Siunauksen signaalit – tulevaisuusselonteko 2022

Kirkkohallitus julkaisee neljän vuoden välein Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuutta luotaavan selonteon. Se linkittyy Kirkon nelivuotiskertomuksen ja kokonaiskirkon strategian kanssa osaksi kirkon tulevaisuuden ennakointikeinoja. Siunauksen signaalit ovat ajan merkkejä, joita kuuntelemalla, pohtimalla ja jakamalla voimme rakentaa parempaa tulevaisuutta kirkolle.

Piirroskuva linnusta.

Kuuntele, kohtaa, pohdi tulevaa  

Vuoden 2022 Kirkon tulevaisuusselonteko lähettää meidät liikkeelle seurakuntiin ja hiippakuntiin keräämään tulevaisuussignaaleja. Tarkoituksena on jatkaa signaalien keruuta ja tulevan pohdintaa. Löydät verkkosivultamme ohjeet ja työkalut signaalien keräämiseen. Tutustu materiaaleihin ja hyödynnä niitä!

Kun luet selontekoa, arvioi, voisiko tällainen ihmislähtöinen tulevaisuuspohdinta olla kiinteä osa tulevaisuuden seurakuntatyötä? Tekisikö se kirkostamme ajan merkin, viestin yhteisöissämme viriävästä mielenkiinnosta elämän pieniin ja suuriin ikuisuuskysymyksiin?

Symboleja.

“Tämän selonteon tärkein anti ei ole antaa tyhjentävää kuvausta ajan merkeistä. Pikemminkin se esittelee työkaluja, joilla kuka tahansa voi tunnistaa, kerätä ja arvioida tulevaisuussignaaleja lähellään. Tulevaisuuskuvien hahmottamiseen kehitettyjen työkalujen avulla ihmiset voivat kertoa elämästään ja ajatuksistaan ja keskustella niistä porukalla. Parhaimmillaan tiedonkeruu voi olla paitsi helppoa myös viihdyttävää. Pohjimmiltaan kysymys on kirkon aidosta kiinnostuksesta ihmisiä kohtaan. Sekin on signaali — merkki kuuntelevasta kirkosta.”
Arkkipiispa Tapio Luoma

Siunauksen signaaleista nousevia teemoja: arjen kristillisyys, kokeileva hengellisyys, kestävä elämäntapa

Vuoden 2022 aikana keräämästämme aineistoista nousi kuusi teemaa, jotka kiteyttävät vastaajien esiin nostamat ajatukset, huolet ja pelot, toiveet ja haaveet.

1) Arjen kristillisyys korostuu

Kirkosta toivotaan vastavoimaa yhteiskunnassa vallitsevalle materialismille ja suorituskeskeisyydelle. Kirkon koetaan edustavan pysyvyyttä ja vakautta monien epävarmuuksien keskellä.

2) Luonto vahvistuu hengellisyyden lähteenä

Ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin ajatellaan kietoutuvan toisiinsa. Ihmisellä ei ole enää lupa toimia ahneesti luonnon ja kaiken muun elollisen hyväksikäyttäjänä.

3) Kokeileva hengellisyys haastaa perinteemme

Yhtenäiskulttuurin katoaminen koskee myös hengellisyyttä. Kirkolta toivotaan, että sillä olisi kykyä reagoida tähän moninaisuuteen, ja halua tarjota ihmisille tapoja toteuttaa hengellisyyttä monimuotoisesti.

4) Nykyinen elämänmuotomme on kestämätön

Kirkon tulee luoda toivoa maailmassa, jonka tulevaisuuteen liittyy valtavasti epävarmuutta ja uhkia. Kirkon tulisi olla esikuva ja suunnannäyttäjä kestävälle, sovintoon perustuvalle elämäntavalle, joka ottaa huomioon myös ympäröivän luonnon kestokyvyn.

5) Perheiden monimuotoistumista ei voi ohittaa

Kenenkään ei pitäisi kokea ahdistusta, masennusta tai häpeää omasta itsestään, vaan kunkin tulisi kelvata omana itsenään ja kokea olevansa rakastettu perheessään, yhteisössään ja yhteiskunnassa.

6) Kuunteleva ja kohtaava kirkko ilahduttaa

Voisiko keskusteleva ja kuunteleva kulttuuri tulla kirkon työn lähtökohdaksi? Perimmäisenä kysymyksenä on: ”Mitä haluat minun tekevän sinulle?”

Lue tai lataa itsellesi Siunauksen signaalit – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko 2022.

Siunauksen signaalit

“Olisipa tällaisia keskusteluhetkiä enemmän jatkossakin. Oli tosi turvallinen ilmapiiri ja toivoisin, että tällaisia keskusteluhetkiä olisi enemmän. Toive kirkon työntekijöille, että kutsukaa ihmisiä keskustelemaan.”

Näin järjestät signaalihuoneen

Kirkon eri yksiköt tai yksittäinen työntekijä voi järjestää signaalihuoneen näiltä verkkosivuilta löytyvien ohjeiden avulla. Signaalihuoneiden toimintamallia voi hyödyntää organisaatiossa kaikilla sen tasoilla ja erilaisissa ryhmissä – seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden, toimialajohdon, neuvottelukuntien tai yhteistyöverkostojen kanssa. 

Tältä verkkosivuilta löydät Siunauksen signaalihuoneiden järjestämisen oppaan sekä fasilitaattorille tuotetun käsikirjoituksen signaalihuoneen ohjaamiseksi.

Aineistossa on kuvattu, miten kutsua ihmisiä luottamukselliseen vuoropuheluun ja dialogiin keskenään ja miten muotoilla suoria ja suuria kysymyksiä sekä asettua itse osalliseksi ja kuuntelun taajuudelle.

Signaalihuoneiden pitopaikoiksi suositellaan kirkon ainutlaatuisia, kauniita tiloja, joiden kautta osallistuville välittyy jo yksi tärkeä viesti: Kirkot ovat olemassa ihmisiä varten. 

Signaalihuoneisiin kutsutaan kaikenlaisia ihmisiä keskustelemaan siitä, mikä heille on arjessaan ja elämässään merkityksellistä ja mitä he tarvitsevat kokeakseen elävänsä mielekästä elämää. Sitä kautta heitä kutsutaan kertomaan tarinaa kirkon ja seurakunnan toisenlaisista tulevaisuuksista.  

Opas signaalihuoneen järjestämiseksi

Käsikirjoitus signaalihuoneen fasilitaattorille

Takaisin sivun alkuun