Frihet 12–14 år

Jag får ostört vara sådan som jag är. Jag är viktig hemma, i skolan, i kyrkan.

En flicka med ryggsäck står på en klippa. I bakgrunden dimma och natur. I höger hörn en pratbubbla.

I åldern 12–14 år lämnar man barndomen bakom sig och blir en ungdom. De unga tonåringarna i frihetsåldern är på många sätt redan stora. De skapar sin egen relation till dopet och livet som kristen och bestämmer självständigt om sin delaktighet i församlingens verksamhet, men de behöver riktlinjer för sina liv och stöd för sina val. För de unga i tidiga tonåren är vännerna den viktigaste spegeln för det egna jaget. Stöd från föräldrar, faddrar och andra trygga vuxna behövs när självständigheten ökar och en begynnande vuxenidentitet börjar formas. 

Temat Frihet

I den här åldern sker stora fysiska och psykiska förändringar. I och med att den unga tonåringen börjar årskurs sju ökar friheten att bestämma saker själv och samtidigt ökar även ansvaret. Frihetstemat värnar om rätten att växa i fred och skapar utrymme för åren av förändring. Relationen till ett större jag byggs upp. Det är bra om den unga tonåringen upplever sig vara Guds ögonsten, vacker och värdefull. Den unga har ett behov av att få vara en aktiv aktör som själv gör saker och tar ansvar och måste få lov att vara en aktiv och uppskattad församlingsmedlem.

Mål att sträva efter

 • Den unga tonåringen får växa upp i fred och alternera mellan att vara stor och liten, färdig och halvfärdig. Hen uppmuntras att se sig själv som värdefull och kompetent, en människa skapad av Gud.
 • I församlingen uppskattar vi de unga tonåringarna och deras åsikter. De får lämpligt mycket ansvar. De får stöd och tillåts också misslyckas.
 • Den unga tonåringen får lov att söka och vara osäker. Vi stöder den unga i strävan efter att hitta sitt eget sätt att vara och leva som kristen, också i relation till nästan och skapelsen. Dopet och den möjlighet det innebär är något som är bekant och faller sig naturligt.

Stigen hemma och på nätet

Hemförsamlingen uppmärksammar både de unga tonåringarna och deras föräldrar med meddelanden som stöder övergången till de högre årskurserna, det ökade ansvaret och den ökade friheten. En 12–14-åring kan antingen dra sig undan och vilja vara i fred eller aktivt söka en ny roll som aktiv aktör i relation till sina föräldrar och de kristna traditionerna i hemmet. I detta skede skiljer sig meddelandena riktade till den unga tonåringen och till föräldrarna från varandra, liksom ofta också själva deltagandet i verksamheten.

De unga tonåringarna lever och är aktiva på nätet och hittar den egna församlingens gemenskap även där. Nätet kan också ge möjlighet till gemenskap och öppna dörrar till den globala kristendomen.

Stigen strukturerar den samlande verksamheten

Frihetsåldern representerar ett övergångsskede till den grundläggande utbildningens högre klasser och ungdomstiden. De egna valen och att själv planera, göra och delta på eget initiativ står i fokus, men under ledning av och stöd från vuxna. De unga tonåringarnas egen verksamhet består av t.ex. öppet hus, grupper för egna aktiviteter, klubbar som sammankommer både rent fysiskt och över nätet, läger och utfärder. Unga tonåringar kan fungera som (hjälp)ledare i klubbar för yngre barn. Föräldrarnas verksamhet separeras till en egen verksamhet. Gemensamma gudstjänster eller t.ex. spelkvällar förenar de unga och vuxna. 

Stigen beaktar föräldrar och andra närstående

Föräldrarna till unga tonåringar kan känna sig rådvilla när barnen växer upp och livet förändras. Den lilla har blivit stor i ett huj och testar intensivt sina egna gränser. I andra familjer förundrar man sig över sin unga tonåring som har blivit tyst eller drar sig undan. I en tredje familj är det mesta sig likt. Den unga tonåringen kan ta ett större ansvar för sig själv och hemarbeten än tidigare. En del föräldrar märker att de har fått en större frihet när den unga tonåringen inte längre har lika stort behov av dem. Församlingen stöder föräldrarna i de utmaningar som den begynnande puberteten innebär, tex. via verksamhet för föräldrar, kamratstöd eller s.k. föräldraparkering. Familjeutfärder ger familjerna en naturlig möjlighet att göra någonting tillsammans.

Stigen följer kyrkoåret

Livet som kristen får sin betydelse genom årets förlopp och högtider. Unga i åldern 12–14 år har redan sin egen syn på hur högtiderna ska firas och vilken mat och vilka dekorationer man ska ha. De kan ha hand om en överenskommen andel av familjens högtidstraditioner och sätta sin egen prägel på dem. 

Stigen görs i samråd med andra aktörer

Inom skolsamarbetet övergår man till samarbete med de högre klasserna. Exempelvis gruppstärkande övningar för sjundeklassister är en viktig stödform för unga i denna ålder som realiseras i form av samarbete. Samarbetet med kommunens ungdomsarbete och med organisationer samt andra religiösa samfund fortsätter inom ramen för hobbyer och skolungdomsarbetet. Detta kompletteras av olika stödtjänster och kamratstöd på det nationella planet, exempelvis Chatt och telefonkalendern, Befolkningsförbundets Pojkarnas telefon och Kyrkans Utlandshjälps changemaker.

Frihet och glasögon

Inspireras av olika glasögon.

Byggstenar ur den kristna tron

Den unga tonåringen upplever sig vara älskad och vacker i Guds ögon. Den unga får växa upp i fred, leva i församlingsgemenskapen och vara uppskattad i församlingen. De unga kan förlita sig på Guds nåd och kärlek och på att den heliga Anden, som de fått i dopet, verkar inom dem och påverkar deras agerande och val

Kuvassa nuori makaa sängyllä katsoen puhelinta.

“Och Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag”. Luk. 2:41–52

 • Den unga tonåringen reflekterar över sitt dop och vad det innebär på ett personligt plan.
 • Den unga tonåringen upplever sig vara uppskattad i församlingen, både som person och för sina tankar och sitt kunnande.
 • Den unga tonåringen växer från att vara en deltagare i mässan till någon som tillsammans med sina jämnåriga ”bär” den. Nattvarden är viktig

Bibeln och trosbekännelsen

Bibeln börjar öppna sig, i egenskap av både en mytisk och en historisk boksamling. Man inser att det finns flera nivåer i Jesu liknelser. Bibelns kraftgivande berättelse för denna ålderskategori är berättelsen om den 12-årige Jesus i templet (Luk. 2:41–52). Den unga tonåringen undersöker innebörden av Guds olika personer genom de tre trosartiklarna. Viktiga teman är bl.a. människans värde som skapad, synd och försoning samt den heliga Anden som den som upprätthåller församlingen, ger tröst och kraft och skapar tro.

Hans föräldrar brukade varje år bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick de dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen, stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. De gick en dagsled i tron att han var med i ressällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När de inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där.

Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och de svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom, och hans mor sade till honom: »Barn, hur kunde du göra så mot oss?  Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga.» Han svarade: »Varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?»
Men de förstod inte vad han menade med sina ord.

Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. 

Bönen och musiken

Bönen är personlig, ett hjärtats samtal med Gud. Den unga tonåringen ber och stillar sig både på egen hand och tillsammans med andra. Förbönen utvidgas. För en ung tonåring kan det vara viktigt att be även för okända människor och viktiga frågor, t.ex. för klimatet eller en rättvis värld. Den unga tonåringen blir bekant med psalmer och sånger för unga och hittar sådant i dem som känns relevant för det egna livet.

Vid källan: Kyrkan är vår. 

 • Post som skickas hem, inbjudan till En natt i kyrkan eller annan motsvarande verksamhet.
 • En klubb som pågår under en viss period där man planerar inför evenemanget Natt i kyrkan och gudstjänsten.
 • En natt i kyrkan genomförs av de unga själva med stöd från vuxna.
 • Kyrkan och begravningsplatsen som besöksmål
 • Kvällar för föräldrar till unga tonåringar
 • Inbjudan till kanalen Ttila.fi (på finska) eller andra tips på sociala medier att följa samt uppmaning att komma med som klubbledare, medlem av en gudstjänstgrupp eller i någon annan verksamhet.
Tillbaka till toppen