Ovet auki

Kirkko on moniääninen. Kirkolla on yksi ydinsanoma, mutta monta tapaa ilmaista sitä.

Jumala osoitti rakkautensa maailmalle antamalla ainoan Poikansa, jottei kukaan häneen uskova tuhoudu vaan saa ikuisen elämän. (Joh. 3:16, UT2020)

Sanoman leviämisen kannalta on hyvä, jos sanomaa viedään eteenpäin monin painotuksin ja erilaisin tyylein. On tärkeää, että kirkon sisällä eri lailla asioista ajattelevat pystyvät kuuntelemaan myös erimielisiä ja käymään rakentavaa ja kunnioittavaa vuoropuhelua. Samaan kirkkoon mahtuu eri tavalla ajattelevia, joita yhdistää usko Kolmiyhteiseen Jumalaan.

Kunnioittava keskustelu – evl.fi

Rakentavan keskustelun pelisäännöt – Erätauko (eratauko.fi)

Tuemme viestinnällä monimuotoista kristityn identiteettiä. Tiedostamme, että on monta tapaa olla seurakuntalainen ja kristitty. Tavoitteena on avartaa kristillisen identiteetin käsitettä niin, ettei ihmisen tarvitse epäillä, onko hän riittävän kristitty, jotta hän kuuluu joukkoon.

”Jos Tuomasta [Akvinolainen] on uskominen, kristittyä ei määritellä hänen ominaisuuksiensa, mielipiteidensä, käyttäytymisensä tai puhetapojensa perusteella. Olennaista on kristityn suhde Kristukseen, se, että hän on Kristuksen oma.” (Arkkipiispa Tapio Luoma kirkolliskokouksen avauspuheessa elokuussa 2021)

Pyrimme tavoittamaan viestinnällä varsinkin heitä, jotka eivät ole kirkon toiminnassa aktiivisesti mukana, mutta myös heitä, jotka eivät ole enää tai vielä kirkon jäseniä. Keskitymme vuoropuheluun erityisesti millenniaalien ja sitä nuorempien sukupolvien kanssa.

”Millenniaalien ja z-sukupolven kohdalla on kiinnitettävä huomiota viestinnän tapoihin. Institutionaalinen viestintä ei puhuttele nuorten aikuisten sukupolvia. He kaipaavat henkilökohtaista viestiä esimerkiksi vertaisiltaan tai sosiaalisen median vaikuttajilta. Osallistujien omalla viestinnällä on merkittävä asema mielikuvien luomisessa. On mietittävä, miten kirkko ja seurakunnat voivat vastata omalla näkökulmallaan medioissa esille tuleviin ilmiöihin. Luonteva ja vuorovaikutteinen kirkon työntekijöiden läsnäolo on välttämätöntä. Viestinnän on oltava proaktiivista. Kirkon on tärkeää osallistua yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja puhua ja toimia arvojensa puolesta, niin kirkon työntekijöiden kuin seurakuntalaisten kautta.” (Kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan mietintö 1/2021)

Viestimme vastaanottajaa ja kanssaviestijää kuunnellen ja osallistaen. Hyödynnämme palvelumuotoilun, käyttäjälähtöisen suunnittelun keinoja. Annamme seurakuntalaisen äänelle tilaa viestinnässä.

Palvelumuotoilukokeilussa pohdittiin, mitä seurakunta voisi tarjota alle kolmikymppiselle naiselle, joka on rippikoulun jälkeen etääntynyt seurakunnasta ja tällä hetkellä vähän tympääntynyt kirkkoon. Erilaisten harjoitteiden kautta määriteltiin 28-vuotias Roosa ja kehiteltiin ekoretriitti-konsepti. Sinne saisi tulla ”sellaisena kuin on” ja siellä saisi olla ”yksilönä yhteisössä”. Ekoretriitin viestintäkonsepti testattiin Roosan ikäisillä nuorilla naisilla: ”Mistä huomaisit tällaisen viestin? Mikä saisi sinut oikeasti kiinnostumaan tästä asiasta? Mitkä asiat /teemat/tyylit innostaisivat sinua? Mikä saisi sinut priorisoimaan tämän? Miltä seurakunta sinusta näyttää? Miten kuvaa voisi muuttaa? Mitkä asiat ovat tärkeitä?” Vastaukset paitsi ohjasivat konseptin kehittämistä, myös loivat ymmärrystä siihen, mitä Roosan kaltainen kirkolta toivoo.

Viestimme saavutettavasti. Tavoitteena on, että kirkon viesti on kaikkien ihmisten saatavilla. Huolehdimme digitaalisten kanaviemme saavutettavuudesta ja selkeästä kielestä kaikessa viestinnässä.

Viestimme monikielisesti. Suomen ja ruotsin kielen lisäksi kehitämme viestintää ja vuorovaikutusta myös mm. saamen kielellä ja viittomakielellä. Huomioimme muuttuvan kieliympäristön ja käytämme tarpeen mukaan muita kieliä viestinnässämme. Etsimme aktiivisesti ratkaisuja monikieliseen viestintään.

Verkkosivut suunnitellaan ja toteutetaan helposti navigoitaviksi ja erilaisten apuvälineiden kanssa yhteensopiviksi. Saavutettavuus voi tuntua haastavalta, mutta koulutusta ja oppia on saatavilla. Verkkosivustojen saavutettavuus – evl.fi

Takaisin sivun alkuun