Fyysisesti turvallinen seurakunta

Fyysinen turvallisuus ja oikeus fyysiseen koskemattomuuteen on itsestään selvä turvallisuusperiaate kaikessa seurakunnan toiminnassa. Kaikenlainen fyysinen pakottaminen, voimalla uhkaaminen tai rankaiseminen on laissa kiellettyä. Oikeus fyysiseen turvallisuuteen kuuluu sekä työntekijöille että osallistujille. Siihen liittyy monia erilaisia näkökulmia aina tilojen, ulkotilojen, toimintojen ja välineiden turvallisuudesta fyysiseen koskemattomuuteen asti.

Turvallisuuden takaaminen edellyttää:

  • ennakointia
  • kykyä reagoida tai toimia häiriö- ja ongelmatilanteessa

Riskien arviointi on ennakoimista. Sen avulla voidaan suunnitelmallisesti ennaltaehkäistä tapaturmia ja onnettomuustilanteita, ja tuottaa tietoa turvallisen toiminnan järjestämistä varten. Riskien arvioinnilla tarkoitetaan laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen ja terveyshaittojen tunnistamista sekä niiden merkitysten arvioimista turvallisuudelle, terveydelle ja omaisuudelle. Tavoitteena on turvallisuuden parantaminen.

Riskien arvioinnissa:

  1. Tunnistetaan, mitä vaaratilanteita toimintaan liittyy, millaisia tapaturmia tai onnettomuuksia voi sattua (esim. kaatuminen, putoaminen, liukastuminen).
  2. Arvioidaan vaaran suuruus ja todennäköisyys:
    – onko vaaratilanne epätodennäköinen, mahdollinen vai todennäköinen
    – onko siitä syntyvä seuraus vähäinen, haitallinen vai vakava (esim. mustelma, luun murtuminen, pysyvä vamma, kuolema)
  3. Toteutetaan toimenpiteitä vaaratilanteiden poistamiseksi, riskien pienentämiseksi sekä tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi. Mietittäessä toteutettavia toimenpiteitä eniten huomiota tulee kiinnittää vaaroihin, joiden seuraukset ovat vakavimpia (esim. hengen menetys tai pysyvä vammautuminen) tai joilla on suuri todennäköisyys tapahtua, vaikka yksittäisen tapahtuman seuraukset voisivatkin olla vähäiset (esim. toistuvista liukastumisista pihapiirissä aiheutuvat loukkaantumiset).

Vasta riskien arvioinnin jälkeen seurakunnassa tehdään päätös toiminnon toteutuksesta ja määritellään toimintojen reunaehdot: osallistujien enimmäismäärä ja henkilökunnan määrä. Samalla nimetään turvallisuusvastaava.

Seurakunnan tulee arvioida toimintoon liittyvät riskit tapahtuman alusta sen loppumiseen: Mitä riskejä liittyy paikalle saapumiseen?

Millaisia vaaratilanteita eri ohjelmaosiot ja mahdolliset suorituspaikalta toiselle siirtymiset sisältävät? Miten apua hälytetään? Riskien arviointi tulee laatia kirjallisesti ja liittää osaksi toiminnan turvallisuusasiakirjaa, tai kirjoittaa sen osaksi.

Riskin arviointia helpottaa seurakunnassa toteutettu onnettomuuskirjanpito, johon aina kirjataan myös läheltä piti-tilanteet. Riskien arvioinnissa kannattaa hyödyntää kaikkea sitä osaamista ja tietoa, jota seurakunnassa on kertynyt laadittaessa erilaisia turvallisuuden parantamiseen tähtääviä suunnitelmia. Tällainen on esimerkiksi työturvallisuuslain edellyttämä työpaikan riskien arviointi, jossa on voitu käyttää Työturvallisuuskeskuksen tuottamaa riskienarviointimateriaalia. Mikäli toimintoon liittyy turvallisuudeltaan vaativampia toimintaosioita, voi riskien arvioinnissa käyttää apuna esimerkiksi lajiliittojen suosituksia.

Pelastuslain omatoimisen varautumisen säännös velvoittaa seurakuntaa huolehtimaan rakennusten palo- ja poistumisturvallisuudesta sekä oman toimintansa turvallisuudesta. Rakennukseen liittyvään velvoitteeseen sisältyy rakennuksen pitäminen sellaisessa kunnossa, että tulipalon syttymisen ja leviämisen vaara on vähäinen ja rakennuksesta poistuminen on mahdollista tulipalon sattuessa. Oman toiminnan turvallisuuden edistämiseksi seurakunnan on huolehdittava tulipalon ja muiden vaaratilanteiden ehkäisystä, varautumisesta henkilöiden ja omaisuuden suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin pelastustoimenpiteisiin, joihin se omatoimisesti kykenee. Samalla tehdään pelastussuunnitelma, joka sisältää toimintaohjeet erilaisiin uhkatilanteisiin. Tästä turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu erityisesti seurakunnan kiinteistötoimelle.

Tukes.fi – Näin tunnistat palvelun vaarat

Turvallisuusohjeita väkivaltatilanteeseen tai muuhun erityistilanteeseen valmistautumista varten

Takaisin sivun alkuun