Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki sekä yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait uudistettiin Suomessa vuoden 2015 alussa. Yhdenvertaisuuslaki sisältää sekä syrjinnän kiellon että viranomaisille suunnatun velvoitteen edistää yhdenvertaisuutta.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolaki

Seurakuntia koskee velvoite edistää yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Sama velvoite koskee kaikkia viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia ja työnantajia. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa viranomaisia myös tekemään yhdenvertaisuussuunnitelman, johon on kirjattu tarvittavat toimet yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on estää syrjintää ja turvata kaikille yhtäläiseen ihmisarvoon perustuva tasa-arvoinen kohtelu ja mahdollisuudet. Sukupuoleen perustuvaa syrjintää on henkilön asettaminen sukupuolen vuoksi eriarvoiseen asemaan. Syrjintää on myös seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä tai ahdistelu. Kohtelu, joka vaikuttaa sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta, mutta jonka vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen asemaan sukupuolen perusteella, on välillistä syrjintää. Tasa-arvolaki kieltää sukupuoleen perustuvan välittömän ja välillisen syrjinnän.

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Tällöin on kyseessä välitön syrjintä. Samoin syrjinnällä tarkoitetaan tilannetta, jossa näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Silloin kyseessä on välillinen syrjintä.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuuslain velvoite koskee tasa-arvolain tavoin viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja oppilaitoksia sekä työnantajia. Yhteisöillä on velvollisuus laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta etnisen alkuperän, iän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn suhteen. Yhdenvertaisuussuunnitelman voi tehdä omana erillisenä suunnitelmanaan tai sen voi yhdistää esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaan.

Lisätietoa

Takaisin sivun alkuun