Vapaaehtoinen kasvatus- ja perhetyössä

Lapsi ja perhetyössä on lasten ja nuorten kanssa toimivia vapaaehtoisia monenlaisissa tehtävissä, kuten lasten ja nuorten leiri ja kerho-ohjaajina sekä pyhäkoulun opettajina. Seurakunnat vastaavat tavallisesti vapaaehtoistehtävän vaatimusten mukaisesta koulutuksesta, perehdytyksestä ja tuesta, kuten työnohjauksesta. Vapaaehtoisten joukko on sekä taustaltaan että iältään vaihteleva. Nuorisotyössä vapaaehtoiset ovat eri-ikäisiä ja tulevat vapaaehtoisiksi eri reittejä. Suuri osa heistä on kuitenkin melko nuoria ja on tyypillistä, että toiminnassa on mukana alle kahdeksantoistavuotiaita keskenään.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä

Lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) sovelletaan sekä työsuhteessa että virkasuhteessa tehtävään työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Lain soveltamisen edellytyksenä on se, että vuorovaikutustilanteissa ei ole läsnä lapsen huoltajaa. Laki koskee myös niitä vapaaehtoisia, jotka toimivat kunnan hankkimassa koululaisten aamu ja iltapäivätoiminnassa sekä yksityisissä sosiaali ja terveydenhuoltopalveluissa.

Laissa säädetään menettelystä, jolla lasten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa voidaan selvittää. Lain tavoitteena on vähentää lasten riskiä joutua seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, väkivallan kohteeksi tai houkutelluksi huumausaineiden käyttöön. Laki edistää osaltaan lasten oikeutta turvalliseen kasvu ja opiskeluympäristöön. Tarkempaa tietoa lain sisällöstä ja soveltamisedellytyksistä löytyy:

Lain (148/2014) mukaan lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta on toisinaan tarpeen selvittää. Rikostausta on tarpeen selvittää, kun tehtäviin kuuluu

  • säännöllisesti ja olennaisesti alaikäisen opetusta, ohjausta, hoitoa, huolenpitoa tai muuta yhdessäoloa alaikäisen kanssa
  • vapaaehtoisen henkilökohtaista vuorovaikutusta alaikäisen kanssa; ja
  • vapaaehtoinen hoitaa tehtävää yksin tai sellaisissa olosuhteissa, joissa alaikäisen henkilökohtaista koskemattomuutta ei voida kohtuudella turvata muilla toimilla, kuten toimintaa ohjaavilla menettelytavoilla tai ohjeilla.

Esimerkkejä ohjeen soveltamisesta:

Retkien, leirien ja kerhojen ohjaajat

Kuvaus: Lasten ja nuorten retkillä, leireillä ja kerhoissa vapaaehtoiset toimivat ohjaajina joko yksin tai pareittain tai työntekijän parina tai apuna. Vapaaehtoiset opettavat ja ohjaavat lapsia ja nuoria, viettävät aikaa heidän kanssaan, järjestävät tapahtumia, vierailukäyntejä ja toimintatuokioita sekä valvovat toimintaa ja sen turvallisuutta. Leireihin ja retkiin kuuluu usein yöpymisiä.

Edellytykset: 15–18 -vuotiaiden osalta kaksi ensimmäistä edellytystä täyttyvät: Ryhmän ohjaus on säännöllistä toimintaa, joka pitää sisällään henkilökohtaista vuorovaikutusta lapsen kanssa. Aikaisemman ohjeistuksen mukaan alle 18 vuotiaiden ei pitäisi ohjata kerhoa yksin, vaan pareittain, aikuisen tuen oltavissa saata villa. Tällöin kolmas edellytys ei täyty eikä rikostaustan selvitykselle ole edellytyksiä. Täysi ikäisen, yksin ryhmää ohjaavan aikuisen kohdalla täyttyvät lain kolme edellytystä, jolloin rikostaustan selvittäminen on mahdollista, jos niin harkitaan.

Satunnaisesti esimerkiksi leirillä tai kerhoretkillä toimivan vapaaehtoisen kohdalla myöskään ensimmäinen edellytys (toiminnan säännöllisyys) ei täyty, vaikka muut täyttyisivät. Yksin kerhotoimintaa pitävän täysikäisen kohdalla edellytykset täyttyvät.

Pyhäkoulunopettajat

Kuvaus: Pyhäkoulunopettajat järjestävät pääsääntöisesti yksin pyhäkoulua pienille ja kouluikäisille lapsille seurakunnan tiloissa. Pyhäkoulunopettajat toteuttavat kirkon kasteopetustehtävää ja heille annetaan tukea sekä koulutusta tehtäviinsä.

Edellytykset: Kaikki kolme edellytystä täyttyvät, jos henkilö toimii yksin lapsi ryhmän kanssa.

Isostoiminta seurakunnissa

Kuvaus: Isonen on ryhmänohjaaja seurakunnan nuorisotoiminnassa, erityisesti lei reillä. Isoset ovat rippikoulun käyneitä nuoria, jotka ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen. Isonen toimii oman ryhmänsä vetäjänä, avustaa toiminnassa, organisoi vapaa-ajan toimintaa ja täysi-ikäisenä voi toimia yövalvojana.

Edellytykset: Toiminnassa ei säännöllisesti ole tilanteita, joissa isonen toimisi yksin ryhmän kanssa. Tähän kannattaa kiinnittää rakenteellisesti huomiota, kun toimintaa suunnitellaan. Tarvetta rikostaustan selvittämiseen ei synny.

Partioryhmänohjaajat

Edellytykset: Jos toiminnan järjestäjä on lippukunta, joka on rekisteröitynyt yhdistys, noudatetaan Suomen partiolaisten ohjeita ja rikostaustan selvittää tarvittaessa lippukunta. Jos toiminnan järjestäjä on seurakunta, noudatetaan seura kunnan ohjeistusta, joka on sama kuin kerhonohjaajien kohdalla. Jos kyseessä on ei rekisteröitynyt lippukunta, jonka toiminnasta seurakunta vastaa, on viisainta noudattaa seurakunnan ohjeistusta.

Takaisin sivun alkuun