Kirkon vankilatyötä ohjaavat säädökset ja periaatteet

Vankien sielunhoito ja hengellinen toiminta vankiloissa perustuu YK:n ja Euroopan neuvoston vankiloiden toimintaa koskeviin suosituksiin, jotka Suomi on ratifioinut. Ne ohjaavat siten kansallisia säädöksiä. Suomessa vankiloiden toiminnasta säädetään vankeuslaissa ja tutkintavankeuslaissa. Suomen lainsäädöntö noudattaa YK:n ja EN:n periaatteita:

Vangeilla on oikeus henkilökohtaiseen ja yhteisölliseen uskonnonharjoittamiseen. Se merkitsee vangin oikeutta henkilökohtaiseen keskusteluun (sielunhoitoon) oman uskontokuntansa edustajan kanssa, oikeutta osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin ja muuhun hengelliseen toimintaan sekä pitää hallussaan uskonnonharjoittamiseen tarpeellista materiaalia, esim. uskontokuntansa pyhiä kirjoituksia ja muuta uskonnollista kirjallisuutta tai äännitteitä. Vangeilla on myös oikeus pidättäytyä uskonnonharjoittamisesta ja heitä ei saa altistaa sille vastoin tahtoaan.

Vankeuslain taustalla Suomen perustuslaki ja uskonnonvapauslaki turvaavat vahvasti vankien uskonnonharjoittamisen oikeuden.

Vankien uskonnonharjoittamisen oikeuden turvaamiseksi (riittävä sielunhoidon saatavuus ja hengellisen toiminnan koordinointi ja toteutus) on Suomen suljetuissa vankiloissa päätoiminen vankilapappi. Tämä järjestely on vastaa YK:n linjausta, jonka mukaan silloin, jos vankilassa on paljon samaan uskontokuntaan kuuluvia vankeja, tulee vankilaan ärjestää päätoiminen vankien enemmistöuskontokunnan pätevä edustaja. Suomessa vankien enemmistö on evankelis-luterilaisia, joten suljetuissa vankiloissa on luterilainen pappi, joissakin isommissa avovankiloissa vankiladiakoni. Lisäksi vangeilla on oikeus tavata myös muiden kirkkokuntien ja uskontokuntien edustajia. Tämän vuoksi vankiloissa järjestetään hengellistä toimintaa yhteistyössä useiden eri kirkkokuntien kanssa ja myös muiden uskontokuntien edustajilla (esim. islam) on oikeus vankien niin tahtoessa tavata vankeja ja järjestää heille hengellisiä tilaisuuksia. Kirkon ja Rikosseuraamuslaitoksen yhteistyöelin, Rikosseuraamusalan hengellisen työn neuvottelukunta on valmistanut edellä kuvattujen periaatteiden ja säädösten mukaisen vankiloissa tehtävän hengellisen työn ja vankilasielunhoidon linjauksen. Se antaa lisätietoa toimintaa ohjaavista periaatteista ja toiminnan järjestämisestä.

Takaisin sivun alkuun