Ihmisarvon kunnioittaminen

Ihmisten kohtaaminen seurakunnissa perustuu kunnioitukseen ja ihmisen itsemääräämisoikeuteen. Ihmisen ihmisarvoa, vakaumusta ja koskemattomuutta kunnioitetaan riippumatta tämän taustasta ja elämänkatsomuksesta. Itsemääräämisoikeus on selvästi määritelty perustuslaissa. Ihminen nähdään seurakunnassa kokonaisuutena ottaen huomioon hänen fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeensa. Uskonnonvapaus on kaikkien Suomessa asuvien perusoikeus. Vuonna 2003 hyväksytty uskonnonvapauslaki esittää uskonnonvapauden positiivisena oikeutena. Perustuslain 11 §:n mukaan jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen omantuntonsa vastaisesti osallistumaan uskonnon harjoittamiseen. Uskonnonvapaus on paitsi yksilön myös yhteisön oikeus. Kaikkien uskonnollisten yhteisöjen, uskontokuntiin kuuluvien ja uskontokuntiin kuulumattomien oikeuksia on ehdottomasti kunnioitettava.

Erityisesti ihmisarvon kunnioittamiseen on kiinnitettävä huomiota silloin, kun työskennellään eri tavoin hauraassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kun seura kuntatyön piirissä on elämän vastoinkäymisiä kohdannut ihminen, on huolehdittava hänen henkisestä turvallisuudestaan niin, ettei häntä ainakaan rikota seura kunnassa lisää. Ihminen huomaa hyvin pienistäkin eleistä, onko hän tervetullut ja miten häneen suhtaudutaan. Toisen puolesta ei tule tehdä päätöksiä siitä, mikä hänelle on parhaaksi, vaan tuetaan jokaisen itsemääräämisoikeutta. Henkistä tur vallisuutta lisää kunnioittava asenne myös ihmisen fyysiseen itsemääräämisoikeuteen. Esimerkiksi ketään ei kosketeta tai halata ilman lupaa.

Näistä näkökulmista on syytä olla tietoinen sekä päivittäisessä työssä että toimintojen suunnittelussa. Millä tavalla esimerkiksi toimitaan ihmisarvoa ja ihmisen itsemääräämisoikeutta kunnioittaen tilanteissa, joissa kohdataan läheisensä menettänyt ihminen? Tai terveytensä menettänyt? Parisuhteensa menettänyt? Työpaikkansa menettänyt? Tai henkilö, jolla ei läheistä, terveyttä, parisuhdetta tai työpaikkaa ole koskaan ollutkaan? Turvapaikanhakija? Tai seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva ihminen? Saavutettavuuden periaatteet koskevat myös henkistä turvallisuutta.

Takaisin sivun alkuun