Pastoraalitutkinto

Pastoraalitutkinto syventää ja laajentaa osaamista papin ja lehtorin työssä

Pastoraalitutkinto (40 op) on papin työuran alkuvaiheeseen tarkoitettu tutkinto, jonka tarkoituksena on kehittää osaamista seurakuntatyön näkökulmasta.

Tutkinto

 • syventää ja laajentaa papin ydinosaamista
 • vahvistaa pappisidentiteettiä
 • reflektiivistä työotetta ja
 • teologista ajattelua.

Tutkinnon suorittanut hallitsee Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen keskeisen sisällön sekä ymmärtää kirkon traditiota. Hän on perehtynyt kirkon työn eri toiminta-alueisiin ja osaa tulkita kristillistä sanomaa muuttuvassa toimintaympäristössä. (Kirkon säädöskokoelma nro 170, 1 §)

Pastoraalitutkinnon suorittamisaika on 3–5 vuotta. Kun pastoraalitutkinto on suoritettu, suorittajan tulee ilmoittautua tuomiokapituliin todistuksen saamista varten. Joissakin tuomiokapituleissa järjestetään erikseen publiikki, jossa tutkintotodistus annetaan. Lisätietoja käytännöistä antavat tuomiokapitulit.

Pastoraalitutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että pappi on sitä ennen vähintään kaksi vuotta

 • hoitanut papin- tai lehtorinvirkaa tai
 • toiminut teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa tai
 • ollut tuomiokapitulin oikeuttamana pappina tai lehtorina yhdistyksen, muun yhtymän, säätiön tai laitoksen palveluksessa
 • sekä että hän on käyttäytynyt moitteettomasti.

Kirkkojärjestys 8:12 § (657/2023)

Tutkinnon rakenne

 • PT 1 Ordinaatiovalmennus (hpk, 3 op) alkaa ennen pappisvihkimystä 
 • PT 2 Perehdytys seurakunnassa (0 op, kesto 6 kk)

Ordinaatiovalmennuksen ja perehdytyksen jälkeen tai niiden yhteydessä laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) yhdessä hiippakuntadekaanin kanssa. Tutkinnon suorittaja tallentaa HOPS:n ja siihen mahdollisesti tutkinnon suoritusaikana tulevat muutokset itse Peda.net-palveluun, johon hiippakuntadekaani antaa kirjautumiskoodin.

Opintokokonaisuudet

 • PT 3  Sana ja elämä (Kirkon tutkimus ja koulutus, TK), 6 op
 • PT 4 Kirkon usko, tunnustus ja ekumenia (hpk), 6 op
 • PT 5 Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä (TK), 4 op
 • PT 6 Diakonia, missio ja globaali vastuu (TK), 5 op
 • PT 7 Viestintä ja vuorovaikutus (TK), 3 op
 • PT 8 Sielunhoito (TK), 4 op
 • PT 9 Kristillinen kasvatus (TK), 4 op
 • PT 10 Työyhteisö ja hallinto (hpk), 5 op

Pastoraalitutkinnon uusi toteutussuunnitelma

Pastoraalitutkinnolle on 1.1.2023 lukien otettu käyttöön uusi toteutussuunnitelma, jossa on päivitetty opintokokonaisuuksien osaamistavoitteita ja sisältöjä sekä luovuttu aiemmista A- ja B-suoritusvaihtoehdoista. Uudet henkilökohtaiset opintosuunnitelmat (HOPS) 1.6.2022 jälkeen tehdään uuden toteutussuunnitelman mukaisina.

Jokaisella opintokokonaisuudella on yksi toteutussuunnitelmaan merkitty toteutustapa. Lähtökohta on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Opintokokonaisuuden suoritusta voidaan poikkeuksellisesti, erityisistä osaamisperusteisista syistä, yksilöllistää. Yksilöllistämistä ei tehdä elämäntilanteeseen liittyvistä syistä.

Mikäli tutkinnon suorittajan HOPS:iin on ennen 31.5.2022 kirjattu yksittäisen opintokokonaisuuden suoritustavaksi aiemman käytännön mukainen B-vaihtoehto, se otetaan huomioon.

Pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma

Avaa esite

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuksiin

Pastoraalitutkinnon opintokokonaisuuksiin PT 3 – PT 10 ilmoittaudutaan vuosittain kirkon henkilöstökoulutuskalenterin kautta 31.10. mennessä.

Vastuukouluttajien yhteystiedot

Alinna Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön pastoraalitutkinnon vastuukouluttajien yhteystiedot. Hiippakuntien vastuukouluttajien tiedot löytyvät koulutuskalenterista (koulutuskalenteri.evl.fi). PT 4 ja PT 10 opintokokonaisuudesta lisätiedot hiippakuntadekaanilta.  

Pastoraalitutkinnon suorittamisen vaiheet

Katso vaiheet
Takaisin sivun alkuun