Turvallisuussuunnittelu toteuttaa huolellisuusvelvollisuutta

Turvallisuussuunnittelulla toteutetaan seurakunnan huolellisuusvelvollisuutta. Tukesin valvontakäytännön mukaan kuluttajapalveluissa, joista voi aiheutua vähäistä merkittävämpiä riskejä osallistujien tai muiden palvelun vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuudelle, palvelun tarjoajan tulee laatia kirjallinen suunnitelma riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi. Seurakunnan velvollisuus on arvioida sen toimintaan, rakennuksiin sekä työhön ja työolosuhteisiin liittyviä vaaroja sekä laatia turvallisuutta varmistavat toimintasuunnitelmat ja ohjeistukset. Näissä otetaan huomioon säännöllinen toiminta, yksittäiset tapahtumat, leiri ja retkitoiminta sekä näihin osallistuvat ihmiset, mukaan lukien vapaaehtoiset ohjaajat. Toimintasuunnitelmat ja ohjeet kootaan turvallisuusasiakirjoihin.

Turvallisuusasiakirjaan määritellään toimintaan yleisesti ja sen turvallisuuteen liittyviä asioita, esimerkiksi henkilöstön tehtävänjako, riskien arviointitavat ja avunhälyttämisjärjestelyt erilaisiin tilanteisiin. Turvallisuussuunnitelma on turvallisuusasia kirjan liitteeksi tuleva ohje yksittäisen toiminnan tai suorituspaikan turvallisuudesta. Seurakunnan viikkotoiminnan, tapahtumien sekä leirien ja retkien turvallista toteuttamista koskevat asiat kootaan omiksi tilaisuuskohtaisiksi turvallisuusasiakirjoikseen. Kukin asiakirja sisältää suunnitelman toiminnan vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi henkilöstölle ja vapaaehtoisohjaajille. Silloin kun seurakunta tarjoaa monenlaisia palveluja tai samaa palvelua useassa paikassa, se voi laatia näille yhteisen turvallisuusasiakirjan.

Turvallisuusasiakirja on pidettävä ajan tasalla. Seurakunnan tulee huolehtia siitä, että palvelun tarjoamisessa mukana olevat työntekijät, vapaaehtoistoimijat ja muut asianosaiset (kuten leirikeskuksen henkilökunta), tuntevat turvallisuusasiakirjan sisällön. Tarvittaessa seurakunta järjestää heille koulutusta.

Turvallisuusasiakirjan lisäksi seurakunnan on pidettävä onnettomuuskirjanpitoa tapahtuneista onnettomuuksista ja vahingoista. Vakavista vaaratilanteista ja onnettomuuksista tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle (tilanteesta riippuen Aluehallintovirastoon (AVI) ja/tai työsuojelupäällikölle sekä työterveyshuoltoon). Osallistujan tai osallistujaan rinnastettavan henkilön taikka toiminnan vaikutuspiiriin kuuluvan muun henkilön terveydelle tai omaisuudelle toiminnasta aiheutuvasta vaarasta ilmoitetaan välittömästi valvontaviranomaiselle (AVI). Samalla ilmoitetaan, mihin toimenpiteisiin vaaran takia on jo ryhdytty.

Seurakunnalla on ilmoitusvelvollisuus vakavista ihmisiin kohdistuneista vaaratilanteista ja onnettomuuksista onnettomuusilmoitus-lomake Tukesiin.

Turvallisuusasiakirjan sisällön tulee olla tarkoituksenmukaisessa suhteessa toimintaan. Sen laadinnasta huolehtii palvelun tarjonnasta vastaava työntekijä tai joissain tilanteissa vapaaehtoinen. Leirin ja retken turvallisuusasiakirjan laatimisesta huolehtii ohjelma- ja turvallisuusvastuussa nimetty tai muu vastaava henkilö. Henkilöstö perehdytetään asiakirjan sisältöön, minkä kukin henkilöstön jäsen vahvistaa myös nimikirjoituksellaan. Turvallisuusasiakirja on pidettävä henkilöstön saatavilla toiminnon, esimerkiksi leirin ajan. Turvallisuusasiakirja on näytettävä ja toimitettava valvontaviranomaiselle tämän sitä pyytäessä.

Turvallisuusasiakirja sisältää seuraavat osat:

1. Perustiedot toimintapaikasta ja ajankohdasta sekä tarvittavast työntekijämäärästä, vapaaehtoisista ja turvallisuuteen liittyvästä tehtäväjaosta. 2. Yleiskuvaus toiminnon ohjelmasta ja toimintatavoista sekä kuvaus turvallisuudeltaan vaativammista toimintaosioista sekä ennakkoinformaatiosta. 3. Kuvaus osallistujien mahdollisesta kuljetuksesta, toimintapaikan ympäristöstä ja rakennuksista, ruokahuollosta, pelastusajoneuvojen saatavuudesta, rakennuksen sammutus- ja pelastusvälineistöstä, käytössä olevista apuvälineistä, pysyvistä rakennelmista ja leikkivälineistöstä sekä käytössä olevista turva- ja pelastusvälineistöstä. 4. Turvallisuusasiakirjan käsittely. 5. Toimintoon/tapahtumaan liittyvien riskien arviointi.

Turvallisuusasiakirjan sisältökuvaus

Takaisin sivun alkuun