Rippikoulukysely

Rippikoululaiset ja isoset arvioivat rippikoulua valtakunnallisessa kyselyssä

Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikkö toteuttaa yhdessä rippikoulun järjestäjien eli seurakuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa vuosittain valtakunnallisen Rippikoulukyselyn, johon vastaavat kyseisen vuoden rippikoululaiset ja isoset. Vastaajia on vuosittain yli 20 000.

Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017:n mukaan ”rippikoulun valtakunnallista kehittämistä ja arviointia varten kerätään tilasto- ja tutkimustietoa sekä palautetta rippikoululaisilta itseltään valtakunnallisen arviointijärjestelmän kautta. Sama tieto palvelee myös paikallista kehittämistä”.

Kyselyssä mitataan Suuri ihme -rippikoulusuunnitelman tavoitteiden toteutumista, nuorten rippikoulukokemusta, vastaajien taustaa sekä vuosittain vaihtuvia teemoja, jotka voivat liittyä rippikoulun lisäksi myös yhteiskunnallisessa keskustelussa esillä oleviin ilmiöihin tai (kirkollisen) nuorisotutkimuksen kannalta tarpeellisiin aiheisiin.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Kyselystä informoidaan huoltajia. Huoltaja voi halutessaan kieltää alaikäistä osallistumasta kyselyyn.

Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastaajaa yksilöiviä tietoja ovat ainoastaan rippikoulun järjestäjä, ryhmä, rooli rippikoulussa (rippikoululainen, isonen) ja sukupuoli (tyttö, poika, muu, en halua kertoa).

Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto omistaa aineiston ja päättää sen käytöstä ja luovuttamisesta.

Kyselyaineistoa käytetään rippikoulun ja seurakuntatyön arviointiin ja kehittämiseen seurakunnissa, kristillisissä järjestöissä ja kirkon keskushallinnossa. Yksikkö voi luovuttaa aineistoa em. tahojen lisäksi myös tutkimukseen alla olevien periaatteiden mukaisesti.

Rippikoulukyselyn ohjausryhmän nimittää Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtaja.

Rippikoulukyselyn aineistoa käytetään arviointiin, kehittämiseen ja tutkimukseen

Aineiston keruussa, analysoinnissa ja säilyttämisessä noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita: Ohjeet ja aineistot | Tutkimuseettinen neuvottelukunta (tenk.fi)

Eettistä ennakkoarviointia ei edellytetä, koska tähän kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, siinä ei puututa fyysiseen koskemattomuuteen, alle 15-vuotiaiden vastaajien huoltajia on informoitu kyselystä, vastaajille ei esitetä poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, kyselyssä ei ole riskiä aiheuttaa vastaajille tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai turvallisuusuhkaa asianosaisille.

Alle 15-vuotiaan tutkimukseen osallistumisesta päättää ensisijaisesti huoltaja. Suurille vastaajamäärille (vähintään 400 hlö) kohdennettavissa kyselytutkimuksissa riittää huoltajan informointi tutkimuksesta niin, että he voivat halutessaan kieltää lastansa osallistumasta tutkimukseen. Huoltajan informointi riittää myös tutkimuksissa, joissa ei käsitellä alaikäisten tutkittavien henkilötietoja.

Aineiston luovutusperiaatteet

 1. Rippikoulujen järjestäjille annetaan oman toiminnan arviointia ja kehittämistä varten yhteenveto kuluvalta ja sitä aiemmilta vuosilta. Yhteenveto on järjestäjä- ja ryhmäkohtainen. Aineistoa ei saa luovuttaa edelleen.
 2. Rippikoulukyselyn ohjausryhmän jäsenille annetaan käyttöön ajantasaisesti koko tutkimusaineisto Rippikoulukyselyn ja kirkon työn kehittämiseen sekä tutkimustarkoituksiin. Aineistoa ei saa luovuttaa edelleen.
 3. Perustellusta hakemuksesta raakadata voidaan antaa tutkimustarkoituksiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden tekijöille sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten ammattitutkijoille. Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtaja päättää aineiston luovuttamisesta tutkimustarkoituksiin tutkimuslupahakemuksen perusteella ohjausryhmän esityksestä. Aineistoa ei saa luovuttaa edelleen.
  • Tutkimuslupahakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma, johon on kirjattu
   • tutkimuseettiset näkökulmat
   • aineiston säilytys ja käyttö tutkimuksen aikana
   • aineiston säilytys tai hävittäminen tutkimuskäytön jälkeen
   • tutkimustulosten raportointi Kirkkohallitukselle
   • lupa Kirkkohallitukselle julkaista tulokset kokonaan tai osittain sen omissa julkaisuissa tai internet-sivuilla
  • Opinnäytetöillä on oltava nimetty vastuullinen ohjaaja (professori, yliopistonlehtori, yliopettaja, lehtori tms.)

Info huoltajille

Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikkö toteuttaa yhdessä rippikoulun järjestäjien eli seurakuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa vuosittain Rippikoulukyselyn, johon vastaavat kyseisen vuoden rippikoululaiset ja isoset. Vastaajia on vuosittain yli 20 000.

Pyydämme rippikoulun loppuvaiheessa rippikoululaisia ja isosia arvioimaan kokemustaan ja vastaamaan muutamiin muihinkin ajankohtaisiin teemoihin liittyviin ja nuorisotutkimuksen kannalta mielenkiintoisiin kysymyksiin.

Kyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa, jota käytetään rippikoulun ja seurakuntatyön arvioimiseen ja kehittämiseen paikallisesti ja valtakunnallisesti. Aineistoa voidaan antaa myös tutkimuskäyttöön.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, ja huoltaja voi halutessaan kieltää alaikäistä osallistumasta kyselyyn. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Vastaajaa yksilöiviä tietoja ovat ainoastaan rippikoulun järjestäjä, ryhmä, rooli rippikoulussa (rippikoululainen, isonen) ja sukupuoli (tyttö, poika, muu, en halua kertoa).

Info vastaajille

Rippikoululainen ja isonen, arvioi rippikoulukokemustasi ja vastaa muutamiin muihinkin ajankohtaisiin aiheisiin liittyviin kysymyksiin. Tämän kyselyn perusteella saamme arvokasta tietoa, jota käytetään rippikoulun ja seurakuntatyön arviointiin ja kehittämiseen paikallisesti ja valtakunnallisesti. Vastauksiasi voidaan antaa myös tutkimuskäyttöön.

Vastaat nimettömänä, emmekä kysy sinulta muitakaan suoria tunnistetietoja. Älä siis itsekään kirjoita avoimiin vastauskenttiin mitään henkilötietoja. Avoimiin vastauskenttiin kirjoittamasi kommentit menevät vain tutkijoille eivätkä omalle seurakunnallesi.

Vastaaminen on vapaaehtoista. Jos huoltajasi on kieltänyt sinua vastaamasta tähän kyselyyn, älä vastaa.

Kiitos!

Ysi miikka

Rippikoululaiset antoivat rippikoulun yleisarvosanaksi kiitettävän 9–

Rippikoulun työntekijälle

Kyselyn tulokset ovat Sakastissa

Rippikoulukyselyn tulokset (Sakasti.fi)

Valtakunnalliset tulokset sekä seurakunta-kohtaiset yhteenvedot on koottu Tableau-taulukkoon Sakastin rippikoulusivuille, jossa on linkit eri vuosien yhteenvetoihin. Taulukon ohjeet ovat Sakastissa. Taulukosta näkyy myös ryhmäkohtainen yhteenveto, jos seurakunnan rippikouluvastaava on syöttänyt ryhmien nimet on Sakastissa olevan linkin kautta 31.5.2024 mennessä.

Kyselylomakkeen linkit kesällä 2024

Teknisten haasteiden takia kaikkia kesän 2024 ryhmiä ei ole vielä saatu päivitettyä kyselyyn. Listaa päivitetään parhaillaan. Jos omaa ryhmää ei ole kevään 2024 listalla, kirjoittakaa ryhmätieto Kirjoita rippikouluryhmäsi nimi -kenttään.

Huom! Rippikoulukysely on tarkoitettu nuorille rippikoululaisille. Sitä ei käytetä aikuisrippikouluissa.

Informoi huoltajia kyselystä. Varaa aikaa kyselyyn vastaamiseen rippikoulun intensiivijakson lopussa. Kysely toimii mobiilisti.

Kesän 2024 kyselyn linkki

https://response.questback.com/kirkontutkimuskeskus/zllu72gv7n

Huom! QR-koodi on uusi. Älä käytä vanhaa.

asiantuntija

Mikko Wirtanen

+358403581869

Eteläranta 8
00130, Helsinki

Takaisin sivun alkuun