Miten vaaratilanteita ja onnettomuuksia voi ehkäistä

Turvallisuusriskit voivat liittyä esimerkiksi ihmismassan liikkumiseen alueella, tilojen toimivuuteen ja rakenteiden kestävyyteen, varauloskäyntien määrään ja merkitsemiseen, liikennejärjestelyihin tai vesistön läheisyyteen. Lisäksi tapahtumassa käytettävä tekniikka, dronet ja jotkut ohjelmat, esim. tulinäytös, lisäävät riskien määrää. Myös vallitseva säätila tai siinä tapahtuvat nopeat, ennakoimattomat, muutokset voivat lisätä turvallisuusriskiä.

Hallitse ihmismassojen liikkuminen

Suurissa yleisötapahtumissa pelkästään väenpaljous ja ihmismassan liikkuminen voivat itsessään muodostaa merkittävän turvallisuusriskin. Tapahtumajärjestäjän on suunniteltava etukäteen turvalliset sisään- ja uloskäynnit, kulkureitit ja liikkuminen tapahtuma-alueella ja estettävä vaarallisen ruuhkan tai pullonkaulojen syntyminen. Alueelle on esimerkiksi varattava riittävästi puskuri- ja suoja-alueita sekä aitoja, joilla turvataan ihmisten liikkuminen ja oleskelu alueella.

Rajoita ajoneuvoliikennettä

Ajoneuvojen liikkuminen tapahtuma-alueella on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Jos ajoneuvojen liikkuminen alueella on välttämätöntä esimerkiksi tavarankuljetusten tai huoltotöiden vuoksi, on etukäteen suunniteltava turvalliset kulkureitit ajoneuvoille ja jalankulkijoille ja estettävä vaaratilanteiden syntyminen.

Ajonäytöksissä tulee varmistua siitä, ettei yleisö pääse esitysalueelle. Samalla yleisö sekä sivulliset tulee suojata ajoneuvolta ja siitä mahdollisesti irtoavilta osilta. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi aidoilla tai kiinteillä rakenteilla ja riittävillä suojaetäisyyksillä.

Huolehdi vesiturvallisuudesta

Jos yleisötapahtuman läheisyydessä on vesistöä, veteen pääsy tulee estää tai huolehtia osaavasta sekä riittävästä uinninvalvonnasta. Yleisötapahtuman uimapaikoilla tulee aina olla uinninvalvojat ja pelastamiseen tarvittava välineistö, kun ne ovat avoinna yleisölle. Päihtyneet asiakkaat lisäävät uinninvalvonnan tarvetta.

Varmista telttojen ja rakenteiden kestävyys

Alueen olosuhteiden erityispiirteet tulee selvittää etukäteen ja tutustua alueeseen. Rakenteet tulee suunnitella olosuhteiden edellyttämällä tavalla ja selvittää myös rakenteiden olosuhderajoitukset, kuten tuuli- ja lumikuormankestävyys.
Vallitsevia olosuhteita tulee valvoa paikan päällä ja pitää niistä kirjaa sekä seurata sääennusteita (huomio erityisesti myrskyvaroitukset). Telttojen tai rakenteiden olosuhderajojen ylittyessä on ryhdyttävä riittäviin toimiin. Telttojen ja muiden rakenteiden tyhjentämiseen on varauduttava, jos tilanne on kehittymässä vaaralliseksi sään tms. vuoksi.

Tehosteet ja efektit

Voimakkailla tehosteilla ja efekteillä, kuten esim. valoilla, savulla tai hajuilla voi olla yleisöön haitallisia tai jopa terveyttä vaarantavia vaikutuksia. Tiedota yleisöä niiden käytöstä etukäteen lipun ostamisen yhteydessä sekä yleisön saapuessa tapahtumaan, jotta yleisö voi itse arvioida oman halukkuutensa ja mahdollisuutensa osallistua tapahtumaan. Suunnittele tehosteille ja efekteille turvallinen toteutustapa ja tarvittaessa rajoita niiden käyttöä riskien arvioinnin perusteella. Riskien arvioinnissa tulee huomioida myös välilliset seuraukset, esim. jos yleisön päälle heitettävät aineet tai esineet voivat aiheuttaa sähkölaitteen ylikuumenemisen tai tulipalon

Kuvauskopterit

Drone (tai drooni) on moottoroitu lennokki, jolla voidaan kuvata sisä- ja ulkotapahtumia. Viime vuosien aikana ne ovat yleistyneet- yleisötapahtumissa. Kun dronea käytetään sisätiloissa osana palvelua, siihen sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia. Sisätilalennätyksellä tarkoitetaan muuta kuin ilmailulaissa määriteltyä yleistä ilmatilaa, jota valvoo Traficom. Sisätilalennätys tarkoittaa mm. rakennusten sisätiloja, katoksia, telttoja yms. Dronen sisätilalennätyksestä tulee laatia turvallisuusasiakirja. Asiakirjassa tunnistetaan ja kuvataan sisätilalennätyksen vaarat sekä kuinka yleisöä ohjataan ja opastetaan lentämiseen liittyvien turvallisuusasioiden suhteen.

Dronen sisätilalennätyksen suurin vaara on, että drone sinkoutuu ihmisten päälle. Riskejä voidaan torjua suunnittelemalla lentoreitit niin, että niiden alla on mahdollisimman vähän yleisöä, käyttämällä suojaverkkoja tai käyttämällä kuvaamiseen vaihtoehtoisia tapoja, kuten puomikameraa ja vaijerikameraa. Vaarojen arvioinnissa tulee huomioida myös teknisten häiriöiden mahdollisuus ja niihin varautuminen.

Tukes ei pidä suositeltavana kuvauskoptereiden lennättämistä sisätiloissa näistä yleisölle aiheutuvan merkittävän vaaran vuoksi. Mikäli kuvauskoptereita kuitenkin käytetään, on yleisötapahtuman järjestäjän varmistuttava, ettei tästä aiheudu vaaraa. Toiminnassa on aina huomioitava lainsäädännön vaatimukset sekä viranomaisten antamat ohjeet sekä määräykset. Traficomin julkaisemia ulkolennätyksen ohjeita https://www.droneinfo.fi/fi kannattaa huomioida myös sisätilalennätyksessä soveltuvin osin.

Takaisin sivun alkuun