Saavutettavuus ja lapsivaikutusten arviointi

Saavutettavuudella tarkoitetaan kaikkien ihmisten mahdollisuutta osallistua ja olla osallisina riippumatta heidän ominaisuuksistaan. Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Seurakunnan tulee toimia kaikessa niin, että se ei syrji ketään. Saavutettavuuden esteiden tunnistaminen ja poistaminen vaatii suunnitelmallista ja jatkuvaa työtä. Saavutettavuus nousee kirkon olemuksesta ja tehtävästä. Yhdessä, erilaisina olemme Jumalan kuva. Aito ihmisyys toteutuu yhteydessä muihin. Vain kaikille avoin kirkko on uskottava Kristuksen kirkko.

Esteettömyyteen kuuluvat rakennetun ympäristön esteettömyys, viestinnän esteettömyys ja asenteellinen esteettömyys. Esteettömyys on saavutettavuuden ehto. Esteettömyys on ensimmäistä kertaa mainittu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa ihmisoikeutena. Esteettömyys vaikuttaa konkreettisesti arjen sujuvuuteen, turvallisuuteen ja valintoihin. Se merkitsee erilaisia asioita eri ihmisille. Esteettömyyttä säännellään monissa laeissa.

Fyysinen esteettömyys mahdollistaa esteettömän liikkumisen, kuulemisen ja näkemisen rakennetussa ympäristössä. Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä. Loogisesti suunniteltu kokonaisuus rakentuu mm. talvella hiekoitetuista kulkureiteistä, tukikaiteista, opasteista, helposti avautuvista ovista, käsijohteista ja värimaailman tummuuskontrasteista. Riittävä ja häikäisemätön valaistus, esteetön näkyvyys ja toimiva äänentoisto, mukaan luettuna induktiosilmukka, luovat tilan käytettäväksi kaikille. Levähdyspaikat hautausmaalla, erikorkuiset istuimet ja suurennuslasit ovat erilaisten ihmisten hyvää huomioon ottamista.

Avustajille ja viittomakielen tulkeille on varattava asianmukaisesti tilaa työskennellä. Avustamaan koulutettujen koirien on päästävä avustamaan ihmistä myös kirkon tiloihin ja tilaisuuksiin.

Esteetön viestintä tarkoittaa sitä, että eri tavoin kommunikoivat ihmiset voivat saada tarvitsemansa tiedon ja tulla ymmärretyksi kaikissa tilanteissa. Henkilön turvallisuuden kannalta on oleellista, että hän tavoittaa omalla viestinnällään muut ja muut saavat selvää hänen viestistään. Samoin on tärkeää, että sähköiset viestintäkanavat toimivat esteettömästi sekä ovat ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä. Niiden tulee olla myös yhteensopivia mm. näkövammaisten apuvälineiden kanssa.

Toisen ihmisen, ehkä eri tavalla kommunikoivan tai liikkuvan, kohtaaminen aidosti luo turvallisuuden pohjan. Asenteet ovat toisinaan kaikkien ihmisten osallisuuden suurin este. Tarvitaan tietoa ja tunnekokemuksia, jotta asenteet muuttuvat. Saavu, Kirkon saavutettavuusohjelma (2012) sisältää osallisuuden ja yhdenvertaisuuden teologiset perusteet, näkökulmia saavutettavuuden esteiden poistamiseen sekä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia. Kirkko on sitoutunut kirkolliskokouksen päätöksellä edistämään kaikessa toiminnassaan saavutettavuutta.

Lapsivaikutusten arviointi eli LAVA on työkalu ja menetelmä, jolla päätöksen- tekoa ja toimintaa tarkastellaan lapsen edun näkökulmasta. Lapsella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia alle 18-vuotiaita. Kirkkojärjestyksen säännös lapsivaikutusten arvioinnista on ollut voimassa vuodesta 2015. Lapsivaikutusten arvioinnin perusteet nousevat sekä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta, että kirkon omasta itseymmärryksestä. Lapsivaikutusten arviointi vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia, osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kirkossa. Se toimii myös suunnittelun ja päätöksenteon apuvälineenä ja auttaa löytämään lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta parhaita ratkaisuja. Lapsivaikutusten arvioinnissa voidaan hyödyntää erilaisia tarkistuslistoja, jotka sisältävät myös monia turvallisuuteen liittyviä näkökohtia.

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä
Invalidiliitto – Esteettömyys julkisissa rakennuksissa
Invalidiliitto – Esteettömyyden kartoitusmenetelmä

Takaisin sivun alkuun