Vapaaehtoisen vakuuttaminen

Vapaaehtoistoimintaa järjestettäessä on huolehdittava vakuutusten ajantasaisuudesta. 

Tapaturma ja matkavakuutus 

Vapaaehtoiset tulee vakuuttaa tapaturman varalta. Vakuutuksen tulee olla voimassa silloin kun vapaaehtoinen suorittaa tehtävää, josta on sovittu työntekijän kanssa ja kattaa myös matkat kotoa suorinta reittiä. Vapaaehtoiset vakuutetaan myös henkilö ja matkatavaravahinkojen varalta sellaisilla seurakunnan vastaavan työntekijän kanssa sovituilla matkoilla, joista maksetaan päivärahaa tai muita matkakuluja. 

Vahinkovastuuvakuutus 

Monissa vapaaehtoistoiminnan muodoissa (esim. kotikäynneillä) on olemassa riski kolmannelle osapuolelle tai materialle aiheutuvasta vahingosta. Vahinkovastuuvakuutuksella katetaan vakuutuksenottajan (tässä seurakunta) ja vakuutetun (tässä vapaaehtoinen) vahingonkorvausriski. Vakuutus siis antaa turvaa vapaaehtoistoiminnan organisoijalle, mahdolliselle vahingontekijälle ja vahingon kärsijälle. Vahingonkorvauslaissa vapaaehtoinen rinnastetaan työntekijään/viranhaltijaan. 

Vahingonkorvauslaista, 3 luku 1 §: 

Työnantaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka työntekijä virheellään tai laiminlyönnillään työssä aiheuttaa. Työnantajana pidetään myös sitä, joka antaa tehtävän sellaiselle itsenäiselle yrittäjälle, joka huomioon ottaen toimeksianto suhteen pysyvyys, työn laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava työntekijään. Mitä 1 momentissa on sanottu työnantajasta, koskee vastaavasti valtiota, kun taa ja muuta julkista yhteisöä tai laitosta, kun vahinko on aiheutunut sellaisen julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, jota ei ole pidettävä julkisen vallan käyttämisenä. 

Takaisin sivun alkuun