Yhteydet yhteiskunnan varhaiskasvatukseen

Mitä päiväkotiyhteistyö on?

Kirkko tarjoaa päiväkodeille ja perhepäivähoitoon opetussuunnitelman mukaisia oppimisympäristöjä ja monialaista asiantuntijuutta. Tukea annetaan lasten kokonaisvaltaiseen kasvuun ja koko yhteisön hyvinvointiin. Onnistuneen yhteistyön taustalla on tutustuminen ja yhteinen suunnittelu. Yhä useammin yhteistyö perustuu kunnan ja seurakunnan väliseen sopimukseen.
Katsomuskasvatus ja siihen liittyvä yhteistyö on kulttuurisen pääoman rakentamista. Autenttiset ja todentuntuiset oppimisympäristöt antavat erityisiä mahdollisuuksia identiteetin tarkastelulle. Katsomuskasvatus edistää ihmisenä olemisen taitoja. Lapsi saa turvallisesti etsiä suhdetta itseensä, toisiin, ympäristöön ja maailmankaikkeuteen. Kunnat ja seurakunnat yhdessä voivat vahvistaa lasten kulttuurista osaamista sekä ilmaisun ja ajattelun taitoja.

Tutustu uuteen Kasvuakatsomuksesta.fi-sivustoon.

Yhteistyössä voimme:

  • edistää lasten oikeutta katsomukselliseen ajatteluun ja ymmärtää maailmaa ainutkertaisella tavalla
  • innostaa katsomuskasvatuksen pedagogiseen luovuuteen ja monialaiseen kehittämiseen
  • vaalia aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä sekä vahvistaa kulttuurisesti kestävää varhaiskasvatust

Nykyiset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 (VASU), kuten myös Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (EOPS) sisältävät katsomuskasvatuksen. Katsomuskasvatukseen kuuluvat eri uskonnot ja katsomukset, myös uskonnottomuus. Lapsiryhmässä läsnä olevia uskontoja ja katsomuksia käsitellään arvottamatta ja yleissivistyksen näkökulmasta toinen toiselta oppien ja toistaan kunnioittaen. Katsomuskasvatus on kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulla. Valtaosalla seurakunnista on yhteydet oman alueensa kunnalliseen varhaiskasvatukseen (päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon). Seurakunta mainitaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa yhteistyökumppanina, ja yhteistyön muodoista ja laajuudesta sovitaan mieluiten yhteistyösopimuksella. Seurakunnat tekevät katsomuskasvatuksen lisäksi monenlaista muutakin yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa.

Kehittyvä ja moninainen yhteistyö

Yhteiskunnan varhaiskasvatus on uskonnollisesti sitouttamatonta. Lapsen oman kielen, kulttuurin, uskonnon tai katsomuksen kunnioittaminen on kokonaisvaltaista ja sisältyy punaisena lankana kaikkeen toimintaan. Vasu on normi, joka velvoittaa myös seurakuntaa katsomuskasvatukseen liittyvässä yhteistyössä.

Katsomuskasvatuksen lisäksi voidaan tehdä yhteistyötä esimerkiksi uskonnollisten tilaisuuksien järjestämiseksi. Tämä on ollut erityisesti kunnan ja seurakunnan välinen perinteinen yhteistyön muoto. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat seurakuntia uudenlaiseen pohdintaan ja ideointiin yhdessä kunnan toimijoiden kanssa. Myös uskonnollisten tilaisuuksien on oltava pedagogisesti perusteltuja, lapsen edun mukaisia ja Vasun kokonaisuutta noudattavia. Seurakunnan työntekijöiden onkin perehdyttävä Vasuun ja erityisesti sen pedagogisiin periaatteisiin. Hyvässä yhteistyössä ja yhteisiä pelisääntöjä noudattaen toimintaa voidaan monipuolistaa ja rikastuttaa alueen lasten ja lapsiperheiden parhaaksi.

Seurakunnat mainitaan Vasussa yhtenä kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina. On erityisen tärkeää, että seurakunta solmii hyvät henkilö- ja yhteistyösuhteet kunnan varhaiskasvatuksen kanssa ja myönteisessä yhteistyössä miettii, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Näin varmistetaan positiivisen uskonnonvapauden toteutuminen. Yhteistyössä seurakunnan tulee sitoutua niihin pelisääntöihin, jotka varhaiskasvatusta normittavat. Yhteistyön mahdollisuuksia on monia perinteisten joulu-, adventti-, pääsisäis- ja kevätkirkkojen lisäksi. Näihin tilaisuuksiin saa luonnollisesti liittyä myös uskonnon harjoittamisen elementtejä (virsi, rukous, uskontunnustus, siunaus jne.). Yhteisiä tilanteita järjestettäessä on muistettava, että näistä tilaisuuksista on tiedotettava lasten vanhemmille etukäteen. Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistuvat vain ne lapset, joiden vanhemmat antavat siihen suostumuksensa uskontokunnasta riippumatta. Uskonnolliseen vakaumukseen ohjaaminen on aina lapsen kodin asia ja sitä on kunnioitettava. Kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstö huolehtii luvan kysymisestä vanhemmilta. Opetushallituksen ohjeistuksen (1/2018) mukaan varhaiskasvatuksen järjestäjä (kunta) voi päättää, järjestetäänkö varhaiskasvatuksen yhteydessä uskonnollisia tilaisuuksia. Kunta voi myöskin päätyä siihen, ettei varhaiskasvatuksen toiminta-aikana järjestetä uskonnollisia tilaisuuksia. Tällöin kunta voi sopia, että se kuitenkin tiedottaa huoltajille toiminta-ajan ulkopuolella tapahtuvista kunnan varhaiskasvatukselle tarkoitetuista tilaisuuksista (esim. adventti- ja kevätkirkot).


Takaisin sivun alkuun