Globala glasögon

Ett globalt perspektiv

Ett missionärs- och globalt kyrkoperspektiv

Barn, ungdomar och deras nära och kära är intresserade av och bekymrade över världsfrågor. Stigen ger oss också möjlighet att se på frågor ur ett globalt perspektiv, att ta itu med dessa frågor på ett åldersanpassat sätt och att se världen på ett bredare och djupare sätt. Genom att lära känna den globala kyrkan kan barn och ungdomar växa och hitta ett hem var som helst i världen – och det finns redan något bekant som de känner igen där!

Människor i en ring håller fram sina händer på varandra.

Människor söker hopp och goda nyheter i världen: kyrkans arbete förändrar världen till det bättre. Genom mission och internationellt arbete har kyrkorna en enorm mängd information och erfarenhet i realtid och direkt kontakt med kyrkor i andra länder. Finländska församlingar arbetar ofta ute i världen tillsammans med missionsorganisationer eller med Kyrkans utlandshjälp. En församling kan också ha missionärer, destinationer eller vänförsamlingar runt om i världen. Varje församling har därför en direkt länk till världen och till kyrkorna där. Även för kyrkans fostran är det värt att fördjupa denna koppling. Globala perspektiv kan också föra in nya familjer i kyrkans gemenskap.

Budskapet om Jesus och varje människas värde som Guds avbild ger tro och hopp. Gud sänder också församlingsmedlemmar och hela kyrkan för att föra dessa goda nyheter vidare och kallar oss att arbeta för våra medmänniskor och för skapelsens bästa. Utan Guds mission (missio Dei) skulle det inte finnas någon kyrka. Med Gud kan man aldrig förlita sig enbart på sin egen styrka eller prestation. Den globala kyrkan erbjuder församlingsmedlemmarna ett brett spektrum av möjligheter att agera för en bättre värld och en glimt av hur Gud är verksam. Kyrkan måste vara profetisk och tala inte bara för frälsning utan också för rättvisa.

Vilka frågor kan tas upp?

Globala glasögon kan användas för att ta upp specifika ämnen som t.ex.

–  kärlek till närmaste som sträcker sig till människor som geografiskt sett befinner sig längre bort
– klimatförändringar
– vikten av utbildning
– ojämlikhet
– fattigdom
– varje människas okränkbara värde, och likheter och skillnader mellan religioner och kulturer

Det är bättre att integrera globala perspektiv i befintligt arbete och verksamhet än att bygga upp enskilda temadagar. Vi ska inte heller vara rädda för att ta itu med svåra frågor som makt, rättvisa och historiska orättvisor.

Utgångspunkter:

 • Varje människa är skapad till Guds avbild och likhet. Människan är skapad till gemenskap till andra skapade.
 • Guds vilja är att vi tar ansvar för varandra och för hela skapelsen. Kärlek till nästan är en handling.
 • Kyrkan finns till för att delta i Guds mission. Genom mission och internationell diakoni kan vi tillsammans lära oss mer om Guds goda vilja och handlande i världen.
 • Evangeliet är en mäktig kraft för förändring. Det förvandlar människors och samhällens liv.
 • I den globala kyrkan har människor tillgång till global handling och inflytande.
 • Den globala kyrkans perspektiv gör det möjligt för dig att bygga relationer mellan människor i olika åldrar i din egen församling.
 • Den globala kyrkan erbjuder en möjlighet att konfrontera frågor om mångfald i världen och i Finland. Den utmanar oss också att konfrontera våra egna antaganden, tolkningar och kulturella normer.
 • Missionsarbete och internationell diakoni är människorättsbaserat och främjar FN:s mål för hållbar utveckling.

Idéer och teman enligt ålder

Idéer till aktiviteter är grupperade efter ålder, men i allmänhet är de lämpliga för olika åldrar. När man gör en övergripande plan för en församling är det en bra att se igenom de globala glasögonen och placera in idéer för den egna församlingens Stig som passar in i arbetet. Global utbildning kan vara ett genomgående tema i alla aktiviteter snarare än en enskild temadag. Kyrkan är global och Gud arbetar hela tiden över hela världen. Vi kan också komma ihåg denna dimension i vårt dagliga liv.

Olika missionsorganisationer och Kyrkans utlandshjälp har tagit fram material för olika åldersgrupper på sina egna webbplatser. De gör det lätt att använda idéerna för verksamheten.

De som ansvarar för fostran bör fundera på hur de ska presentera och stödja arbetet: skulle det vara möjligt att fokusera på samma sak med barn och ungdomar, så att det inte förändras varje gång de går över till en annan åldersgrupp och kanske till nya medarbetare? Detta är också en plats för samarbete med dem som ansvarar för missionsarbete och kyrkans internationella arbete.

Globala glasögon har utarbetas av Vesa Häkkinen, Pirjo Lehtonen-Inkinen, Ulla Oinonen, Helmi Saksholm och Elina Siukonen

Varje barn är en underbar gåva och en unik avbild av Gud. I olika delar av världen kan tanken på att varje människa är Guds avbild vara mycket radikal.

Genom dopet förenas barnet inte bara med kyrkan, utan också med den globala kyrkan. Detta kan tas upp i samtal med familjen. Barnet får Helige Ande som gåva. Dopets skyddande betydelse betonas i områden där kristendomen är en liten minoritet. Medmänniskor är människor nära och långt borta. De som står barnet nära kan få en ny medvetenhet om detta, och kyrkan kan erbjuda hopp i en osäker värld.

Verksamhetsidéer

 • Aktiviteter för barn och vuxna, globala perspektiv och möjlighet att samla in pengar till arbete utomlands
 • Hållbarhetsfrågor: temadag med återvinning i klubben, t.ex. gamla kläder och leksaker (intäkterna går till missionsarbetet)
 • Matträffar: matlagning av barnmat tillsammans → globala nyheter, t.ex. livsmedelssäkerhet, fattigdom, klimatförändringar i bräckliga regioner (matbidrag till mission)
 • Musiklek: världsmusik och hälsningar
 • Dopträd

Under de senaste åren har det i kyrkorna blivit allt vanligare med olika dopträd med dopbarnets namn på. Dopträdet säger att alla är välkomna till kyrkan och att man ber för dem. I många kyrkor minns man också människor från andra delar av världen. Till exempel i Nokia får den döpta ett kort där det bland annat           står att kyrkan ger ett träd som ska planteras i Afrika eller Asien som gåva i samband med dopet. Läs mer (på finska) Finska Missionssällskapets webbplats.

Det är möjligt att diskutera med föräldrar eller vårdnadshavare, till exempel:

 • den globala kyrkans arbete: kyrkans tillväxt, rättvisa, fred och klimatfrågor.
 • Utrymme för reflektion om vart världen är på väg. Ett hopp perspektiv i kyrkans arbete, även globalt.
 • Dop och namngivning: att fira födelsen, traditioner i olika kulturer, betydelsen av dop här och runt om i världen.
 • Böner och bibeltexter ur ett globalt perspektiv.
 • Antirasism: uppmärksamhet på leksaker och böcker, praxis etc.

För små barn uppstår glädje genom vardagliga saker: lek och människor i deras närhet. Glädjen kommer också från att de vet att Gud tar hand om dem. Vila, lek och fritid är barns rättigheter. Tillräckliga förutsättningar för ett gott liv är globalt sett mycket ojämnt fördelade.

Kyrkan och församlingen borde vara en plats där människor kan uppleva glädje och trygghet. Kyrkor runt om i världen erbjuder ofta daghem och skolor. Kyrkor försvarar barn och lyfter till exempel fram rättigheterna för barn från olika minoritetsgrupper och barn med funktionsnedsättning.

Verksamhetsidéer:

 • Klubbar, söndagsskolor, smågrupper och läger.
 • Grupper kan lära känna kyrkor runt om i världen och barnen där, till exempel genom en missionär eller en vänskapskyrka – onlinekontakt med en kyrka som församlingen stöder.
 • Gruppen kan ha en egen fadder: en tydlig plan kan göras och information om det kan delas med föräldrarna.
 • Musik erbjuder många stimuli och möjligheter att “resa ut i världen”.

Gemensamma måltider

 • Möjlighet att bjuda in församlingsmedlemmar, kanske särskilt barnfamiljer, att äta i kyrkan på vardagar eller efter gudstjänsten. En andakt eller en kort berättelse för barnen.
 • Ett bidrag (eller en del av det) till kyrkans internationella arbete. Det är bra att ha tydlig information om mottagarlandet. Maten kan också på något sätt relateras till mottagarlandet.
 • Gemensamma måltider erbjuder naturliga samarbetsformer mellan olika grupper: till exempel kan matlagningsklubbar, klubbledare och hjälpisar involveras i matlagningen för barnfamiljer.

Diskussionsidéer med föräldrar

 • “Måttfullhet”: reflektera över vardagliga val, ett ämne kan exempelvis, vara gåvor som ges till barn.
 • Kyrkornas samhälleliga betydelse i världen (religionernas positiva roll i utvecklingen), kyrkorna som förkämpar för rättvisa.
 • Praktiska exempel finns i det omfattande arbete som utförs av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och de organisationer som den stöder i världen.

Att börja skolan redan från första klass eller förskolan är ett äventyr. Undervisning på ditt eget språk hjälper dig på detta äventyr. I Finland är de som börjar skolan mycket lyckligt lottade ur ett globalt perspektiv. Trots att FN:s deklaration om barnets rättigheter slår fast att alla barn har rätt att gå i skolan och lära sig, har en stor del av världens barn inte möjlighet att gå i skolan eller att lära sig de färdigheter de behöver. Kyrkor, missioner och internationell diakoni spelar en viktig roll för att barn ska kunna gå i skolan.

I den kristna fostran ingår tanken om att älska sin nästa över geografiska gränser. Känslighet och kritiskt tänkande är viktigt i den globala kyrkans internationella utbildning: målet är inte att bygga barriärer mellan människor eller kulturer på ett “vi-mot-dem” sätt, utan snarare att lära sig att sätta sig in i den andra personens situation. Det är också möjligt att se på sin egen kultur ur mångfaldens synvinkel med ett kritiskt perspektiv. Att lära känna andra kulturer är en berikande erfarenhet som man kan lära sig något.

Verksamhetsidéer:

Välsignelse inför skolstart

 • Inledning av predikan eller tal (se nedan)
 • En kollekt till förmån för skolgång på annan ort
 • Tillägg till förbönen :
 • Gud, tack för att du är med oss och skyddar och värnar om oss.Välsigna oss nu då vi börjar i skolan. Välsigna oss alla: de barn som går i skolan, de föräldrar som följer med dem och de lärare som välkomnar de nya eleverna. Välsigna alla dem vars möjlighet att gå i skolan hotas av fattigdom, oro i världen eller naturkatastrofer. Ge var och en av oss mod och trygghet och hjälp oss att lita på dig. Hör våra böner i Jesu namn.

Klubbar, söndagsskolor och smågrupper, läger, eftermiddagsverksamhet, barnkörer.

 • Stödlandet bör vara begripligt och intressant för barn (med tanke på ett specifikt föremål, t.ex. för barn- och ungdomsarbete som ett gemensamt föremål; engagemang är viktigt)
 • ekonomiskt stöd från föräldrar eller andra vuxna (t.ex. konstutställning för barn, café)
 • viktigt att regelbundet få foton och meddelanden/brev om arbetet
 • barnen kan kommunicera med platsen, t.ex. genom brev, teckningar eller onlinekontakt
 • på läger, en kollekt (eller annan insamling) för ett globalt ändamål: förhandsmeddelande till föräldrarna
 • Verkligheten för barn i samma ålder i en annan kultur (t.ex. berättelser med många aspekter av verkligheten, ingen missionär som hjälte): skolgång, lärande och ojämlikhet
 • utforska världen: kartor, spel, mat, sånger, videoplattformar/social media.
 • Mat från olika länder och kulturer (fungerar bra även i kockklubbar/matlagningsklubbar)
 • Rörelselekar och spel och musik från hela världen (idé: “barn lär varandra”)
 • Mångsidiga sätt att be, läsa Bibeln, agera i kyrkan

 

Skolsamarbete

 • Den globala kyrkans teman ger många neutrala teman för skolsamarbete, såsom besök och morgonsamlingar (t.ex. barns rättigheter – dagen för barns rättigheter är den 20 november, ojämlikhet, ekonomisk rättvisa, religionsdialog, klimatförändringar, fredsarbete)
 • Påverkansarbete i globala frågor, t.ex. en konsert i skolan.

Inledning till predikan och tal

Idéer som kan infogas i predikan för att ge ett globalt perspektiv. Målgruppen för talet är barn som börjar i skolan:

Barnens rättigheter kan tas upp i en predikan på ett naturligt sätt. I alla perspektiv är det värt att lyfta fram vikten av bön och ekonomiskt stöd från kyrkan/missionen. Detta kan kopplas till den förbön och kollekt som redan finns i predikan, t.ex. genom att välja något av perspektiven nedan och avsluta avsnittet om den globala kyrkan:

Idag ber kyrkan för att alla barn ska få tillgång till skola och genom missionsarbete stöttar den också tusentals barn runt om i världen att få möjlighet att gå i skolan. På så sätt får de en helt annan möjlighet att välja vad de vill göra med sina liv!

 

Perspektiv på att gå i skolan:

 • När du börjar skolan lär du dig många viktiga färdigheter. Förutom att läsa och räkna lär du dig under årens lopp många olika sätt att tänka, vänskap, idrott, konst, hemkunskap, historia osv.
 • Hur skulle livet se ut utan dessa färdigheter?
 • Utbildning gör det möjligt för människor att fatta egna beslut om sina liv. Utan läs- och skrivkunnighet eller räknefärdigheter är det svårt att utföra nästan vilket jobb som helst. Vuxenvärlden är inte alltid rättvis, och skolan ger dig de färdigheter som krävs för att fungera i den.
 • Läs- och skrivkunnigheten blir en del av dig och kan inte längre tas ifrån dig.
 • Många skolor runt om i världen är kopplade till kyrkor och genom missionsstöd får de pengar att driva verksamheten och möjlighet att utbilda nya lärare.
 • I missionsarbetet är det också viktigt att till exempel både flickor och pojkar kan gå i skolan lika lätt.
 • Skolgången i Finland är gratis och du kan få alla nya saker du behöver när du kommer dit: böcker, skrivhäften och pennor från skolan. Någon kanske får en ny ryggsäck eller andra nödvändigheter.
 • I många länder kostar skolan pengar och du kan inte få saker från skolan, du måste köpa dem själv. Ibland tvingas familjer att lämna några eller alla sina barn utan utbildning på grund av detta.
 • I många delar av världen måste barnen också lära sig ett nytt språk när de börjar skolan. Globalt sett går ungefär en tredjedel av barnen i skolan på ett annat språk än sitt starkaste modersmål. Detta är en av anledningarna till att barn inte nödvändigtvis lär sig läsa i skolan och till att missionsarbete erbjuder möjligheten att lära sig läsa som vuxen och dessutom på det egna språket. I samband med bibelöversättningsarbetet skapas ett skriftspråk och modersmålsböcker för minoritetsspråken, lärare utbildas och undervisning i läs- och skrivkunnighet påbörjas.
 • Skolan balanseras av lek och fritid. De underlättar inlärningen och hjälper också till att hantera situationen. Man kan fråga barnen vad de gör på sin fritid.
 • Många barn runt om i världen har inte tid att leka, eftersom de kanske redan arbetar eller gör sysslor hemma.
 • Genom missionärsarbete får familjer stöd och föräldrar informeras om vikten av skolgång.
 • Det tar många år att gå i skolan, men efter det har barnen och hela familjen många fler alternativ att välja mellan.

Det krävs mod för att hantera en expanderande världsbild: vänskap blir viktigare och tänkande och intressen blir mer komplexa. Vänskapsrelationer och empati, men också frågor som rättvisa och klimatförändringar, kan vara aktuella frågor som barn funderar på. En del reflekterar redan över sina egna etiska val och ibland kan detta orsaka konflikter i familjen.

Det är viktigt att komma ihåg de vuxnas ansvar och hoppets perspektiv: det finns problem, men det finns också lösningar. Kristna har ett särskilt ansvar och en särskild kallelse att reflektera över hur kärleken till vår nästa kan förverkligas. Genom globala frågor kan föräldrar också finna ny mening i tron.

Verksamhetsidéer:

Tänk på “klubbar, söndagsskolor och smågrupper, läger, körer” i tidigare åldrar.

Föräldrar och barn

 • Möjlighet att vara med och främja global rättvisa genom kyrkan: kyrkan kan tillhandahålla utrymme och andra resurser för vuxna och barn att delta i frivillig verksamhet
 • familjeevenemang: teman som rör mission och internationell diakoni lyfts fram vid dessa tillfällen
 • Profetisk: kyrkans uppdrag att förkunna rättvisa, att belysa orättvisor och att uppmana till förändring
 • Waking the Giant (Lutherska världsförbundets webbplats eller se en bra presentation från Esbo stift): FN har redan erkänt kyrkornas viktiga arbete med att genomföra målen för hållbar utveckling i världen: det är viktigt att lyfta fram kyrkornas arbete i världen (mission och internationell diakoni är viktiga) I Församlingen är vi med i det stora.
 • mångsidigt kyrkoliv i världen (musik, bön, tillbedjan och möjligheter till volontärarbete)

Tioårsfester/ aktiviteter i samband med tioårsfester

 • Inkludera kyrkans arbete i världen i programmet (t.ex. digitalt eller online-gemenskap) olika teater- och musikföreställningar med globala teman
Familjens egen odlingslåda
 • På kyrkans eller församlingshemmets gård kan du sätta upp odlingslådor eller odlingssäckar. De hyrs ut för användning av församlingsmedlemmarna. Intäkterna går till missionsarbete, t.ex. till ett kyrkoprojekt eller klimatarbete. Familjer är särskilt inbjudna att delta.
 • Utforma en församlingsaktivitet kring odlingen, till exempel i samband med en (familje)mässa.
 • en gemensam sådddag och/eller välsignelse av fröna (de som inte har någon sålåda kan t.ex. dekorera blomkrukor eller så krasse etc. i små burkar)
 • beundra tillväxten mitt i den pågående grödan
 • Skördefest (även ett tillfälle för insamling av pengar.

Hagas församling i Helsingfors hyrde ut odlingslådor för 50e/låda sommaren 2021. Ett dussin lådor hittade genast användare och det var trevligt att se på sommaren när det faktiskt fanns människor på kyrkogården varje dag som skötte sina egna odlingar. En församlingsmedlem ville betala för en hyrd låda men ge den till någon annan. Naturligtvis fungerade detta också. “Det var en mycket enkel och mycket trevlig uppfinning, som jag är säker på kommer att fortsätta.” säger pastor Marjut Mulari.

I den här åldern lär sig tonåringen om sig själv som person och hur hen förhåller sig till andra. Frågor i världen kan vara av större intresse, men kan också orsaka oro eller ångest. Polariserade åsikter och värderingar kan ställas på sin spets bland unga människor. Det behövs utrymme och uppmuntran för reflektion. Det är viktigt att uppmuntra och stödja ungdomar som vill göra skillnad i frågor som är viktiga för dem (t.ex. ekologiska val, jämställdhet, rasism, hållbar utveckling, klimat eller religionsdialog) och att tillföra ett globalt perspektiv.

En kristen människas frihet kommer ur relationen till Gud och gemenskapen, kyrkan. Gemenskapen ger trygghet och måste få utrymme att växa in i sig själv. I många andra länder är ungdomars framtidsutsikter och möjligheter mer begränsade än i Finland. Friheten kan tas ifrån dem på grund av till exempel krig, kön eller etnisk bakgrund. Även i dessa situationer kan församlingen vara en plats som erbjuder hobbyer, gemenskap och kanske den enda trygga vuxna i livet. I många länder är det unga människor som vaknar upp till den rättvisa som Bibeln erbjuder.

Verksamhetsidéer:

 • Missionsarbete och den globala kyrkan som ett genomgående tema: oavsett evenemang/tema, kan det kryddas med världsfrågor.
 • Idéer för familjer finns i överflöd i den föregående åldersgruppen.
 • Massor av idéer för klubbar, aktiviteter och läger i åldrarna 6-8 Äventyr, dessutom:
  • Spel, aktiviteter, hobbies: ta reda på vad andra i samma ålder gör och vad som händer i församlingen (online, på webben eller genom videor).
  • en temautställning om ett valfritt tema i församlingen: att utmana vuxna och församlingens beslutsfattare i frågor som är viktiga för ungdomarna.
  • Be tillsammans för globala frågor.
  • Kontextuell läsning av Bibeln: vad står det i texten och vad kan den betyda idag? Hur skulle samma avsnitt läsas i andra delar av världen?
  • Församlingens diakoni: sammanföra olika åldersgrupper i församlingen, t.ex. brädspelsdag med de äldre eller alla hjärtans dag-korttillverkning → utvidga idén om kärlek till andra medmänniskor i den globala världen.
 • Främja välbefinnandet i åldersgruppen och en kultur av konstruktiv dialog (t.ex. reglerna för Dialogpaus).
  • Missionsarbete och globala teman: en möjlighet att bredda världsbilden och erbjuda perspektiv bortom den egna vardagsverkligheten och perspektiv av hopp (t.ex. olika livssituationer, ojämlikheter, rasism, flyktingar, studier/arbete, relationer, etc.)
  • Mod att ge barnen utrymme att reflektera över t.ex. nyheter och aktuella händelser i världen.

Genom konfirmandundervisningen får många ungdomar en närmare relation till kyrkan och hittar sin plats i kyrkan. Unga människor är medvetna om vad som händer i världen. Den egna familjens attityder kan starkt färga deras uppfattning om världen.

Genom missionsarbete och den globala kyrkans perspektiv kan unga människors världsbild breddas. Kristna tolkningar, olika sätt att förstå Bibeln och ett brett spektrum av andlighet ger perspektiv från vilka unga människor har utrymme att hitta sitt eget sätt att tro på Jesus. Att möta religioner och föra dialog med människor av olika tro är oundvikligt. Kyrkan är också en viktig civil aktör i världen: freds- och rättvisefrågor är en del av vardagen. Förhoppningsvis vill de unga också använda sin församlingsgrupp för att göra skillnad i världen och i Finland.

Unga kan undra om kyrkan är en gemenskap som de vill tillhöra. Den globala kyrkans frågor kan bredda vår förståelse för vad Guds rike och kärleken till nästan handlar om.

Genom konfirmandundervisningen får många ungdomar en närmare relation till kyrkan och hittar sin plats i kyrkan. Unga människor är medvetna om vad som händer i världen. Den egna familjens attityder kan starkt färga deras uppfattning om världen.

Genom missionsarbete och den globala kyrkans perspektiv kan unga människors världsbild breddas. Kristna tolkningar, olika sätt att förstå Bibeln och ett brett spektrum av andlighet ger perspektiv från vilka unga människor har utrymme att hitta sitt eget sätt att tro på Jesus. Att möta religioner och föra dialog med människor av olika tro är oundvikligt. Kyrkan är också en viktig civil aktör i världen: freds- och rättvisefrågor är en del av vardagen. Förhoppningsvis vill de unga också använda sin församlingsgrupp för att göra skillnad i världen och i Finland.

Unga kan undra om kyrkan är en gemenskap som de vill tillhöra. Den globala kyrkans frågor kan bredda vår förståelse för vad Guds rike och kärleken till nästan handlar om.

Verksamhetsidéer:

Tillägg till listan “Drömmar att förverkliga” för 15-åringar:

 • Ungdomarna känner att de hör till en kyrka som är global. De vet att Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland arbetar utanför landets gränser.
 • De unga har möjlighet att bli informerade och engagerade i den globala kyrkans liv genom alla de ovan nämnda målen.

Konfirmationsundervisning

 • Förutom arbetet och lektionerna i anslutning till konfirmandundervisningen är den globala kyrkan synlig under hela konfirmandtiden, då de anställda under hela konfirmandtiden bär med sig olika former av andlighet och nyheter från världen. Ungdomarna får intrycket av att kyrkan verkligen är global.
 • dialog, så att ungdomarnas värderingar och attityder kan komma fram; samtidigt tydlighet om att kyrkan är en gemenskap av värderingar.

Medborgerlig påverkan

 • Ungdomarna väljer själva vilken sak de vill stödja i världen.
 • Finansiellt stödja målet genom medel som de själva utformar och involvera dem till aktivt deltagande. På så sätt förblir partnerskapet inte bara en insamling eller en aktivitet för att “göra gott”, utan ungdomarna utvecklar en relation och en djupare förståelse för den fråga som är viktig för dem.
 • De möjligheter som Internet erbjuder (både att knyta kontakter och att påverka).
 • Ungdomar erbjuder sina egna familjer (och andra medlemmar i församlingen) möjligheten att lära sig mer om en fråga som är viktig för dem: medarbetaren kan vara en brobyggare eller hjälpa till att se till att ungdomar tas på allvar.
 • En påverkansgrupp för ungdomar kan vara en av initiativtagarna till ett projekt.

Bibeln och bönen

 • Ett kontextuellt sätt att läsa Bibeln: texten har något att säga för vår tid.
 • Bibelns sociala och profetiska budskap: t.ex. rättvisa i förhållande till ekonomi, frihet, handlingskraft, bön, makt etc. I samband med synd, även strukturell synd.
 • många sätt att studera Bibeln, t.ex. vikten av bibelöversättning till det egna språket
 • mångfaldigt böneliv: den globala och ekumeniska kyrkofamiljens spiritualitet.

En annorlunda typ av andakt

 • ungdomar planerar och genomför en andakt eller något annat andligt evenemang tillsammans med kyrkans egen missionär i världen (och lokala ungdomar) på distans.

Församlingen litar på den unga personen och hens färdigheter. Detta återspeglas i att ge ansvar för planering, beslutsfattande och ansvarstagande. Ungdomar är delaktiga i att fatta beslut och genomföra gudstjänstlivet tillsammans med resten av församlingen.

I kyrkans verksamhet kan unga människor vara säkra på att de som kristna kan göra skillnad i globala frågor. Det finns utrymme för mångfald i andligheten och kyrkan (ungdomen) vänder sig inte inåt. Kyrkan bör inte bara erbjuda vad människor som individer vill eller tänker. Kyrkan är en värdegemenskap och har därför en roll att spela som en samhällsbaserad värdeutbildare och väckare: kyrkan lever och arbetar för andra än “mig”. Odelbar mänsklig värdighet, solidaritet och ansvar för skapelsen är inbyggda i vad kyrkan är.

Verksamhetsidéer:

 • Ungdomars inflytande: ett projekt som stöds av internationellt arbete och en möjlighet att agera i globala frågor.
  • Ungdomar förstår vikten av långsiktigt engagemang för människor som arbetar i världen.
  • Påverkansarbete: en medarbetare kan ta fram idéer och teman från ungdomar och hjälpa till med planeringen (vem/vad ska lyftas fram, vem ska påverkas och på vilket sätt).
 • I möten/evenemang/mässor/öppna dörrar, inkludera globala kyrkoteman (t.ex. introduktion + diskussion eller genom andakt).
  • kan också inkludera fotboll/andra sporter, musik, band, hantverk, konstnärliga uttryck, etc. och inkludera globala kyrko- och missionsteman.
  • Kollekt vid mässor, de personer som ansvarar för att förbereda en mer omfattande presentation av ämnet i det cirkulär som skickats av kyrkorådet.
 • Projekt som genomförs av ungdomar själva: musik/dramaprojekt med teman och insamlingar som tar hänsyn till världens kyrkor.
  • Kritisk reflektion över kyrkans internationella arbete och allt biståndsarbete
  • frågor om makt, begreppet vit frälsning.
  • den historiska (och nutida) situationen.
 • Unga människor är missionärer bland sig själva och inbjuder andra att gå med i kyrkan: avmystifiering av mission genom denna process.
 • Finns problem, t.ex. att prata om religion, bli mobbad, sätt att sticka ut, tillhöra/utestängas från gemenskapen.

Ungas påverkansgrupper arbetar med kyrkans mission och internationella arbete.

 • Global utbildning i konfirmandundervisningen förbereds och genomförs av hjälpledarna eller en grupp av ungdomar.
 • Församlingen erbjuder (även korta) sommarjobb, t.ex. för att genomföra global utbildning i konfirmandundervisningen eller ett sommarcafé där intäkterna går till ett projekt som ungdomarna själva väljer.
 • Religioner som en del av unga människors erfarenheter och församlingarnas nätverksarbete: vilka är de lokala frågorna? Har församlingarna särskild expertis inom dessa områden? T.ex. medling, religiös läskunnighet, religionsdialog, samhällsbyggande, krisarbete.
 • Modeller från hela världen: unga människor kan arbeta i samhället (med stöd av en anställd) utöver att träffas i en kyrka.
 • Träffa äldre eller barn, städa upp i bostadsområden, renovera en skatepark, skapa platsspecifik konst.
 • Bjuda in nya ungdomar till platser där de redan finns, t.ex. skolor och högskolor, köpcentrum.

Unga vuxna är en heterogen grupp. Kyrkan ska inte försöka erbjuda något för alla, utan vara en tydlig värdegemenskap. I västvärlden är “diakoni” och “andlig träning” ibland separerade i olika delar av verksamheten. Kyrkan bör arbeta holistiskt, så att tro och bön föder viljan att tjäna medmänniskan, vilket i sin tur ökar tron och uppmuntrar till att se Guds godhet.

Många människor vill hjälpa till med tid och/eller pengar. Kyrkans diakonala arbete är populärt, men missionsarbetet är det inte. Kan klyftan mellan inhemskt och internationellt arbete minskas? Församlingar kan vara stolta över mycket av det arbete som utförs i världen. Församlingsmedlemmar planerar och genomför själva global utbildning och missionsutbildning tillsammans med medarbetaren, de är inte föremål för “arbete” eller “utbildning”. Vissa vill göra skillnad mer lokalt och andra mer globalt. Människor bör ges möjlighet att göra sina egna gåvor tillgängliga.

Verksamhetsidéer:

 • Verksamhetsidéer och teman skapas av människorna på fältet: man måste få påverka teman lokalt och globalt.
  • Genomsyrar i första hand hela församlingen: en möjlighet att påverka missförhållanden i det egna samhället och en möjlighet för arbetstagaren att utvidga reflektionen till global rättvisa.
  • Enskilda projekt utomlands (t.ex. resor) kan också övervägas: samarbete med organisationer är av största vikt i dessa, både när det gäller att planera målen och de praktiska arrangemangen.
 • Att komma bort från ålderssegregation: kristna i olika åldrar har mycket att erbjuda varandra.
 • Ett mångsidigt gudstjänstliv: ett kreativt och gemensamt genomförande av huvudmässan bör också övervägas (möjligheten att läsa texter eller ta upp en kollekt är ännu inte en gemensam erfarenhet).
 • Bibelläsning och böneliv växer fram ur en kontextuell tolkning av Bibeln: Bibeln har något att erbjuda idag, den presenterar det sociala budskapet och proklamationen som uppmanar till handling/förändring, försöker tillämpa det som har lästs.
 • Påverkansgruppernas arbete och den verkliga viljan hos resten av kyrkans administration att lyssna på unga vuxna och utvärdera sina strategier.
 • Olika sätt att utöva andlighet i församlingen (tystnad, förkroppsligande, erfarenhet, gemenskap, handling…)
 • Ungdomar uppmuntras att lära känna den globala kyrkan, till exempel genom organisationers verksamhet (t.ex. perioder utomlands). Den kunskap och erfarenhet som erhålls används i kyrkan och den unga personen fungerar som missionär och expert på internationell erfarenhet i kyrkan.
Tillbaka till toppen