Huoli osallistujan turvallisuudesta

Toisinaan seurakunnan työntekijässä herää huoli lapsen, nuoren tai joissain tilanteissa myös aikuisen kotioloista. Huoli voi herätä kotiolosuhteista esimerkiksi silloin, kun

 • huomaa pahoinpitelyn jälkiä
 • henkilö ei halua tai uskalla mennä kotiin
 • henkilö itse kertoo laiminlyönnistä, kaltoinkohtelusta tai hyväksikäytöstä
 • henkilön käytös muuttuu tai on huolestuttavaa
 • nuori käyttää päihteitä huolta herättävällä tavalla
 • lasta ei tulla hakemaan esimerkiksi kerhosta tai leiriltä
 • lasta haetaan selvästi päihtyneenä
 • alle 16-vuotias kertoo seurustelevansa tai olevansa seksisuhteessa aikuisen kanssa
 • vanhemman käyttäytyminen lasta tai muita ihmisiä kohtaan on aggressiivista, pakottavaa tai uhkailevaa

Kirkon työntekijän tulee tunnistaa ne tilanteet, joissa ihminen on tai saattaa olla henkisen, hengellisen, ruumiillisen tai seksuaalisen väkivallan uhri. Voimassa olevan lastensuojelulain tavoite on lisätä valmiutta lastensuojelutarpeen nopeaan ilmoittamiseen. Lain mukaan ilmoitus on syytä tehdä, kun huomaa sellaisia merkkejä, joiden takia lastensuojelutoimenpiteiden mahdollinen tarve on syytä selvittää. Pelkkä epäily lastensuojelun tarpeesta riittää. Seurakunnan kaikilla työntekijöillä ja myös luottamushenkilöillä on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa kunnan sosiaaliviranomaisille, jos he ovat saaneet tietää lapsesta tai alle 18-vuotiaasta nuoresta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyt täytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Ennakointi hyödyttää

 • seurakunnassa on tärkeää olla nimetty henkilö, joka on perillä lastensuojelu lain yksityiskohdista ja jonka kanssa voi tarvittaessa konsultoida.
 • kaikki kasvatustyössä perehtyvät toimintaohjeisiin lastensuojelun näkökulmasta ja uskaltavat toimia, kun huoli herää. Lastensuojelulaki säätää ilmoitusvelvollisuudesta. Lastensuojelulain (417/2007) 25 §.
 • työntekijöillä tulee olla helposti saatavilla (esimerkiksi puhelimeen tallennettuna) paikkakunnan sosiaalipäivystyksen puhelinnumero mahdollista eteen
 • tulevaa yllättävää lastensuojeluasiaa tai konsultointia varten.
 • työntekijät osaavat ohjata myös aikuisen avun piiriin, esimerkiksi turvakotiin.

On ammattitaitoa kysyä ja kuunnella

 • huoli lapsesta tai nuoresta voi herätä yksittäisessä tilanteessa tai syntyä vähitellen, pienempien merkkien kautta. Kun huoli herää, tartu asiaan. Älä pitkitä tilannetta.
 • useimmissa tilanteissa asiasta tulee keskustella lapsen tai nuoren kanssa. Mukana on hyvä olla toinen aikuinen.
 • kun puhut lapsen tai nuoren kanssa, kysy suoria kysymyksiä ja käytä suoria ilmaisuja, joita ei voi käsittää väärin. Esimerkiksi väkivallasta on hyvä kysyä suoraan, kuitenkaan johdattelematta lasta: Mitä sinulle on tapahtunut? Lyökö joku sinua? Mitä silloin tapahtuu?
 • jos lapsi ei halua kertoa, häntä ei voi pakottaa. Lapsella on suuri tarve olla lojaali vanhemmilleen ja huoltajilleen. Silti tulee rohkaista puhumaan vaikeasta asiasta: Kun perheessä on vaikeuksia ja salaisuuksia, se tarvitsee ja voi saada apua.
 • älä lupaa liikaa. Jos lapsi kertoo vaikeasta asiasta, se on pyrkimystä muutokseen. Kiitä lasta siitä, että hän haluaa ja uskaltaa pyrkiä tilanteen helpottumiseen. Lapsella on oikeus olla turvassa.
 • kerro hänelle, että nyt asiaan tartutaan ja hän ei enää jää sen kanssa yksin. Tee lastensuojeluilmoitus ja rikosta, esimerkiksi väkivaltaa, epäillessäsi ota yhteys poliisiin.
 • älä kuitenkaan lupaa lapselle, ettei samaa enää koskaan tapahdu tai että tilanne perheessä muuttuu.
 • tee keskustelusta muistiinpanot. Kirjaa niihin lapsen itsensä käyttämät ilmaisut.
 • toimi vastaavalla tavalla myös esimerkiksi väkivaltaa kokeneen tai sitä pelkäävän aikuisen tai vanhuksen kohdalla.

Akuutissa tilanteessa toimi

 • ole yhteydessä lapsen tai nuoren vanhempiin, ellei ole syytä uskoa, että tämä aiheuttaisi lapselle tai nuorelle vaaraa.
 • tee lastensuojeluilmoitus tai jos olet epävarma, ota yhteyttä sosiaalitoimeen sen seikan selvittämiseksi, onko tilanne sellainen, että ilmoitus on tarpeen tehdä. Lastensuojeluilmoitus on huolenilmaus, jonka perusteella sosiaaliviran omaiset käynnistävät selvittelyn siitä, onko perheessä tarvetta lastensuojelun avulle. Sen tekemiseen tulee olla matala kynnys.
 • kiireisessä tilanteessa tee ilmoitus välittömästi oman kunnan sosiaalipäivystykseen, tai numeroon 112.
 • ilmoitus on hyvä tehdä puhelimitse. Tarvitset lapsen etu ja sukunimen ja mielellään myös syntymäajan ja osoitteen.
 • myös aikuisen kohdalla arvioi tarvetta ottaa yhteyttä poliisiin tai hätänumeroon 112.

Älä jää yksin

 • Konsultoi ja toimi yhdessä työtoverin tai esihenkilön kanssa. Näin voitte arvioida tilannetta yhdessä ja jakaa vastuuta, ehkä myös puhua tilanteeseen liittyvistä tunteista. Tarvittaessa hakeudu työnohjaukseen tai muun ammattilaisen luokse purkamaan tilannetta ja mieltäsi.

Työntekijän tehtävänä on ottaa mahdollinen huoli puheeksi kunnioittavasti ja dialogisesti. Työntekijä pyytää apua huolensa vähentämiseksi ja seurakuntalaisen/perheen tukemiseksi. Puheeksi oton onnistumisen ja hyvän kohtaamisen varmistamiseksi työntekijä voi käyttää tukenaan huolen puheeksi ottamisen ennakointilomaketta, joka löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta

Thl.fi – Huolen puheeksi ottaminen

Takaisin sivun alkuun