Ohjaajan ja opiskelijan yhteistyö

Ohjaajan ja opiskelijan yhteistyö harjoittelussa ja työelämässä oppimisessa

Ohjaus perustuu vuorovaikutukseen, jonka tavoitteena on avata polku oppimiselle.

Ohjaajan tehtävänä on luoda oppimista edistäviä, ammattiin liittyviä ja monipuolisia tehtäviä.

Harjoittelu- tai työelämässä oppimisen jaksoilla opiskelija kehittää ja syventää osaamistaan sekä tutustuu seurakuntaan työpaikkana ja työyhteisönä. Työtehtävissään hän toimii yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa, jotka ohjaajan ohella perehdyttävät ja ohjaavat häntä. 

Ohjaajan tehtävä on rakentaa opiskelijan osaamisen kehittymistä edistävä vuorovaikutus ja oppimisympäristö seurakunnassa. Keskeistä ohjaamisessa on palautteen ja arvioinnin antaminen opiskelijan toiminnasta. Niiden avulla opiskelija voi peilata omaa toimintaansa, sen merkitystä, syitä ja seurauksia. Tietoinen pohdinta ja arviointi mahdollistavat syvällisen oppimisen. Ohjaus toteutuu sekä jatkuvasti työn yhteydessä että erillisissä ohjaus- ja arviointikeskusteluissa.

Ohjauksen alussa

 1. Lue kouluttavan laitoksen lähettämät asiakirjat ja ohjeet ja tutustu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ohjeisiin opiskelijalle.
 2. Tutustu harjoittelun tai työelämässä oppimisen tavoitteisiin, mieti alustava suunnitelma.
 3. Varmista, että tarpeelliset sopimukset kouluttavan laitoksen kanssa ovat kunnossa ja ajantasaiset.
 4. Infoa koko työyhteisöä, myös tukipalveluita, opiskelijan saapumisesta.
 5. Varaa esimiehellesi aika opiskelijan tapaamiseen.
 6. Perehdytä opiskelija työpaikkaan, työntekijöihin ja työtehtäviin sekä turvallisuuteen liittyviin toimintaperiaatteisiin.
 7. Käy tavoitekeskustelu opiskelijan kanssa.
 8. Tee suunnitelma (tavoitteet, sisältö ja kulku) yhdessä opiskelijan kanssa.
  1. Jos hiippakunnan KiTOS-päivä järjestetään jakson aikana, se kirjataan suunnitelmaan.
 9. Toimi niin, että työyhteisö tukee ja ohjaa opiskelijaa.
 10. Varaa aikaa säännöllisille ohjaus- ja arviointikeskusteluille.

Ohjauksen aikana

 1. Ohjaa ja opeta opiskelijaa työtehtävissä.
 2. Anna palautetta työn lomassa ja varaa aikaa ohjauskeskusteluille.
 3. Kirjaa opiskelijan työstä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Näin valmistaudut myös ohjaus- ja arviointikeskusteluun.
 4. Keskustele, kannusta ja rohkaise.
 5. Anna opiskelijalle mahdollisuus oppia laajasti työelämätaitoja (kokoukset, tiimit, verkostot).
 6. Pyydä opiskelijaa sanoittamaan omaa toimintaansa ja perustelemaan valintojaan oppimisen mahdollistamiseksi.

Ennen jaksoa

 1. Lue kouluttavan laitoksen asiakirjat ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ohjeet opiskelijalle.
 2. Tutustu harjoittelun tai työelämässä oppimisen tavoitteisiin ja määrittele itsellesi tavoitteet.
 3. Osallistu ohjaajan kanssa suunnitelman tekemiseen (tavoitteet, sisältö ja kulku).  Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa jaksoa suunnitellaan myös koulutuksen järjestäjän edustajan kanssa.
  1. Jos hiippakunnan KiTOS-päivä järjestetään jakson aikana, se kirjataan suunnitelmaan.
 4. Varmista, että vakuutuksiin ja työturvallisuuteen sekä toimeentuloon ja sopimuksiin liittyvät asiat on selvitetty.
  1. Harjoittelun tai työelämässä oppimisen aikana opiskelija ei yleensä ole työsopimussuhteessa työnantajaan, elleivät opiskelija ja työnantaja ole siitä erikseen sopineet.
  2. Jos sopimus päätetään tehdä, solmivat työnantaja ja opiskelija kirjallisen työsopimuksen, joka perustuu alan työehtosopimukseen. Työsuhteessa oleminen vaikuttaa opiskelijan opintososiaalisiin etuihin, koska opiskelijalle maksetaan palkkaa.
  3. Oppisopimuksesta tehdään aina kirjallinen työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan määräaikainen työsopimus.

Jakson aikana

 1. Toimi aktiivisesti työyhteisön jäsenenä ja perehdy sen toimintaan.
 2. Sitoudu tehtävien valmistautumiseen, sekä niiden toteuttamiseen ja arviointiin. Oman oppimisen itsearviointi on olennainen osa harjoittelua ja työelämässä oppimista.
 3. Perehdy tulevaan työtehtävään ja sen tavoitteisiin yhdessä ohjaajan tai toisen työntekijän kanssa. Hyödynnä mahdollisuutta saada palautetta muilta työyhteisön jäseniltä.
 4. Sitoudu ohjaussuhteeseen ja ohjauskeskusteluihin, jossa käydään läpi työtehtäviä ja muita esille nousseita kysymyksiä.
 5. Valmistaudu ohjauskeskusteluihin. Arvioi omaa osaamistasi ja sen kehittymistä.
 6. Arvioi jakson toteutusta ja ohjausta sekä anna kehittämisideoita ohjaajalle, seurakunnalle ja kouluttavalle laitokselle.
 7. Tee harjoitteluun tai työelämässä oppimiseen liittyvät kirjalliset tehtävät kouluttavalla laitokselle.
Takaisin sivun alkuun