Leikkikenttäturvallisuus

Seurakuntien leikkipihojen turvallisuudesta vastaa kiinteistötoimi. Erikoistoimintoihin liittyvistä rakenteista, kuten esimerkiksi kiinteistä seikkailuradoista ja leikki- välineistä tulee olla piirustukset ja lujuuslaskelmat. On suositeltavaa, että ratojen ja leikkipihojen suunnittelu ja tekninen toteutus tehdään ammattimaisesti. Rakenteiden turvallisuudesta on hyvä keskustella kunnan rakennustarkastajan kanssa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää köysiratojen ym. vastaavien rakenteiden varmistukseen ja maapohjan turvallisuuteen. Leikkikenttävälineiden on täytettävä niitä koskevien turvallisuusstandardien SFS-EN 1176 ja SFS-EN 1177 vaatimukset.

Leikkikenttävälineiden rakenteellisesta turvallisuudesta pitää huolehtia koko niiden käyttöiän ajan mm.

 • Tarkastamalla ja huoltamalla väline ja sen osat valmistajan ohjeiden mukaisesti noudattaen valmistajan antamia vähimmäistarkastus- ja huoltovälejä.
 • Laatimalla jokaiselle leikkikentälle tarkastus- ja huoltosuunnitelman, ja pitämällä välineiden tarkastuksesta ja huollosta päiväkirjaa. Vaikka leikkikenttä- väline olisi asennushetkellä vaatimusten mukainen, se saattaa muuttua vaaralliseksi, jos sitä ei huolleta tai tarkasteta riittävän usein.
 • Tarkastamalla esimerkiksi talvisäiden ja mahdollisen ilkivallan vaikutukset säännöllisesti ja korjaamalla mahdolliset puutteet.
 • Huolehtimalla välineiden kunnosta mahdollisuuksien mukaan myös talvi- aikaan, jos välineet ovat tosiasiallisesti lasten käytettävissä. Esim. lumi ja jää on puhdistettava kiipeilytelineiden tasanteilta ja portailta. Leikkikenttävälineen voi myös poistaa käytöstä ja näin estää niiden käytöstä talviaikaan aiheutuva vaara.

Jos todetaan, että väline ei ole turvallinen, on siihen pääsy estettävä lapsilta ja muilta henkilöiltä. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, kun välineen asennusta ei ole suoritettu täydellisesti loppuun saakka, iskua vaimentavaa alustaa ei ole vielä asennettu tai huollon ja tarkastuksen yhteydessä on todettu vaaraa aiheuttava puute.

Turvallisuusstandardit asettavat leikkikenttävälineille seuraavat vaatimukset:

 • Rakenteiden pitää olla sellaisia, etteivät lapset niissä leikkiessään voi kuristua tai jäädä kiinni päästään, kehostaan, jaloistaan tai sormistaan.
 • Putoamisten estämiseksi leikkikenttävälineissä pitää olla mm. riittävän korkeat ja tukevat kaiteet.
 • Alustojen on oltava iskua vaimentavaa materiaalia, yleensä hiekkaa tai ns. turva- alustoja, jotta voidaan vähentää putoamisesta aiheutuvia vammoja.
 • Leikkikenttävälineiden ympärillä pitää olla riittävästi vapaata tilaa ja läheisyydessä ei saa olla esimerkiksi kiviä tai juurakoita.

Leikkikentän yleiseen turvallisuuteen vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat:

 • Välineiden sijoittelu
 • Leikkikenttäalueen sijoittaminen suhteessa muihin toimintoihin (liikenneväylät ja vesistöt)
 • Alueen aitaaminen ja lasten pääsyn estäminen pois aidatulta alueelta
 • Alueen kasvillisuus (alueella ei saa olla myrkyllisiä kasveja).

Lisäksi on huomioitava, että leikkikentälle ei saa varastoida sinne kuulumattomia tavaroita esim. kokoamattomien välineiden osia.

Leikkikenttä tulee aidata, jos leikkikentän ympäristössä on vaaroja lapsille kuten esim. liikenneväyliä tai vesistöjä.

Seurakunnan on huolehdittava, että rakenteisiin liittyvät onnettomuuskirjan- pidon kautta tai muulla tavoin ilmoitetut turvallisuusriskit korjataan viivytyksettä.

Takaisin sivun alkuun