Vaihtoehtoja avioliitolle

Yhä enenevässä määrin ihmiset elävät tahtoen tai tahtomattaan yksin. Raamattuun nojautuen kristillisessä perinteessä puhutaan hyvin perhekeskeisesti ja rakentaen vahvoja sukupuolirooleja. Miten muuten Raamatun pohjalta voidaan ajatella?

Vaihe 1. Ennakkovalmistautuminen

Avoinna oleva kirja.Lue Matt. 19:10–12.

Pohdi lukiessasi seuraavia kysymyksiä ja ajatuksia:

 • Voiko tätä raamatunkohtaa soveltaa keskusteluun eri seksuaalisista suuntautumisista ja sukupuoli-identiteettien moninaisuudesta tänä päivänä?
 • Miten ymmärrät ilmaisut “ainoastaan niille, joille se on annettu” ja “joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon”? Voidaanko ensimmäistä ymmärtää niin, että seksuaalinen moninaisuus sisältyy luomakuntaan, ja antaako jälkimmäinen ilmaisu tilaa yksilön omalle harkinnalle?

Lutherin mukaan avioliiton solmiminen on velvollisuus ja jopa jumalallinen käsky, koska monet muuten pelkästä mukavuudenhalusta ja vastuun välttämiseksi pysyisivät naimattomina.

 • Mitä ajatuksia Lutherin käsitys sinussa herättää? Onko sillä yhtymäkohtia oman aikamme käsityksiin naimisiin menosta ja lasten saamisesta?

Toisena ennakkoon luettavana tekstinä on 1. Kor. 7:25–38. Pohdi lukiessasi, mitä ajatuksia ja tunteita teksti sinussa herättää? Ovatko tekstissä esiintyvät elämänohjeet siirrettävissä meidän aikaamme?

Vaihe 2. Yhteinen keskustelu

Teksti 1: Matteuksen evankeliumi

Kaksi tyhjää puhekuplaa.Yhteisen keskustelun ensimmäinen osio rakentuu ennakkoon luetun Matteuksen evankeliumin tekstin pohjalle. Lukekaa vielä yhdessä Saarn. 7:28. Pohtikaa yhdessä keskustellen seuraavia kysymyksiä:

 • Mihin tällainen negatiivinen käsitys naisesta on saattanut perustua?
 • Miten tekstin tulkinta vaihtelee, riippuen siiitä, tulkitaanko tekstiä…
  • Jumalan sanana meille tänään
  • Rakkaudessa pettyneen miehen vuodatuksena
  • Sen ajan patriarkaalisen kulttuurin värittämänä naiskäsityksenä

Kun puhutaan Raamatun myönteisestä suhtautumisesta seksuaalisuuteen ja fyysiseen nautintoon, viitataan usein Laulujen lauluun. Lue sen kaksi ensimmäistä lukua.

Raamatussa esiintyy yksittäisiä kohtia, joiden merkitys vaikuttaa hämmentävältä suhteessa Raamatun keskeisiin kohtiin. Esimerkiksi jakeessa 1. Tim. 2:15 väitetään, että “nainen pelastuu lasten synnyttämisen kautta”. Tämä väittämä on ilmeisessä ristiriidassa niiden kohtien kanssa, joissa painotetaan uskon, ei tekojen, merkitystä pelastuksessa, tai Jeesuksen uhrin ainutkertaisuutta sovituksessa.

 • Miten tällaisiin tekstikohtiin tulisi suhtautua?
 • Voimmeko pitää kiinni väittämästä, että Raamattu suhtautuu myönteisesti sekä seksuaalisuuteen että avioliittoon, vaikka se myös sisältää tällaisia naisia alentavia kohtia?

Toisaalta naiset ovat keskeisissä rooleissa varsinkin Uudessa testamentissa. Marialta kysytään suostumusta, ennen kuin hänelle annetaan tehtäväksi synnyttää Jumalan poika maailmaan. Naiset kuvataan Jeesuksen uskollisimpina opetuslapsina ja ylösnousemuksen ensimmäisinä todistajina – vaikka naiset Mooseksen lain mukaan eivät edes kelvanneet todistajiksi. Myös alkukirkossa naisilla oli keskeinen asema monessa seurakunnassa – vaikka kysymys tasa-arvosta seurakunnassa oli ilmeisesti kiistelty. Siitä kielivät kirjeistä löytyvät tiukat ohjeet siitä, että naisten ei pidä puhua tai opettaa kokoontumisissa.

 • Miten meidän tulisi suhtautua näihin ristiriitaisiin kohtiin tänä päivänä?

Teksti 2: Ensimmäinen korinttilaiskirje

Siirrytään ennakolta luettuun toiseen tekstiin, ensimmäiseen korinttilaiskirjeeseen (7:25–38Linkki avautuu uudessa välilehdessä). Keskustelkaa yhdessä pohtien seuraavia kysymyksiä ja näkökulmia:

 • Mitä mahdollisia ongelmia Paavali havaitsee avioliitossa? Minkä tyyppisiin “ahdinkoihin” hän viittaa puhuessaan avioliitossa elämisestä?
 • Onko tällä raamatunkohdalla liittymäkohtia aikamme käsityksiin avioliitosta nykyisessä Suomessa?

Joskus väitetään, että Paavalin avioliittokäsitykseen vaikuttaa vahvasti hänen käsityksensä pian koittavasta maailmanlopusta (katso esimerkiksi jakeet 29–31). Tämän tulkinnan mukaan Paavalin sanoja ei ole mahdollista soveltaa suoraan meidän aikaamme.

 • Mitä ajattelet tällaisesta tulkinnasta?

Alkukirkossa monet kristityt olivat sitä mieltä, että arkihuolet avioliitossa ja perheessä saattoivat viedä huomion pois ihmisen suhteesta Jumalaan ja kirkkoon.

 • Mitkä tekijät ovat sinun mielestäsi voineet vaikuttaa tähän käsitykseen? Onko olemassa esimerkkejä vastaavasta asenteesta meidän aikanamme?

Jakeessa 38 Paavali toteaa, että avioliiton solmiminen on hyvä, mutta sen solmimatta jättäminen vieläkin parempi ratkaisu.

 • Mitä ajattelet tästä vastauksesta? Onko meillä jotain opittavaa vastakkaisten ratkaisujen hyväksymisestä kirkossa, silloinkin, kun me Paavalin tavoin suosittelemme tiettyä ratkaisua?
 • Mitä merkitsee mielestäsi se havainto, että Raamattu toisaalta arvostaa avioliittoa ja pitää sitä Jumalan lahjana, mutta toisaalta suhteellistaa avioliittoa verrattuna muihin elämänratkaisuihin ja eräissä kohdissa jopa suosittelee naimattomuutta?

Työskentelyn suunnittelijat: Emma Audas, Eetu Kejonen ja Björn Vikström

Leijuvia sydämiä joita alempana olevat kädet kurkottelevat.
Takaisin sivun alkuun