Hiilineutraali kirkko

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, joka vaikuttaa lisääntyvästi koko luomakunnan elämään. Energia- ja ilmastostrategian konkreettisten tavoitteiden avulla Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävää elämäntapaa.

Voikukan siemenet lentävät ilta-auringossa.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta.

Kirkon energia- ja ilmastostrategia hyväksyttiin 26.2.2019.

Mitä kirkon ympäristötyössä on jo tehty strategian mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi? Tutustu kirkon ilmastotekoihin.

Lue myös: Kirkon hiilijalanjälki vuonna 2019

Johdanto

Kirkon energia- ja ilmastostrategian on valmistellut kirkkohallituksen täysistunnon 30.1.2018 asettama asiantuntijatyöryhmä, jonka jäsenet on mainittu tämän strategian lopussa.

Ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden katoaminen ja ekosysteemien vaurioituminen kytkeytyvät suoraan elämäntapaamme. Elämäntapojen takana ovat ajattelutavat, jotka liittyvät arvoihin. Kirkon erityiset vahvuudet ilmastotyössä ovat arvoissa ja asenteissa. Siksi kirkko ja sen seurakunnat sitoutuvat omien päästöihin liittyvien konkreettisten toimien lisäksi tukemaan jäseniään ja muita ihmisiä muuttamaan elämäntapaansa ilmaston ja muun ympäristön kannalta kestäväksi. Kirkko haluaa myös kannustaa vaikuttamaan aktiivisina kansalaisina, äänestäjinä ja kuluttajina. Syksyn 2022 seurakuntavaaleissa kirkon ilmasto- ja ympäristötyö sai vaalikoneen mukaan vahvan tuen sekä ehdokkailta että valituksi tulleilta. Kirkkoon kuuluu noin 3,6 miljoonaa suomalaista. Kirkon jäsenten osallisuus ja sitoutuminen yhteisiin ilmastotalkoisiin on tärkeää, jotta saavutamme riittävät kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet.

Pieni tyttö kastelee kukkia kastelukannulla ja pikkupoika seuraa vieressä pieni kastelukannu kädessään.

Taustalla ilmasto-ongelma

Kirkon energia- ja ilmastostrategian taustalla on Kirkon ilmasto-ohjelma Kiitollisuus, kunnioitus, kohtuus vuodelta 2008. Kiitollisuus Jumalan luomakuntansa kautta antamista elämän lahjoista saa tuntemaan kunnioitusta, joka ohjaa kohden kohtuullista elämäntapaa. Elämäntapaa, joka mahtuu tämän planeetan puitteisiin. Monien ihmisten tulee vähentää kulutustaan ja sopeuttaa elämänsä kohtuullisiin puitteisiin, monet puolestaan tarvitsevat nykyistä enemmän. Kohtuus ei merkitse harmaata arkea, vaan etsii uutta, luovaa ja rikasta. Kristilliset kirkot yhdessä monen muun uskonnon kanssa ovat korostaneet vuosisatojen ajan, että kun tietyt perustavat tarpeet on tyydytetty, todellinen elämän ilo tulee rakkaista ihmisistä ja meitä ympäröivän luomakunnan rikkaudesta.

Suomessa monet toimijat ovat viime vuosina työstäneet energia- ja ilmastostrategioitaan ja esimerkiksi väkiluvultaan kuusi suurinta kaupunkia ja monet kunnat ovat asettaneet hiilineutraaliustavoitteet, jotka osuvat vuosien 2029 ja 2040 välille. Suomen evankelisluterilaisen kirkon toiminnassa ilmastopäästöjä tulee muun muassa kiinteistöjen lämmittämisestä, sähkönkulutuksesta, liikkumisesta ja hankinnoista. Seurakuntien omistuksessa on myös noin 0,7 % Suomen metsistä. Metsät toimivat ns. hiilinieluina. Kirkon päästöjä ja nieluja ei ole vielä kartoitettu kattavasti. Työryhmän arvion mukaan suurin osa kirkon toiminnan päästöistä tulee kiinteistöjen lämmittämisestä ja sähkönkulutuksesta. Tässä strategiatyössä on lähdetty siitä, että kirkon oman kiinteistöjärjestelmä Basiksen tietojen avulla saadaan koottua tiedot rakennusten energiankulutuksesta, voidaan seurata sen kehittymistä ja laatia tiekartta päästöjen vähentämiselle kohden hiilineutraaliutta.

Mies ja poika kalastavat järvessä vierekkäin.

Oma ympäristöjärjestelmä – Kirkon ympärisötdiplomi

Kirkolla on vuodesta 2001 ollut käytössä oma, seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi. Sitä on päivitetty säännöllisesti ja käsikirjasta julkaistiin uudistettu laitos vuonna 2021. Kirkon ympäristöjärjestelmä on varsin laajalti käytössä seurakunnissa. Ympäristödiplomi toimii työkaluna, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita ja jossa monia strategiassa esitettyjä tavoitteita on myös tarkennettu.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko koostuu seurakunnista ja seurakuntayhtymistä, jotka ovat päätöksenteossaan itsenäisiä. Strategiassa asetetut tavoitteet koskevat sekä koko kirkkoa että jokaista seurakuntaa. Seurakunnat kutsutaan mukaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon ilmastotalkoisiin: tehdään yhdessä hiilineutraali kirkko vuoteen 2030 mennessä!

Konkreettisilla toimilla ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kirkko on toivon kantaja. Ilmastoahdistuksen ja pessimismin keskellä haluamme luoda toivoa ja innostaa kirkon jäseniä ja muita ihmisiä työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Vielä ehdimme toimia, mutta aikaa ei ole hukattavaksi!

Yleistavoitteet

Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu kansalliseen ja kansainväliseen työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tavoitellen lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen esiteollisesta ajasta. Kirkko on hiilineutraali vuonna 2030. Tällöin kasvihuonekaasupäästöjä on vähennetty 80 % nykytasosta ja loput 20 % kompensoidaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi kiinnittämällä huomiota seurakuntien omistamien metsien muodostamaan hiilivarastoon.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kirkon kiinteistöjen ilmastopäästöt kartoitetaan kiinteistörekisteri Basiksesta saatavien tietojen avulla. Kirkon omistamien metsien hiilivarasto ja hiilinielu arvioidaan seurakuntien metsävaratietojen perusteella. Kirkon hiilineutraalius toteutetaan paikallisseurakunnissa talouskohtaisesti. Kirkkohallitus auttaa seurakuntia tarjoamalla neuvontaa ja tukea.

Kirkko rohkaisee ja haastaa jäsenensä, muut yhteiskunnalliset toimijat ja päättäjät mukaan ilmastotyöhön ja hiilineutraaliustavoitteisiin. Kirkko on merkittävä ilmastovaikuttaja Suomessa ja osana maailmanlaajuista ekumeenista kirkkojen yhteisöä.

Ilmasta kuvattu luminen havumetsä

Suositus 1

Öljylämmityksestä luovutaan vuoteen 2025 mennessä.

Suositus 2

Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön käytöstä luovutaan vuoteen 2025 mennessä.

Suositus 3

Seurakunnat selvittävät rakennustensa energiankulutuksen ja kirjaavat sen Basis-järjestelmään vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakennusten energiatehokkuutta parannetaan.

Suositus 4

Kirkkohallitus tarjoaa seurakunnille energianeuvontaa.

Suositus 5

Vähällä käytöllä olevista tiloista luovutaan ja tilojen yhteiskäyttöä lisätään.

Suositus 1

Kirkossa siirrytään kestäviin hankintoihin muun muassa osallistumalla ilmastoystävällisiin yhteishankintoihin.

Suositus 2

Kirkon toiminnassa suositaan ilmastoystävällistä ruokaa. Ruokahävikkiä vähennetään.

Suositus 3

Kirkossa suositaan vähäpäästöistä liikkumista ja mahdollisuuksia etäosallistumiseen parannetaan. Lentämistä vähennetään ja siitä aiheutuvat ilmastopäästöt kompensoidaan.

Suositus 4

Kaikissa tiekirkoissa on sähköauton latauspiste 2021.

Suositus 5

Kirkon sijoitustoiminnassa huomioidaan ilmastotavoitteet. Kirkko ei tee suoria sijoituksia fossiilisia polttoaineita tuottaviin yhtiöihin.

Suositus 1

Selvitetään mahdollisuudet niiden ilmastopäästöjen kompensointiin, joita ei ole teknisesti tai taloudellisesti järkevää vähentää muilla keinoilla.

Suositus 2

Kartoitetaan seurakuntien omistamien maiden (erityisesti metsien ja soiden) tila hiilivarastoina sekä arvo hiilinieluina vuoden 2020 loppuun mennessä. Laaditaan suunnitelma ja annetaan suositus, jonka avulla seurakuntien metsiä hoidetaan ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävästi siten, että niiden tila myös hiilivarastoina ja arvo hiilinieluina paranee.

Suositus 1

Kirkko rohkaisee ja haastaa viestinnässään ja toiminnassaan jäsenensä mukaan ilmastotyöhön ja hiilineutraaliustavoitteisiin.

Suositus 2

Rippikouluun osallistuneet tiedostavat ilmastovastuunsa. Rippikoulut toteutetaan ympäristöystävällisesti (Vihreät riparit -kriteerit).

Suositus 3

Kirkko vaatii päättäjiltä rohkeita ilmastotoimia.

Suositus 4

Seurakunnat tekevät yhteistyötä toisten seurakuntien, kuntien, kaupunkien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Suositus 5

Kirkko edistää globaalia ilmasto-oikeudenmukaisuutta.

Suositus 1

Kaikki seurakunnat toteuttavat kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita.

Suositus 2

Kirkkohallitus osoittaa riittävät resurssit näiden ilmastotavoitteiden toteutumisen seurantaan ja seurakuntien ilmastotyön tukemiseen. Kirkkohallitukseen nimetään koordinaattori ja osoitetaan työlle riittävät taloudelliset resurssit.

Suositus 3

Kirkkohallitus tuottaa toimintamallin, jossa seurakuntalaiset ja paikalliset toimijat kutsutaan etsimään paikallisia ratkaisuja hiilineutraaliuteen.

Suositus 4

Kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi 2025.

Suositus 5

Tavoitteiden toteutumista ja riittävyyttä arvioidaan vuosittain.

Harmaisiin pukeutunut nainen pitää polkupyöränsä sarvista kiinni ja katsoo eteenpäin. Taustalla metsää.

Tiekartta

2019

 • Kirkon ilmastostrategian valmistelu
 • Rahoituksen hakeminen mm. yhteistyössä SYKE:n kanssa
 • Basis-rekisteri kaikkien seurakuntien käytössä
 • Metsien hiilivarastojen ja -nielujen kartoitus

2020

 • Kiinteistöjen päästöjen kartoittaminen
 • Päätökset, yhteishankinnat, neuvonta

2025

 • Öljytön kirkko
 • Käytetty sähkö on fossiilitonta
 • Päästöjen kompensointi
 • Kaikilla seurakunnilla on Kirkon ympäristödiplomi

2030

 • Hiilineutraali ja fossiiliton kirkko
Valkoisella pohjalla kuvitettu vihreä risti, jonka poikkipuusta nousee voikukan kukintoa. Ristin oikealla puolella teksti Hiilineutraali kirkko 2030.

Liitteet

Animaatio FI (MP4)
Pituus 10 sekuntia

Animaatio SV (MP4)
Pituus 10 sekuntia

Hiilineutraali kirkko tiivistelmä ENG (PDF)

Takaisin sivun alkuun