Henkilöstön määrä

Henkilöstön määrän on oltava riittävää suhteessa toiminnan laatuun, osallistujien lukumäärään, ikään ja heidän erityistarpeisiinsa. Työntekijöillä on oltava tehtäviinsä asianmukainen koulutus ja perehdytys. Aikuisten seurakuntalaisten (vapaaehtoisten) vastuunotto voi vaikuttaa paikalla olevien työntekijöiden määrään. Henkilöstöön voi kuulua myös työharjoittelu tai työssäoppimisjaksolla olevia opiskelijoita. Lopullinen vastuu toiminnan turvallisesta toteuttamisesta on seura kunnalla ja sen työntekijöillä. Leireillä on toiminnan järjestämiseen välittömästi osallistuvien työntekijöiden lisäksi tavallisesti myös keittiö ja kiinteistötehtävissä toimivia työntekijöitä. Näiden työntekijöiden määrä kannattaa huomioida henkilöstömäärää koskevissa laskelmissa.

Joitakin leiritoimintoja varten on olemassa suuntaa-antavia suosituksia työvoiman tarpeesta suhteessa osallistujien määrään. Rippikoulun työntekijöiden mää rään on otettu kantaa Piispainkokouksen hyväksymässä rippikoulusuunnitelmassa Suuri ihme (RKS 2017). Siinä suositellaan, että jokaista alkavaa kymmentä nuorta kohden, mukaan lukien isoset, rippikoulussa on kokoaikaisesti läsnä vähintään yksi aikuinen ohjaaja. Henkilöstön määrään on kiinnitettävä erityistä huomiota myös mm. lasten, erityisnuoriso, mielenterveys, kehitysvammaisten, muistisairaiden ja päihdetyön leireillä ja retkillä.

Kun henkilöstöresurssia suunnitellaan, on hyvä ottaa huomioon työntekijöiden mahdollinen sairastuminen ja suunnitella, miten siinä tapauksessa toimitaan. Myös vapaaehtoisten ohjaamien toimintojen jatkuvuus on tärkeää. Mahdollinen sairastapauksen aiheuttama peruuntuminen on informoitava hyvin sekä osallistujille että tarvittaessa heidän huoltajilleen. Etenkin alaikäisille suunnattujen toimintojen peruuntuminen ilman, että huoltajat saavat siitä tiedon, saattaa aiheuttaa turvallisuusriskin. Riittävässä henkilöstömäärässä on toiminnan turvallisen toteuttamisen lisäksi kysymys myös henkilöstön omasta työturvallisuudesta ja työssä jaksamisesta. Liian pieneksi mitoitettu työntekijämäärä on riski sekä työntekijöiden että toimintaan osallistuvien turvallisuuden kannalta. Erityisesti tällainen riski syntyy, kun työn tekijä tai vapaaehtoinen vastaa toiminnasta yksin. Tämän vuoksi mitään toimin taa ei ole suositeltavaa järjestää yhden ihmisen varaan. Alaikäisen vapaaehtoisen ei pitäisi antaa ohjata toimintaa yksin, vaan esimerkiksi kerhoja ohjataan pareittain. On tärkeää varmistaa, että vapaaehtoisilla, työssä oppijoilla ja harjoittelijoilla on riittävät edellytykset toimia turvallisesti ja että heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen ei myöskään aiheudu haittaa tai vaaraa esimerkiksi leiritoimintaan osallistumisesta. Myös heidän on noudatettava työtä ja työpaikkaa koskevia turvallisuusohjeita sekä käytettävä mahdollisia henkilösuojaimia ja apuvälineitä. Erikoisaktiviteettien ohjaajilla, myös ostetuilla ohjelmapalveluilla, on lisäksi oltava alan pätevyystodistus. Sellaisia ovat esimerkiksi lajiliiton todistukset seinäkiipeilyssä, kalliokiipeilyssä tai melonnassa.

Takaisin sivun alkuun