Hjälpledarverksamhet

Ryggen på människor. De håller om varandra.

Hjälpledarna är en av orsakerna till konfirmationslägrens popularitet. Men hjälpledarverksamheten sträcker sig långt utanför konfirmandarbetet och hjälpledarna är en viktig resurs i allt församlingsarbete.

Tillsammans med konfirmandarbetet är hjälpledarverksamheten vår kyrkas stolthet och frivilligarbete när det är som bäst. Ett lyckat konfirmandläger får många ungdomar att söka sig till hjälpledarverksamheten.  Samtidigt skulle inte konfirmandlägren vara så populära och lyckade om det inte vore för hjälpledarna.

I konfirmandarbetet får hjälpledarna ta ansvar, man litar på dem och utbildar dem för uppgifterna. Men hjälpledarna behövs också i mycket mer än konfirmandarbetet. Hjälpledarna är en viktig resurs i arbetet med barn och tweens, i diakoniarbetet, gudstjänstlivet och många andra ansvarsområden.

År 2016 deltog 22 400 unga i hjälpledarverksamheten. Av dem som blivit konfirmerade deltar ca 25% i hjälpledarverksamheten.

I vår kyrka har det blivit allt vanligare att hjälpledarna välsignas till sitt uppdrag i samband med en högmässa i församlingen. Det är en utmärkt praxis. Det stärker de ungas band till församlingsgemenskapen och berättar konkret för de vuxna om ungdomsarbetets omfattning och innehåll.

Det finns också mycket att utveckla inom hjälpledaverksamheten. Det är ett problem ifall hjälpledarverksamhet är det enda som erbjuds de unga efter konfirmandtiden. Alla ungdomar har inte möjligheten eller förutsättningarna att fungera som hjälpledare. Det måste också finnas verksamhet för dem som inte kan eller vill binda sig till en lång utbildningsprocess.

Det finns ingen läroplan för hjälpledarutbildningen, men kyrkostyrelsen har gett ut dokument med riktlinjer för en bra hjälpledarverksamhet: Underbara hjälpledare – riktlinjer för hjälpledarverksamheten 2016. Förutom det så finns äldre material med lektionsplan och -innehåll. Eftersom förhållandena på lokalplan är mycket olika får församlingarna förverkliga hjälpledarverksamheten så som det fungerar bäst hos dem. Det viktiga är att utrusta hjälpledarna för sin uppgift och ge dem utrymme och verktyg för att växa i sin tro och som kristna.

Hjälpledarutbildningen inom Borgå stift

Ungdomens kyrkodagar 2022 uppmanade Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA) att utarbeta en rekommendation för vad hjälpledarutbildningen i Borgå stifts församlingar åtminstone behöver innehålla. UK 2022 konstaterade att hjälpledarutbildningarna skiljer sig starkt mellan församlingarna, vilket gör det svårt att fungera som hjälpledare i en annan församling än man fått sin utbildning eller deltagit i konfirmandundervisningen. Hjälpledarutbildningen har diskuterats i UK flera gånger och likaså varit ett återkommande tema under ungdomsarbetets rådplägningsdagar. Därför har en grupp utarbetat rekommendationer som gäller specifikt Borgå stift.
Ladda ner dokumentet Rekommendationer för hjälpledarutbildningen i Borgå stifts församlingar.

Underbara hjälpledare

Riktlinjer för hjälpledarverksamheten 2016

Underbara hjälpledare (pdf)
Tillbaka till toppen