Johtajana kirkossa

Johtajana kirkossa (20 op) on Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen järjestämä moniammatillinen johtamiskoulutus, joka on tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää johtamisosaamistaan. Koulutus soveltuu johtamistehtävissä toimiville kirkon ja seurakuntien työntekijöille sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille. Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyön käytännön taitoihin, oman johtamistyön kokemusten tutkimiseen ja itsetuntemuksen vahvistamiseen.

Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen pakollinen moduuli / lähijohtajat.

Koulutusohjelmien tavoitteet ja hyödyt

Osallistuja

 • tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa johtamisen eri alueita ja perusprosesseja
 • hyödyntää uusia johtamistyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden
 • hallitsee seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt sekä hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen liittyviä säädöksiä ja sopimuksia
 • omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään ja
 • hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.

Seurakunnan / työnantajan näkökulmasta

Johtajana kirkossa -koulutus liittyy saumattomasti seurakuntien käytännön työhön ja sen johtamiseen. Osallistujat edustavat monia eri toimintoja. Toteutus mahdollistaa syventymisen oman työalan johtamisen kysymyksiin. Samalla omaa työtä tarkastellaan osana kirkon ja seurakunnan toiminnan kokonaisuutta. Lisäksi perehdytään työyhteisöissä tärkeiksi koettuihin talouden ja henkilöstöjohtamisen kysymyksiin. Johtaminen kirkossa -koulutukseen sisältyy 360-johtamisarvio, joka muodostuu henkilön itsearvioinnista sekä oman työyhteisön jäsenten ja lähimpien yhteistyötahojen antamista arvioista. 

Kirkon keskusrahaston tuottamana koulutus on seurakunnille kustannustasoltaan edullinen. 

Koulutuksen keskeiset sisällöt

 • Johtamisen opit ja seurakunta toimintaympäristönä
 • Minä johtajana – johtajan valta ja ryhmädynamiikka
 • Henkilöstöhallintoa lähijohtajille – palvelussuhteen elinkaari
 • Tartu talouteen – lähijohtaja talouden johtajana
 • Henkilöstöjohtamisen sekä henkilöstön kehittämisen haasteita ja käytäntöjä
 • Uusiutuminen ja toiminnan kehittäminen – käytännön kehittämishanke

Koulutusohjelman rakenne ja työskentelytavat

Koulutus on noin vuoden kestävä kokonaisuus, johon sisältyy

 • 12 koulutuspäivää Kirkon koulutuskeskuksessa tai verkkoympäristössä (4 x 3 pv:n lähiopiskelujakso)
 • etäopiskelua, joka on mm. luettavaa kirjallisuutta, pienryhmätyöskentelyä, yksilötehtäviä, keskusteluja mentorin kanssa
 • osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Kehittämistehtävästä laaditaan kirjallinen raportti. 

Koulutuskeskuksen omien resurssien lisäksi hyödynnetään osallistujien omaa osaamista, vierailevia asiantuntijoita ja kouluttajia. 

Koulutuksen kustannukset

Koulutuksen kustannukset muodostuvat osallistumismaksusta sekä ruokailu- ja majoituskuluista, jotka veloitetaan erikseen. 

Lisätietoja

Takaisin sivun alkuun