Tehostettu nuorisotyö

Tehostetulla nuorisotyöllä tarkoitetaan kriisitilanteessa ja sen jälkeen aktivoituvaa nuorisotyön keinoin tapahtuvaa nuoria tukevaa toimintaa. Tehostetun nuorisotyön toimenpiteet on suunnattu kaikille niille nuorille, joita tapahtunut kriisi on jollain tavoin koskettanut suoraan tai välillisesti. Se kohdistuu kaikille niille nuorille, jotka tarvitsevat jotain tukea kriisin käsittelyyn – riippumatta siitä mistä he tulevat. Käytännön tasolla tehostettu nuorisotyö tarkoittaa nuorelle aikuisen paremman saavutettavuuden luomista esimerkiksi nuorisotilojen pidennettyjä aukioloaikoja, keskustelutilaisuuksia ja läsnäoloa paikoissa, joissa nuoret kokoontuvat. Kohtaamisissa nuorella on mahdollisuus kriisin läpikäymiseen kollektiivisesti tai kahden keskisissä keskusteluissa aikuisen kanssa.

Tehostettu nuorisotyö on koordinoitua, kriisitilanteeseen liittyvää monialaista yhteistyötä nuoren tukemiseen. Tärkeintä on, että kriisin keskellä jokaisella nuorella on mahdollisuus kohdata turvallisessa ympäristössä turvallinen aikuinen. Erityistä ja terveyden huollollista tukea kaipaavat nuoret ohjataan ammattimaisen psykologisen tuen pariin.

Kriisin kehät nuorisotyön näkökulmasta

Kriisin kehät nuorisotyön näkökulmasta

Paikallinen tai pieni kriisi koskettaa lähinnä paikkakuntaa tai esim. kaupungin osaa. Sen osalliset eivät ole muualta. Tapahtuman osallisia on yksi tai muutamia, eikä sillä ole laajaa välillisten joukkoa.

Alueellinen tai laajempi kriisi koskettaa myös muita paikkakuntia tai muuten laajemmin joitain yhteisöjä. Siinä voi olla useampia osallisia, osallisia muualta tai laaja välillisten joukko. Kriisitilanteeseen voidaan samaistua yleisemmin. Mediassa vahvasti esillä.

Valtakunnallinen tai kaikkia koskettava kriisi koskettaa paikkakunnan lisäksi laajasti nuoria koko maassa. Kriisitilanteella on suuri samaistettavuus ja myötäkokeminen on vahvaa.

Kansainvälinen kriisi voi saada paikallisen, alueellisen tai valtakunnallisen ulottuvuuksia.

Nuorisotyön valmiussuunnittelu ja yhteistyön tärkeys

Tehostettu nuorisotyö toimii kriisikehän uloimmalla kehällä, joihin ammatillista kriisiapua ei useinkaan kohdisteta. Paikallisen kriisivalmiussuunnitelman tarkoituksena on löytää nuorten parissa työskenteleville tahoille yhteisiä keinoja ennaltaehkäistä ja varautua kriiseihin, tukea nuoria oikein kriisitilanteissa sekä vahvistaa nuorten selviytymistä kriiseistä. Nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta oleelliseksi nousee eri toimijoiden saumaton yhteistyö, erilaisen osaamisen yhdistäminen ja toimenpiteiden toisiaan täydentävyys. Yhteistyön onnistumiseen vaaditaan toisten toimijoiden tekemisten ja osaamisten tunteminen ja arvostaminen.

Nuorisotyön valmiussuunnitelman tärkeä tehtävä on määritellä ja tehdä tunnetuksi nuorisotyön toiminta kriisitilanteissa – miten se tukee ja täydentää toisten toimijoiden tekemistä kriisitilanteessa, mikä on nuorisotyön oma erityinen osaaminen ja tehtävä kokonaisuudessa. Seurakunnan nuorisotyötekijöiden osaaminen kriisissä olevan nuoren kohtaamisessa ja keskusteluavussa on merkittävää ja arvostettua. Valmiuslain (1.3.2012) mukaan valtion viranomaisten, valtion liikelaitosten ja kuntien lakisääteinen velvollisuus on varmistaa tehtäviensä häiriötön hoitaminen kaikissa oloissa. Valmiussuunnitelmin varaudutaan normaaliolojen häiriötilanteisiin, suuronnettomuuksiin ja poikkeusoloihin. Nuorisotyön tehtävä ja rooli kunnan kriisivalmiudessa on selkeä vasta sitten, kun se on kirjattu osaksi yleistä valmiussuunnitelmaa.

Nuorisotyön kriisikansio

Nuorisotyön kriisivalmiushankkeessa on tuotettu erilaisia paikallisia malleja kuntien moniammatilliseen tehostetun nuorisotyön käynnistämiseen kriisitilanteita varten. Hankkeen aikana on tuotettu myös Nuorisotyön kriisikansio, joka on tarkoitettu nuorisotyöntekijöiden käyttöön ohjeeksi kriisitilanteisiin ja tietopankiksi arjessa. Kriisikansio työkalu nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämiseen ja yhteistyön rakentamiseen eri toimijoiden välillä. Kansio sisältää: paikallisesti tuotetun nuorisotyön valmiussuunnitelman, taustaa nuorisotyön roolista kriisivalmiudessa, tietoa nuorista ja kriiseistä, työkirjan valmiussuunnitelman tekemiseen tai päivittämiseen. Työkirjan pohjien avulla tuotettu valmiussuunnitelma sisältää erilaisia toimintamalleja tehostettua nuorisotyötä ja erilaisia kriisitilanteita varten. Valtakunnallista nuorisotyön kriisivalmiustoimintaa koordinoi kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna ry.

Takaisin sivun alkuun