Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op) JOK/P, kirkkoherran kelpoisuus, on hiippakuntien järjestämä johtamiskoulutus, joka antaa kelpoisuuden hakea kirkkoherran tehtävään.

Piispainkokous on päättänyt tutkinnon sisällöstä ja sille on oma toteutussuunnitelma. Tutkinto antaa papille kirkkoherran viran hoitamisen kannalta välttämättömiä tietoja, taitoja ja osaamista. Näin muodostuu kokonaiskuva kirkkoherran tehtävistä, hengellisestä ja strategisesta johtamisesta sekä seurakunnan hallinnosta.

Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään pastoraalitutkinnon suorittamista, Johtamisen perusteet -koulutusta sekä tuomiokapitulin järjestämää johtamispotentiaalikartoitusta ja uraohjauskeskustelua.

Osaamistavoitteet 

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • hahmottaa kokonaisvaltaisesti kirkkoherran viran vallan, vastuut ja osaamisvaatimukset,
 • osaa jäsentää johtamisen erilaisia ulottuvuuksia ja tehtäviä kirkkoherran virassa kuten hengellinen ja strateginen johtaminen, seurakuntahallinnon, päätöksenteon ja toiminnan ydinprosessien johtaminen, 
 • tuntee lähijohtamisen ja henkilöstön johtamisen ja kehittämisen vaatimukset,  
 • osaa arvioida toimintaansa ja valmiuksiaan johtamistehtävään sekä asettaa tavoitteita oman osaamisen kehittämiselle.

Sisällöt

 • Kirkkoherran valta, vastuut ja osaamisvaatimukset
 • Seurakunnan johtamisen eri ulottuvuudet 
 • Seurakunnan hallinnon johtaminen ja työskentely luottamuselinten kanssa
 • Strategisten prosessien ja muutoksen johtaminen
 • Verkostoituminen ja viestintä johtamisen välineinä
 • Lähijohtaminen ja ihmisten johtaminen, henkilöstön kehittäminen ja työhyvinvointi
 • Johtajan psykodynamiikka ja itsereflektiotaito

Arviointi

Seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta annetaan arvosana, joka on arvio tutkinnon suorittaneen kirkkoherran johtamistehtävässä tarvittavista tiedoista, taidoista ja osaamisesta. Tutkinnon voi suorittaa arvosanalla erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä tai välttävä.

Johtamispotentiaalikartoitus ja uraohjauskeskustelu 

Tuomiokapitulin järjestämä johtamispotentiaalikartoitus on tarkoitettu papin itsereflektion tueksi ja henkilökohtaisen ammatillisen uraohjauskeskustelun pohjamateriaaliksi. Keskustelussa selvitetään papin ammatillisia suuntautumisvaihtoehtoja sekä motivaatiota ja valmiuksia hakeutua tuossa vaiheessa suorittamaan kirkkoherran virkaan kelpoisuuden antavaa koulutusta. Ne muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla pappi hahmottaa motivaatiotaan ja persoonallisia valmiuksiaan kirkkoherran tehtävään.

Keskustelu ei ole karsiva, vaan pappi ratkaisee itse johtamispotentiaalikartoituksen ja uraohjauskeskustelun perusteella, hakeutuuko hän tutkinnon suorittajaksi.
 

Lisätietoja

Tutkinnon suorittamisesta saa tietoja hiippakuntadekaaneilta, toteutussuunnitelmasta (ks. alla) ja piispainkokouksen päätöksestä KS Nro 172 seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta.

Takaisin sivun alkuun