Vaikuttamisen painopisteet

Kirkolle tärkeitä painopistekysymyksiä ovat mm. EU:n arvoulottuvuuden ja sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen, ihmisarvoisen maahanmuutton ja turvapaikkapoliitikan edistäminen sekä ilmastonmuutoksen torjunta.

EU:n arvoulottuvuus

Euroopan unionin perusarvot ovat ihmisarvo, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sopimuksen mukaan jäsenvaltioita leimaavat moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo. Kirkko on sitoutunut näihin yhteisiin arvoihin ja haluaa vahvistaa unionin arvoulottuvuutta kaikilla politiikan sektoreilla. On tärkeää, että yhteisesti määritellyt arvot myös toteutetaan käytännössä.

EU:n sosiaalinen ulottuvuus

Kirkko kantaa erityisesti huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien oikeuksista. Päätavoitteena tulee olla kaikkien ihmisten hyvinvoinnin ja yhteisen hyvän edistäminen kaikkialla yhteiskunnassa – niin nykyisille kuin tuleville sukupolville.

Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka

Maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksissä tulisi pyrkiä kokonaisvaltaiseen ja johdonmukaiseen sekä oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävään inhimilliseen, kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaan politiikkaan.

Ilmastonmuutoksen torjunta

EU:n tulee myös vastaisuudessa osoittaa johtajuutta kansainvälisessä ilmastopolitiikassa. Kirkon kannalta ilmastonmuutoksen torjunnassa on kyse luomakunnan varjelusta ja oikeudenmukaisuudesta.

Perus- ja ihmisoikeudet, uskonnonvapaus

Jokainen ihminen on arvokas Jumalan kuva, ja jokaisen ihmis- ja perusoikeuksia tulee kunnioittaa. EU:n tulee edistää ihmisoikeuksia ja uskonnonvapautta, niin unionin sisällä kuin kolmansissa maissa. Uskonnonvapautta tulee toteutua siten, että se ottaa huomioon sekä uskonnonharjoittamisen yksilölliset että yhteisölliset muodot.

Kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu

Eurooppa on kulttuurisesti ja uskonnollisesti monimuotoinen. Unionin mottona on ”United in Diversity” eli ”moninaisuudessaan yhtenäinen”. Oman kulttuurin ja uskonnollisen identiteetin arvostaminen mahdollistaa myös muiden uskontojen ja kulttuurien kunnioittamisen. Kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu on keskeisessä asemassa kun rakennetaan siltoja eurooppalaisten välillä.

Lisätietoja

kansliapäällikön erityisavustaja

Elina Hellqvist

+358406881478

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun