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Yhteistyö sairaalan henkilökunnan kanssa

Keskustelut potilaan tilanteeseen liittyen                               yht. ___________

Muuta              _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 1. Yhteistyö seurakunnan työntekijöiden kanssa

Tapaamiset henkilökohtaisesti                                                                                                     yht. ___________

Yhteydenotot puhelimitse                                                                                   yht. ___________

 

Takaisin sivun alkuun