Kokouksen työskentely

Piispainkokouksen toimintaa sääntelevät kirkkolaki, kirkkojärjestys ja piispainkokouksen työjärjestys.

Piispainkokouksen työjärjestys 10.4.2024

Näin piispainkokous toimii

  • Piispainkokouksen jäseniä ovat hiippakuntien piispat.
  • Piispainkokous on päätöksentekoelin, joka käsittelee kirkon uskoa, opetusta ja työtä sekä hiippakuntien hoitoa koskevia asioita. Lisäksi piispainkokous käsittelee kirkon ykseyteen, ekumeniaan, lähetystyöhön ja uskontojen kohtaamiseen liittyviä asioita.
  • Osana kirkon yhteistä hallintoa se tekee päätöksiä toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.
  • Aloiteoikeus piispainkokouksessa on piispainkokouksen jäsenellä, kirkolliskokouksella, tuomiokapitulilla ja kirkkohallituksella.

Piispainkokouksen osallistujat ja käytännöt

Puheenjohtajana piispainkokouksen istunnoissa toimii arkkipiispa tai hänen ollessaan estyneenä virassa vanhin läsnä oleva piispa.

Istunnon sihteerinä toimii piispainkokouksen pääsihteeri. Esittelijöinä istunnoissa toimivat piispainkokouksen pääsihteeri, piispainkokouksen teologinen sihteeri sekä Kirkon ulkoasiain osaston johtaja tai tämän nimeämä viranhaltija.

Kenttäpiispalla, kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajalla sekä kirkkohallituksen nimeämällä oikeudellisella asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksen istunnoissa. Lisäksi istuntoon osallistuvat puheenjohtajan kutsusta piispainkokouksen kansliaa avustava toimistosihteeri, arkkipiispan teologiset erityisavustajat, viestintäjohtaja sekä yksi suomenkielinen ja yksi ruotsinkielinen viestintäasiantuntija. Tarvittaessa asian käsittelyssä kuullaan kirkkohallituksen asiantuntijoita.

Piispainkokous kokoontuu arkkipiispan kutsusta. Istuntoja on vakiintuneen kokousrytmin mukaan vuoden aikana kuusi, joista syksyn ensimmäinen järjestetään vuoronmukaisessa hiippakunnassa Helsingin ulkopuolella.

Istunnot ovat suljettuja. Esityslistoihin voi tutustua Domus-julkaisussa noin viikkoa ennen kokousta. Päätöksistä saa tietoa pöytäkirjoista. Kirkon viestintä lähettää tiedotteen jokaisesta istunnosta ja tarvittaessa järjestetään myös mediatapaaminen. Vireillä olevista asioista ja tehdyistä päätöksistä saa tietoa myös piispainkokouksen kansliasta.

Istunnoissa käsiteltävien asioiden valmistelu 

Piispainkokouksessa käsiteltäviä asioita valmistellaan piispainkokouksen kansliassa sekä Kirkon ulkoasiain osastolla. Valmisteluista vastaavat piispainkokouksen pääsihteeri, piispainkokouksen teologinen sihteeri sekä ulkoasiain osaston johtaja.

Piispainkokous voi myös pyytää asettamiaan toimikuntia valmistelemaan asioita tai asettaa erityisen työryhmän yksittäisen asian valmistelemiseksi.

Takaisin sivun alkuun