Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus seurakunnassa

Uskonnollisten ja hengellisten tilaisuuksien lisäksi seurakunnissa järjestetään myös muita kaikille avoimia yleisötilaisuuksia ja tapahtumia, joihin sovelletaan kokoontumislainsäädäntöä ja Turvallisuus- ja kemikalioviraston (TUKES) kuluttajapalveluille määrittelemiä turvallisuusvaatimuksia.

Kokoontumislaki

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan kokoontumislain 2 §:n mukaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina, julkisyhteisöjen järjestäminä virallisina tilaisuuksina tai uskonnollisina tilaisuuksina.

Uskonnollisilla tilaisuuksilla tarkoitetaan uskonnollisten yhdyskuntien tunnusomaiseen toimintaan kuuluvia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia, messuja, vespereitä, ristisaattoja ja muita näihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita yleensä säännellään yhdyskunnan sisäisissä normeissa. Mikäli tällainen tilaisuus järjestetään yhdyskunnan omissa, uskonnonharjoitukseen varatuissa tiloissa, tällaiset tilaisuudet jäävät kokoontumislain soveltamisalan ulkopuolelle.

Kokoontumislain 3 luku/12§ mukaan yleisötilaisuuden saa järjestää täysivaltainen henkilö, yhteisö ja säätiö. Vajaavaltainen saa järjestää yleisötilaisuuden yhdessä täysivaltaisen henkilön kanssa.

Kokoontumislain 3 luku/14§ mukaan järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Poliisi voi hyväksyä myöhemminkin tehdyn ilmoituksen, jos tilaisuuden järjestämisestä ei aiheudu haittaa yleiselle järjestykselle eikä määräajan laiminlyönti vaikeuta kohtuuttomasti poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien täyttämistä.

Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä sellaisesta yleisötilaisuudesta, joka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi ei edellytä toimenpiteitä järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi taikka erityisiä liikennejärjestelyjä. Poliisi voi vaatia tarvittaessa selvityksiä myös muista yleisötilaisuuden järjestämiseen liittyvistä seikoista.

Kaikille avoimissa yleisötilaisuuksissa ja -tapahtumissa on aina turvallisuusriskejä, jotka tulee ennakolta huomioida ja joihin tulee varautua, jotta onnettomuuksilta vältyttäisiin. Yleisötilaisuudet ja -tapahtumat ovat kuluttajaturvallisuuslain tarkoittamia kuluttajapalveluita, jonka vuoksi järjestäjän tulee noudattaa kuluttajaturvallisuuslain yleisiä vaatimuksia. Tapahtumasta ei saa aiheutua vaaraa yleisölle, omaisuudelle tai ympäristölle. Kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset koskevat kaikkia yleisölle avoimia tapahtumia, riippumatta esimerkiksi siitä, ovatko tapahtumat maksullisia tai ilmaisia. Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Myös siitä, että kaikkien tapahtumaan osallistuvien palveluntarjoajien turvallisuusasiat ovat kunnossa.

Yleisö- ja tapahtumaturvallisuus koostuu mm. yleisöturvallisuudesta, paloturvallisuudesta, ensiavusta, järjestyksenpidosta, rikosturvallisuudesta ja elintarviketurvallisuudesta. Tukesin lisäksi tapahtumien turvallisuutta valvoo useat muut viranomaiset mm. poliisi, pelastuslaitos, kunnan ympäristöterveys ja ympäristönsuojeluviranomaiset ja sairaanhoitopiiri.

Tapahtuman luonne ja laajuus

Tapahtuman luonne ja laajuus määrittelevät turvallisuusvaatimukset. Tapahtuman kaikissa suunnitteluvaiheissa tulee määritellä tapahtuman turvallisuutta vahvistavat toimenpiteet ja vastaavasti turvallisuutta vaarantavat tekijät.

Tapahtuman laajuutta voi arvioida tapahtumaan odotettavan yleisömäärän, keston, tapahtuma-alueen koon ja käytettävien tilojen mukaan. Mitä laajemmasta tapahtumasta on kyse, sitä enemmän se siihen liittyy riskejä.

Tapahtuman luonteeseen vaikuttaa se, mistä aktiviteeteistä ja toiminnoista se koostuu sekä osallistujien ikäjakauma, ominaispiirteet ja aktiviteetteihin osallistumismahdollisuudet. Jalkapallo-ottelun riskit yleisölle ovat erilaiset kuin tieteellisen konferenssin tai lasten tapahtumapäivän riskit Tapahtuman riskitaso kasvaa kun yleisöllä on mahdollisuus itsenäisesti osallistua aktiviteetteihin tai tapahtuma sisältää esim. moottoriajoneuvoja, pyrotekniikkaa, vesillä liikkumista, kiipeilyä tai muita turvallisuutta haastavia osa-tekijöitä. Tapahtuman luonteeseen vaikuttavat myös tapahtumapaikan ympäristötekijät, ilmasto-olosuhteet ja yleisön käyttäytyminen. Myös yleisön ominaispiirteet ja käyttäytyminen vaikuttavat tapahtuman luonteeseen, ja esim. päihteiden käyttö, erilaiset alakulttuurit tai lapsiyleisö voivat nostaa tapahtuman riskitasoa. Mitä laajemmasta tapahtumasta on kysymys ja mitä enemmän tapahtumaan liittyy riskejä sitä vaativampaa tapahtuman järjestäminen on ja sitä tarkemmin se on suunniteltava. Tapahtumat voidaan luokitella niiden laajuuden ja luonteen mukaan 5 luokkaan sen mukaan, millaisia osaamisvaatimuksia tapahtuman järjestämiselle on. Yhdessä tapahtumassa voi olla usean eri osaamistason toimintoja. Tapahtuman järjestäjä määrittää osaamis- ja pätevyysvaatimukset eri toimintojen toteuttajille. Tapahtuman luonne ja laajuus vaikuttavat myös siihen, pitääkö tapahtumasta laatia turvallisuusasiakirja.

Tapahtumasuunnittelussa kannattaa hyödyntää Tukesin verkkosivuilta löytyviä ohjeita palveluntarjoajille. Tapahtumajärjestäjille löytyy turvallisuusohjeita verkoista myös muiden viranomaisten sivuilta.

Tapahtumaturvallisuuden vaativuustason määrittelyä tukee Tukesin sivuilta löytyvä kaavio ja ohjeistus.

Kaavio, joka esittää tapahtuman vaativuuden ja laajuuden eri asteita Turvallinen seurakunta -ohjeistuksen näkökulmasta.

Esimerkkejä eri vaativuustason tapahtumista:

  • Harrastetaso (kolmioiden summa on 2 – 3): Pienet tapahtumat, joissa on vain yksittäisiä erityistoimintoja tai suorituspaikkoja. Tapahtumalle voi laatia turvallisuusasiakirjan. Esim. pieni koiranäyttely, jossa on ponitalutusta oheisohjelmana
  • Vapaaehtoistaso (kolmioiden summa on 4 – 5): Pienet tai keskisuuret tapahtumat, joissa on muutamia erityistoimintoja tai suorituspaikkoja. Jos tapahtuman laajuus tai luonne on tasolla 3 – 5, tapahtumalle tulee laatia turvallisuusasiakirja. Esim. uimarannalla järjestettävä perhetapahtuma, jossa on pomppulinnoja
  • Yhdistelmätaso (kolmioiden summa on 6): Eri kokoiset tapahtumat, joissa on erilaisia toimintoja. Osa toiminnoista voi olla sellaisia, että niiden toteuttajalta vaaditaan asiantuntija- tai ammattitason osaamista. Tapahtumalle tulee laatia turvallisuusasiakirja. Esim. moottoriurheilutapahtuma tai yrityksen markkinointitapahtuma, jossa on ilotulitus
  • Asiantuntijataso (kolmioiden summa on 7 – 8): Tapahtumat, joissa monet toiminnot edellyttävät järjestäjältä asiantuntemusta ja käytännön kokemusta, yleisöllä voi olla erilaisia alakulttuureja tai yleisöturvallisuuden hallinta korostuu. Tapahtumalle tulee laatia turvallisuusasiakirja. Esim. paripäiväinen musiikkitapahtuma tai iso ravitapahtuma, jossa on paljon oheisohjelmaa
  • Ammattitaso (kolmoiden summa on 9 – 10): Tapahtumat, joissa on paljon toimintoja, jotka edellyttävät järjestäjältä ammattitaitoa, erikoistumista, erityisiä pätevyysvaatimuksia tai lupia. Yleisön sijoittumista, liikkumista ja yleisötiheyttä on hallittava erityisen tarkasti. Tapahtumalle tulee laatia turvallisuusasiakirja. Laajalla alueella järjestettävä rockfestivaali, jossa on useita eri tapahtumapisteitä ja jossa yleisö liikkuu ja vaihtuu paljon tapahtuman aikana

Lähde: Tukes.fi

Takaisin sivun alkuun