Neuvottelukuntien jäsenhaku

Toiminnallisen osaston neuvottelukuntien jäsenhaku toimikaudelle 2024–2028

Kirkkohallituksen täysistunto asettaa työkautensa ajaksi neuvottelukuntia. Neuvottelukunnat toimivat neuvoa antavana asiantuntijaelimenä toimialallaan. Neuvottelukuntien tehtäväksi on yhteisesti asetettu:

1) seurata ja edistää toimialansa kehitystä;
2) edistää yhteistyötä toimialansa toimijoiden kanssa;
3) tehdä tarvittaessa esityksiä ja antaa lausuntoja kirkkohallitukselle;
4) laatia tarvittaessa ohjeita ja suosituksia kirkkohallituksen toiminnassa sovellettaviksi; sekä
5) suorittaa muut täysistunnon sille antamat tehtävät

Neuvottelukunnille yhteisesti asetetut tehtävät täsmentyvät kunkin neuvottelukunnan johtosäännössä.

Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston neuvottelukuntien jäsenten toivotaan edustavan mahdollisimman monipuolisesti neuvottelukuntien toimialoja. Neuvottelukuntien jäsenpaikat täytetään pääsääntöisesti kutsumenettelyllä.  Alla olevissa neuvottelukunnissa on myös ns. avoimia paikkoja, jotka täytetään hakemusten perusteella.

Diakonian neuvottelukunta, asiantuntija Titi Gävert, titi.gavert@evl.fi
Jumalanpalveluselämän neuvottelukunta, asiantuntija Terhi Paananen, terhi.paananen@evl.fi
Kasvatuksen ja perheasioiden neuvottelukunta, asiantuntija Raija Ojell, raija.ojell@evl.fi
Kirkon liikunta ja urheiluneuvottelukunta, asiantuntija Ville Kämäräinen, ville.kamarainen@evl.fi
Kirkon romaniasiainneuvottelukunta, asiantuntija Ulla Siirto, ulla.siirto@evl.fi
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kirkossa neuvottelukunta, asiantuntija Liisa Björklund, liisa.bjorklund@evl.fi

Neuvottelukuntien tarkemmasta tehtävästä sekä työskentelystä voit kysyä kunkin neuvottelukunnan yhteyshenkilöltä.

Neuvottelukunnat työskentelevät pääsääntöisesti etäyhteyden välityksellä. Toivomme, että jäsenet osallistuvat aktiivisesti neuvottelukuntatyöskentelyyn. Työskentelystä ei makseta palkkiota. Lähikokousten, noin kerran vuodessa, matkakustannukset korvataan kirkkohallituksen matkustussäännön mukaisesti.

Voit hakea neuvottelukunnan jäsenyyttä hakulomakkeen avulla. Lomake tulee palauttaa kirkkohallituksen kirjaamoon kirkkohallitus@evl.fi 2.5.2024 klo 15.00 mennessä. Hakeneisiin ollaan yhteydessä toukokuun 2024 aikana. Kirkkohallituksen täysistunto asettaa neuvottelukunnat elokuussa 2024.

Kirkkohallituksen virastokollegio ja täysistunto voivat asettaa johtokuntia, neuvottelukuntia ja työryhmiä eri tehtäviin.

Medlemsansökan till verksamhetsavdelningens delegationer för mandatperioden 2024–2028

Kyrkostyrelsens plenum tillsätter delegationer för sin mandatperiod. Delegationerna fungerar som rådgivande expertorgan inom sitt ansvarsområde. Delegationerna har gemensamt ålagts följande uppgifter

1) följa och främja utvecklingen inom sitt verksamhetsområde,
2) främja samarbetet med aktörer inom sitt verksamhetsområde,
3) vid behov göra framställningar och ge utlåtanden till kyrkostyrelsen;
4) vid behov utarbeta anvisningar och rekommendationer som ska tillämpas i kyrkostyrelsens verksamhet, samt
5) sköta övriga uppgifter som plenum ger delegationen i uppdrag att sköta.

De uppgifter som gemensamt har ålagts delegationerna preciseras i varje delegations instruktion.

Vi önskar att medlemmarna i delegationerna vid kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning representerar delegationernas verksamhetsområden så mångsidigt som möjligt. Platserna i delegationerna tillsätts i regel genom kallelseförfarande. I delegationerna nedan finns också s.k. öppna platser som tillsätts på basis av ansökningar.

Delegationen för diakoni, sakkunnig Titi Gävert, titi.gavert@evl.fi
Delegationen för gudstjänstlivet, sakkunnig Terhi Paananen, terhi.paananen@evl.fi
Delegationen för kyrkans fostran och familjefrågor, sakkunnig Raija Ojell, raija.ojell@evl.fi
Kyrkans delegation för motion och idrott, sakkunnig Ville Kämäräinen, ville.kamarainen@evl.fi
Kyrkans delegation för romska ärenden, sakkunnig Ulla Siirto, ulla.siirto@evl.fi
Delegationen för jämställdhet och likabehandling i kyrkan, Liisa Björklund, liisa.bjorklund@evl.fi

Du kan be om närmare information om delegationernas uppgifter och arbete av kontaktpersonen för respektive delegation.

Delegationerna arbetar i regel genom distansmöten. Vi önskar att medlemmarna aktivt deltar i delegationsarbetet. Inget arvode betalas för arbetet. Resekostnaderna för närmöten, cirka en gång om året, ersätts enligt Kyrkostyrelsens resereglemente.

Du kan söka som medlem i en delegation med ansökningsblanketten. Blanketten ska returneras till Kyrkostyrelsens registratorskontor kyrkostyrelsen@evl.fi senast den 2.5.2024 kl. 15.00. De sökande kontaktas under maj 2024. Kyrkostyrelsens plenum tillsätter delegationerna i augusti 2024.

Takaisin sivun alkuun