Järjestörippikoulut

Kristilliset järjestötkin pitävät rippikouluja

Seurakuntien lisäksi myös evankelis-luterilaisen tunnustukseen sitoutuneet kristilliset järjestöt, kuten kirkkomme lähetys- ja palvelujärjestöt sekä herätysliikkeiden keskusjärjestöt, voivat tuomiokapitulin luvalla pitää rippikouluja. Seuraavista linkeistä pääset suoraan kunkin järjestön omille rippikoulusivuille.

Urheilurippikouluissa seura, lajiliitto tai urheiluopisto on seurakunnan tai kristillisen järjestön yhteistyökumppani, koska urheiluseura, lajiliitto tai urheiluopisto ei voi hakea tuomiokapitulin lupaa rippikoulun järjestämiseen.

Järjestörippikoulujen säännökset, määräykset, ohjeet ja lomakkeet

Kirkkojärjestyksen (3:20) mukaan tuomiokapituli voi määräajaksi myöntää kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai muulle yhteisölle luvan pitää rippikoulua. Tuomiokapituli voi peruuttaa luvan, jos opetus tai järjestelyt eivät täytä luvan edellytyksiä. Kirkon säädöskokoelmassa on julkaistu nro 174 Piispainkokouksen päätös kristilliselle kristilliselle yhdistykselle, säätiölle tai muulle yhteisölle myönnettävästä luvasta pitää rippikoulua (23.5.2023). Päätös on voimassa 1.7.2023 alkaen.

  • Lupa voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan järjestölle, jonka säännöt edellyttävät evankelis–luterilaisen tunnustuksen mukaista toimintaa tai joka hakemuksessaan sitoutuu kirkkomme tunnustuksen mukaiseen opetukseen.

  • Luvan myöntää sen hiippakunnan tuomiokapituli, jonka alueella rippikoulu pidetään.
    • Jos rippikoulun pitopaikka ei ole minkään hiippakunnan alueella tai kysymyksessä on vaellus- tai retkirippikoulu, hakemus osoitetaan sille tuomiokapitulille, jonka alueella järjestön kotipaikka sijaitsee.

    • Luvan ruotsinkielisen rippikoulun pitämiseen myöntää Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli.

    • Luvan ulkosuomalaistyössä pidettävästä rippikoulusta myöntää se tuomiokapituli, jonka piispan vastuualueeseen ulkosuomalaistyö kuuluu.

    • Lupaa hakiessaan järjestö sitoutuu noudattamaan tuomiokapitulin antamia ohjeita.

  • Lupahakemus on toimitettava liitteineen tuomiokapitulille syyskuun loppuun mennessä.
    • Hakemukseen liitetään kolmivuotinen järjestön rippikoulusuunnitelma.

    • Järjestön tulee antaa vuosittain syyskuun loppuun mennessä tuomiokapitulille arvio vuoden aikana toteutetuista rippikouluista ja seuraavan vuoden rippikoulusuunnitelma.

  • Tuomiokapituli arvioi ja kehittää rippikouluja vuosittain järjestön tekemän arvioinnin perusteella. Tuomiokapituli nimeää järjestön rippikouluja varten yhdyshenkilön, jonka kanssa järjestön rippikoulun ohjaajat järjestävät riittävässä määrin arviointikeskusteluja ja konsultaatiotapaamisia.

Erityis- tai pienryhmärippikoulun järjestäjä on ensisijaisesti seurakunta. Jos kristilliselle järjestölle myönnetään lupa järjestää erityis- tai pienryhmärippikoulu, se tulee järjestää yhteistyössä yhden tai useamman muun seurakunnan tai kristillisen järjestön kanssa. Rippikoulu voidaan järjestää myös ulkomailla, jos sillä voidaan edistää kirkkojen välistä yhteyttä, lähetyskasvatusta ja ystävyysseurakuntatoimintaa sekä vuorovaikutusta rippikoulu- ja nuorisotyössä eri kirkkojen kesken.

Lupa-asioista saat lisätietoa kunkin hiippakunnan tuomiokapituleista.

Piispainkokouksen päätöksen mukaan järjestörippikoulussa tulee noudattaa voimassa olevaa piispainkokouksen hyväksymää rippikoulusuunnitelmaa. Rippikoulussa käytetään piispainkokouksen rippikoulussa käytettäviksi hyväksymiä oppikirjoja ja kirkolliskokouksen hyväksymää kristinoppia eli Katekismusta.

Järjestörippikoulussa käytetään rippikoululaisten valtakunnallista itsearviointia, jonka tuloksia käytetään sekä järjestön omaan että tuomiokapitulien tekemään arviointiin ja kehittämiseen.

Piispainkokouksen päätöksen mukaan järjestö vastaa rippikoulun intensiivijaksosta ja konfirmaatiosta. Seurakunta vastaa teemapäivistä, jumalanpalveluksista ja seurakunnan nuorisotoiminnasta ja antaa nuorelle todistuksen niihin osallistumisesta. Järjestörippikoulussa tulee rohkaista nuoria seurakuntayhteyteen.

Suuri ihme -rippikoulusuunnitelman mukaan järjestörippikoulussa on tärkeää huolehtia siitä, että yhteys kotiseurakuntaan toteutuu. Järjestörippikoulukin sisältää ennen intensiivijaksoa toteutuvan osion, jonka aikana nuori osallistuu kotiseurakunnan rippikoulutyön teemapäiviin, jumalanpalveluksiin ja nuorisotoimintaan. On tärkeää, että nuori tuntee kuuluvansa osaksi kotiseurakuntaansa ja voi liittyä muiden ikätovereidensa ja ystäviensä kanssa yhteiseen rippikoulukokemukseen. Viestintä järjestöjen ja paikallisseurakunnan välillä on välttämätöntä.

Muualla rippikoulunsa käyvät nuoret liitetään osaksi seurakunnan muuta rippikoulutoimintaa joko omana erillisenä ryhmänään tai ohjaamalla heidät olemassa oleviin oman seurakunnan rippikouluryhmiin paikallisseurakunnassa toteutuvien osuuksien ajaksi. Järjestörippikoulun aloitusosuus saattaa lisäksi sisältää järjestön toteuttamia tehtäviä tai tapaamisia, esimerkiksi internet-alustaa tai sosiaalista mediaa hyödyntäen. Näin toimien tuetaan ryhmän sisäistä tutustumista ja ryhmäytymistä sekä orientoidutaan rippikoulun sisältöteemoihin. Ennen leiriä tapahtuvat työskentelyt mahdollistavat myös nuorten osallisuuden rippikoulujen sisältöjen suunnittelussa.

Järjestörippikoulun intensiivijaksolla nuoria kannustetaan osallistumaan järjestön nuorisotoiminnan lisäksi oman kotiseurakunnan nuorisotoimintaan. Konfirmaation jälkeen, kun nuorisotoiminta seurakunnissa käynnistyy, seurakunta puolestaan kutsuu muualla rippikoulunsa käyneet mukaan oman seurakunnan nuorisotoimintaan. Näin järjestö ja seurakunta eivät kilpaile keskenään nuoren huomiosta vaan työskentelevät yhteistyössä nuoren hyväksi.

Piispainkokouksen päätöksen mukaan järjestön tulee pyytää rippikouluun osallistuvalta henkilöltä selvitys hänen oikeudestaan konfirmaatioon. Rippikouluun osallistumisesta ja konfirmaatiosta tulee ilmoittaa rippikoululaisen seurakuntaan. Selvityksen oikeudesta osallistua konfirmaatioon voi hankkia kolmella vaihtoehtoisella tavalla

  1. Rippikouluun ilmoittautumisessa kysytään “Annan rippikoulun järjestäjälle luvan varmistaa konfirmaation edellytyksenä olevat jäsenyystietoni Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kyllä. / Ei.“. Luvan kuittaavat nuori ja hänen huoltajansa. TAI
  2. Nuori pyytää omasta kotiseurakunnastaan tarvittavat jäsenyystietomerkinnät seurakuntayhteystodistukseen. TAI
  3. Nuori toimittaa järjestölle kirkollisia toimituksia koskevan elossaolotodistuksen.

Järjestörippikoulun rekisteriasioita hallinnoi seurakunta, jonka alueella rippikoulun intensiivijakso pidetään. Jos rippikoulun intensiivijakso ei ole minkään seurakunnan alueella tai kysymyksessä on vaellus- tai retkirippikoulu, rekisteriasioita hallinnoi seurakunta, jonka alueella järjestön kotipaikka sijaitsee.

  • Tietosuojasyistä henkilötietoja sisältävät lomakkeet on lähetettävä hallinnoivaan seurakuntaan salatulla sähköpostilla.

  • Ennen rippikoulun alkamista
    • Järjestö ilmoittaa rippikoulutiedot hallinnoivaan seurakuntaan Ilmoitus järjestörippikoulun pitämisestä (pdf) ja Oppilasluettelo (xlsx) -lomakkeilla.
      • Lomakkeet on toimitettava hallinnoivalle seurakunnalle viipymättä ilmoittautumisajan päätyttyä – kuitenkin viimeistään kaksi kuukautta ennen konfirmaatiopäivää.

      • Rippikouluryhmät nimetään yhdenmukaisella tavalla (esim. intensiivijakson paikka + vuosittain juokseva järjestysnumero). Hallinnoiva seurakunta tarkastaa rippikoululaisten kastetiedon ja seurakunnan jäsenyystiedon henkilötunnuksen perusteella. Jos rippikoululaisella ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitään täydellinen nimi ja syntymäaika.

    • Jos rippikoululaista ei ole kastettu tai jos hän ei ole kirkon jäsen, hallinnoiva seurakunta ilmoittaa siitä järjestölle. Järjestö huolehtii, että rippikoululainen tulee kastetuksi ja liittyy seurakuntaan. Kasteilmoitus (pdf)– ja Kirkkoon liittyminen (pdf) -lomakkeet lähetetään hallinnoivaan seurakuntaan, joka toimittaa edelleen rippikoululaisen uuteen kotiseurakuntaan. Kirkon jäseneksi ottamisesta päättää kirkkojärjestyksen (1:2.2) mukaan kirkkoherra.

  • Rippikoulun aikana
    • Järjestö ja hallinnoiva seurakunta ovat yhteydessä keskenään ryhmää ja sen rippikoululaisia koskevista muutoksista (esim. myöhässä ilmoittautuneen ottaminen ryhmään taikka ryhmän vaihtaminen jonkin seurakunnan tai toisen järjestön rippikouluun)

  • Rippikoulun päätyttyä
    • järjestö täydentää oppilasluetteloon
      • ketkä ovat käyneet rippikoulun

      • ketkä on konfirmoitu

      • huomautuksia-sarakkeeseen, ketkä on kastettu ja/tai ovat liittyneet seurakunnan jäseneksi

    • ottaa itselleen kopion lopullisesta oppilasluettelosta ja lähettää sen hallinnoivalle seurakunnalle, joka rekisteröi tiedot Kirjuriin ja arkistoi lopullisen luettelon.

Järjestörippikoulutapaaminen marraskuussa

Kirkkohallituksen rippikouluasiantuntija kutsuu rippikouluja pitävien järjestöjen ja hiippakuntien edustajat vuosittain järjestörippikoulutapaamiseen jakamaan kuulumisia, kokemuksia, onnistumisia, epäonnistumisia, käymään läpi rippikoulupalautetta ja kehittämistarpeita, ajankohtaisia ohjeistuksia sekä laatimaan yhteisiä linjauksia.

Marraskuussa 2023 keskusteltiin rippikoulun itsearviointikyselyn tuloksista järjestörippikouluissa, Evl Plus -sivuston materiaaleista ja yhteydenpidosta, leirivalmiuksista sekä yhteyksistä perheisiin.

Seuraava kokous on torstaina 28.11.2024.

Takaisin sivun alkuun