Sielunhoito sairaalassa

Henkinen ja hengellinen tuki terveydenhuollossa – Kirkon sairaalasielunhoito

Onko sairastuminen vienyt Sinut tai läheisesi sairaalahoitoon? Kaipaatko keskustelukumppania, ihmistä, joka kuuntelee? Kirkon sairaalasielunhoito on osa potilaille ja läheisille tarjottavaa psykososiaalista tukea. Palvelu on tarkoitettu myös terveydenhuollon ammattilaisille. Sairaalasielunhoito on pääasiassa keskustelutukea ja tukea kriisitilanteissa. Työ perustuu hyvinvointialueen ja seurakunnan väliseen sopimukseen. Tuki ei edellytä kirkon jäsenyyttä.

Sairastuminen – oma tai läheisen – vaikuttaa koko elämään, arkeen, ihmissuhteisiin ja käsitykseen tulevaisuudesta. Sairastuminen herättää monenlaisia tunteita. Se saa miettimään elettyä elämää, omaa ja läheisten selviytymistä. Kaikista tilanteeseen liittyvistä tunteista ja ajatuksista voi keskustella sairaalapapin kanssa. Mistä potilas tahtoo jutella? Potilaan läheinen ja sairaalapappi

Toisen ihmisen läsnäolo, mahdollisuus puhua ja tulla kuulluksi helpottavat. Keskustelu auttaa löytämään tilanteeseen erilaisia näkökulmia. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Toisinaan sairastuminen johtaa kriisiin. Kriisi voi liittyä kehoon tai mieleen. Se voi olla henkinen ja hengellinen ja liittyä elämän tarkoituksen ja merkityksen kysymyksiin. Sairaalapapit ovat tukena kriisitilanteissa. Milloin sairaalapapin voi pyytää luokseen? Miten sairaalapappiin saa yhteyden?

  • terveydenhuollon ammattilaisten työnohjaus

  • vaikeiden hoidollisten tilanteiden purku yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

  • vertaisryhmien ohjaaminen

  • koulutustehtävät

  • yksityisen ehtoollisen toimittaminen potilaan, läheisen tai henkilökunnan jäsenen pyynnöstä

  • musiikkihetkien ja hartauksien toteuttaminen yhteistyössä henkilökunnan kanssa

  • kirkolliset toimitukset sairaalassa

  • yhteydet toisiin uskonnollisiin yhteisöihin – heidän kauttaan tavoittaa uskonnollisten yhteisöjen edustajat

Sairaalasielunhoito on maksutonta. Se on tarkoitettu kaikille potilaille ja heidän läheisilleen vakaumuksesta riippumatta. Sairaalapapit ovat saaneet tehtävään erityisen koulutuksen. Heidät tavoittaa sairaalan henkilökunnan kautta.

Mitä hyötyä sairaalapapin kanssa keskustelusta voi olla? 

 

Sairaalasielunhoitoa voidaan kutsua vakaumuksen mukaiseksi eksistentiaaliseksi tueksi. Se tarkoittaa ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista elämän suurimmissa muutoksissa, vakavassa sairastumisessa ja kuolemassa (Sairaalasielunhoidon periaatteet 2011). Sairaalasielunhoito on terapeuttisorientoitunutta tukea, jonka tehtävänä on potilaan auttaminen oman elämänsä syvempään ymmärtämiseen. Sairaalasielunhoito palvelua pitää yllä Suomen evankelis-luterilainen kirkkoa. Työ perustuu Hyvinvointialueiden ja seurakunnan tai seurakuntayhtymän välisiin sopimuksiin. Sairaalasielunhoidossa tehdään tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Sairaalapappi on osa potilaan hoitoon osallistuvaa moniammatillista tiimiä.

Sairaalasielunhoito tukee potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä ja terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa. Kirkon sairaalasielunhoidon arvot:

  • oikeudenmukaisuus

  • pyhän kunnioitus

  • totuudellisuus

  • vastuudellisuus

Välitämme viestiä pyhän läsnäolosta ihmisen elämässä, toimimme vastuullisesti ja ammatillisesti. Kunnioitamme potilaan ihmisarvoa ja vakaumusta.

Sairaalasielunhoito tukee potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä ja terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjessa ja vaativissa hoitotilanteissa. Kirkon sairaalasielunhoidon arvot:

  • oikeudenmukaisuus

  • pyhän kunnioitus

  • totuudellisuus

  • vastuudellisuus

Välitämme viestiä pyhän läsnäolosta ihmisen elämässä, toimimme vastuullisesti ja ammatillisesti. Kunnioitamme potilaan ihmisarvoa ja vakaumusta.

  • Vaalimme omaa spiritualiteettia

  • Tunnistamme toivoa ylläpitäviä asioita ihmisten elämässä

  • Kohtaamme ja olemme läsnä avoimesti ja kiireettömästi

  • Kohtelemme jokaista ainutlaatuisena ja arvokkaana yksilönä

  • Sairaalasielunhoito on helposti lähestyttävää

  • Toimimme asiakaslähtöisesti, ihmisten tarpeista käsin

  • Sopeutamme työtä toimintaympäristön vaatimusten mukaan

  • Verkostoidumme ja teemme moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa

Sairaalasielunhoitaja on Suomen ev.lut. kirkon pappi tai lehtori. Hän on teologian maisteri ja hänellä on sairaalasielunhoitajan erityiskoulutus 60 op, usein työnohjaajan koulutus 60 op, kriisityökoulutusta, sekä osalla psykoterapeutin koulutus. Sairaalasielunhoitajan tehtävää voi hoitaa myös sairaalasielunhoitajan erityiskoulutuksen käynyt kirkon diakoniatyöntekijä. Sairaalasielunhoitaja työskentelee moniammatillisen tiimin jäsenenä. Sairaalapapin ydinosaamiskuvaus kertoo työntekijän osaamisesta:

Sielunhoitotyön ydin on työntekijän ja asiakkaan luottamuksellinen vuorovaikutussuhde, jossa ihminen voi käsitellä kaikkia elämäänsä liittyviä asioita. Sielunhoidossa liitytään avunhakijan elämäntilanteeseen ja tuetaan ihmisen itseymmärrystä ja toimintakykyä. Sielunhoito toteutuu kahdenkeskisinä keskusteluina tai erilaisina ryhminä. Sielunhoito pyrkii kannattelemaan ihmisen elämässä olevaa toivoa, vaikka se olisi haurastakin.

Kirkon erityiskoulutukset 

Kirkon sairaalasielunhoidon erityiskoulutus

 

 

EK 2025-2027 AIKATAULU

Mukaan ilmoittautuneille opiskelijoille lähetetään tarkempaa tietoa koulutuksesta keväällä 2024. Syyskuussa 2024 lähetetään Henkilökohtainen opintosuunnitelma -lomake (HOPS) ja etukäteistehtävät.

Yhteinen INFO -tilaisuus kaikille on ti 12.11.2024 /teams

Vuoden 2025 aikana opiskelijat suorittavat psykoterapeuttisten valmiuksien opintoja (30 op). Opinnot toteutetaan yhteistyössä Therapeia-säätiön kanssa.

Koulutusjaksot järjestetään seuraavasti:
28.1. – 30.1.2025 Jakso I Terveyden ja mielenterveyden psykologia, sielunhoito > Kirkon talo, neuvotteluhuone 612
8.4. -10.4.2025 Jakso II Kehityspsykologia, pari- ja perhesuhteet > Kirkon talo, neuvotteluhuone 612
9.9.-11.9.2025 Jakso III Kriisit ja traumat > Kirkon talo, neuvotteluhuone 612
18.11. – 20.11.2025 Jakso IV / Terapeuttiset menetelmät, etäjakso, teams

Vuonna 2026 opiskelijat perehtyvät sielunhoidollisiin teemoihin

3.2. – 5.2.2026, A Identiteetti 4 op
Toukokuu B Hengellisyys ja eksistentiaaliset kysymykset 4 op
Lokakuu C Luopuminen, kuolema, surutuki 4 op

Vuosi 2027

Tammikuu D Sairaalasielunhoidon erityiskysymykset, viestintä 5 op

Ajankohdat tarkentuvat kevään 2024 aikana.

Koulutuksen kustannukset

Koulutuspäivämaksut noin 1200e/ opiskelija
Ruokailut Kirkon talossa, 3 päivää noin 75-80e.
Täysihoitokulut Kirkon Koulutuskeskuksessa noin 255e / kolmen päivän jakso, ruokailut ilman majoitusta noin 80e
Sukupuutyöskentely noin 100e -120e
Kaksi jaksoa etänä, teamsilla
Laskutus tapahtuu jokaisen kahden koulutusjakson jälkeen. Kulut jakautuvat kolmelle vuodelle. Lisätiedot: Virpi Sipola virpi.sipola@evl.fi

 

 

Sairaalapapin kanssa käyty keskustelu on luottamuksellinen. Luottamuksellisuus on tärkeää sairaalapapin kanssa keskustelevalle henkilölle. Se mahdollistaa myös vaikeista asioista puhumisen. Sairaalapappi ei tee kirjauksia potilasasiakirjoihin. Hän voi kertoa hoitotiimissä keskustelusta potilaan kanssa vain potilaan luvalla. Sairaalapapin tapaamisesta potilasasiakirjoihin jää kirjaus tapaamisesta, mutta ei tapaamisen sisällöstä. Sairaalapappi noudattaa työssään uskonnonvapautta ja yksilön itsemääräämisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä. Sama koskee kehitysvammaistyön pappia.

Osa sairaalapapin tai kehitysvammaistyön papin kanssa käydyistä keskusteluista kuuluvat Kirkkolaissa (652/2023, 7: 9 §) määritellyn rippisalaisuuden piiriin. Lain mukaan pappi ei saa ilmaista yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa hänelle uskottua asiaa, eikä sitä henkilöä, joka papille on uskoutunut. Jos joku yksityisessä ripissä tai sielunhoidossa ilmaisee yleisen lain mukaan ilmiannettavan törkeän rikoksen olevan hankkeilla, papin on kehotettava häntä ilmoittamaan asiasta viranomaisille tai sille, jota vaara uhkaa. Jollei hän suostu siihen, papin on annettava asiasta viranomaisille tietoa sen verran kuin on mahdollista asianomaisen tulematta ilmi suoraan tai välillisesti (652/2023, 7: 9 §).

Kaikki papin kanssa käytävät luottamukselliset keskustelut eivät kuitenkaan ole rippiä tai sielunhoitoa, eikä niihin sovelleta automaattisesti rippisalaisuuden mukaista vaitioloa. Usein sairaalapapin kanssa keskusteleva ihminen ilmaisee itse asiansa luottamuksellisuuden ja varmistaa sairaalapapin vaitiolovelvollisuuden.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviä diakoniatyöntekijöitä ja muita kirkon työntekijöitä koskee se, mitä vaitiolovelvollisuudesta on säädetty muiden kirkon työntekijöiden osalta.

Sielunhoito tapahtuu vastikkeetta. Sielunhoitaja ei ota vastaan rahallista, eikä muutakaan korvausta. Sairaalasielunhoidossa toimitaan turvallisesti: Kirkon Sairaalasielunhoidon Turvallisuusasiakirja 2022

Karvonen Keijo: Julistajasta kuuntelijaksi : Irja Kilpeläinen suomalaisen sairaalasielunhoidon uudistajana 1960-1969 https://helda.helsinki.fi/bitstreams/250510b9-d14d-408e-9091-340c7c2df9e7/download

Peltomäki Isto: Kärsimys ja rakkaus: Cura Animarum Mundana https://helda.helsinki.fi/bitstreams/338260ce-09b3-475a-80a7-e3dab5072520/download

Saarelainen Suvi Maria: Meaningful life with(out) cancer : coping narratives of emerging Finnish adults https://helda.helsinki.fi/bitstreams/a37c9525-1730-4339-b10d-f9bc15ae5712/download

Sipola Virpi: Sairaalapapin asiantuntijuus sairaalasielunhoitotyössä – Sairaalapapin, hoitotyöntekijän ja potilaan näkökulma https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2661-6

Virtaniemi Matti-Pekka: Elämän päätösjakson haaste : ALS-tautiin sairastuneen eksistentiaalinen prosessi ja uskonnollinen spiritualiteetti https://helda.helsinki.fi/bitstreams/ffd813ee-26e4-4cc9-b7fd-6b41d59d7d50/download

Pirhonen, J., Vähäkangas, A., Saarelainen, S.-M. (2023). Religious Bodies–Lutheran Chaplains Interpreting and Asserting Religiousness of People with Severe Dementia in Finnish Nursing Homes https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/10649867.2023.2221109?needAccess=true&role=button

Pirhonen, J., Saarelainen, S-M., Peltomäki, I., & Vähäkangas, A. (2023). Past-oral Care: Christian Hope in Pastoral Care and Counseling for People With Severe Dementia in Finland. JOURNAL OF PASTORAL THEOLOGY.https://doi.org/10.1080/10649867.2023.2221109

Saarelainen, S.-M., Vähäkangas, A., Anttonen, M.S. (2020). Religious experiences of older people receiving palliative care at home. Religions 11, 336.https://www.mdpi.com/2077-1444/11/7/336

 

 

Yhteystiedot

asiantuntija

Virpi Sipola

+358505142125

ETELÄRANTA 8
00130, HELSINKI

Takaisin sivun alkuun