Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit

Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit toimitetaan 11.2.2020. 

Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. 

Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa.

Kirkolliskokousedustajat valitaan vaaleilla. Pappien ja maallikoiden edustajat valitaan erikseen. Samat säännökset koskevat myös hiippakuntavaltuuston jäsenten valintaa. Vaalit toimittaa vaalilautakunta, jonka hiippakunnan tuomiokapituli asettaa.

Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuustojen jäsenten vaalit toimitetaan helmikuun toisena tiistaina seurakuntavaalien jälkeisenä toisena vuonna. 

Seuraavat vaalit toimitetaan 11.2.2020. Vaaleja koskevat asiakirjat, ohjeet ja aikataulu julkaistaan näillä sivuilla syksyllä 2019.

Kuka voi asettua ehdokkaaksi?

Oikeus asettaa ehdokkaita on valitsijayhdistyksellä, jonka on perustanut vähintään 3 (pappisvaali) tai 10 (maallikkovaali) äänioikeutettua. Ehdokkaiden tulee olla vaalikelpoisia.

Vaalikelpoinen maallikkojäseneksi ja -edustajaksi on hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan maallikkojäsen, joka on vaalikelpoinen seurakunnan luottamustoimeen, ts. kristillisestä vakaumuksesta tunnettu 18 vuotta täyttänyt seurakunnan konfirmoitu jäsen, joka ei ole vajaavaltainen. Vaalikelpoisuusiän on täytyttävä vaalipäivänä. Luottamustoimi seurakunnassa ei ole vaalikelpoisuuden edellytys. Seurakunnan palveluksessa olevat – pappeja lukuun ottamatta – voivat olla ehdokkaina maallikoiden vaalissa.

Vaalikelpoinen pappisjäseneksi ja -edustajaksi on hiippakuntaan kuuluva pappi. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetty pappi ei kuitenkaan ole vaalikelpoinen. Kirkkolaissa on säädetty erikseen vaalikelpoisuudesta saamelaisjäsentä ja -edustajaa sekä Ahvenanmaalta valittavaa jäsentä ja edustajaa valittaessa.

Ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta siinä vaalissa valitaan. Ehdokkaiden tulee antaa tehtävään suostumuksensa. Perustamisasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava tuomiokapitulille viimeistään marraskuun 15. päivänä vaaleja edeltävänä vuonna.

Äänioikeus

Hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten ja kirkolliskokouksen pappisedustajien vaaleissa äänioikeutettuja ovat hiippakunnan papit. Maallikkojäsenten ja maallikkoedustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuustojen, seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä seurakuntaneuvostossa että yhteisessä kirkkovaltuustossa, äänioikeutta seurakuntaneuvostossa käyttää hänen varajäsenensä.

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaalissa seurakunnassa annettujen äänten määrä suhteutetaan seurakunnan väkilukuun ja kirkkovaltuuston jäsenmäärään, tai seurakuntayhtymässä seurakuntaneuvoston jäsenten ja seurakunnasta valittujen yhteisen kirkkovaltuuston jäsenten yhteenlaskettuun luottamushenkilöpaikkojen määrään. Näin ollen eri seurakunnissa annetut äänet saavat eri painoarvon laskennassa.

Kunkin seurakunnan äänioikeutetuilla on yhteensä neljä ääntä ja lisäksi yksi ääni kutakin seurakunnan väkiluvun täyttä tuhatta kohti. Tämä äänimäärä jaetaan kussakin seurakunnassa äänioikeutettujen kesken kolmen desimaalin tarkkuudella. 

Vaalitoimitus

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestys tapahtuu rovastikunnan pappien kokouksessa. Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kirkkovaltuuston maallikkojäsenten kokouksessa sekä seurakuntaneuvoston ja seurakunnasta yhteiseen kirkkovaltuustoon valittujen maallikkojäsenten yhteisessä kokouksessa.

Jos äänioikeutettu ei voi saapua vaalikokoukseen, hän saa lähettää äänestyslippunsa vaalin toimittajalle suljetussa kuoressa.

Äänestyksen päätyttyä annettujen äänestyslippujen lukumäärä lasketaan niitä avaamatta, äänestysliput suljetaan sinetöityyn päällykseen ja toimitetaan viivytyksettä vaalilautakunnalle.

Vaalilautakunta avaa sinetöidyt päällykset ja laskee vaalien tulokset. Vaalilautakunta vahvistaa kunkin vaalin tulokset erikseen vaalivuoden helmikuun kolmantena maanantaina.

 

lakimies
Hallinto-osasto
Seurakuntien hallinto ja talous
Eteläranta 8
00130 Helsinki
asiantuntija
Kirkon viestintä
Media- ja viestintäpalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
verkkopalvelutuottaja
Kirkon tiedotuskeskus
Verkkopalvelut
Eteläranta 8
00160 Helsinki
Päivitetty