Utvecklingsdokument

På den här sidan finns länkar till material för utveckling av det fostrande arbetet.

Riktlinjer för fostran

Vår kyrka -vi växer tillsammans (2015)
I strategin för kyrkans fostran (2015) beskrivs fem riktgivande temaområden

  • Den kyrklig fostrans natur
  • Dopets betydelse
  • Inkludering och delaktighet
  • Människovärde och säkerhet
  • De viktigaste formerna av stöd i olika skeden av livscykeln

Utveckling

Millenniegenerationens stigar – vägar till en autentisk och närvarande kyrka (2023)
En tankemodell och ett redskap för att identifiera livsstilar och värderingar hos Generation Y och Z, samt för att strukturera och utveckla församlingsverksamheten så att den blir personcentrerad.

Trygg församling (2019, 2023)
Riktlinjerna för en trygg församling omfattar fysisk, mental, andlig, social, känslomässig och sexuell säkerhet. Dokumentet Trygg församling (2019) uppdaterades under våren 2023 för att återspegla den nya lagstiftningen.

Den nationella barnstrategin i kyrkan (2022)
Genomförandet av den nationella strategin för barn i kyrkan bygger en barn- och familjevänlig kyrka. Den är i kraft under den tid som kyrkans nuvarande strategi gäller, dvs. fram till 2026.

Kyrkans småbarnspedgogik (2023)
Syftet med det här materialet är att öppna upp innehållet och målen i de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik 2018, i synnerhet ur perspektivet för kyrkans småbarnspedagogik.

Hur mår unga HBTQ personer i församlingen (2021)
Syftet med denna publikation är att främja förståelsen för regnbågsungdomars välbefinnande i kyrkor och andra trossamfund.

I hopp om dialog – ett inspirerande sätt att stärka de ungas röst (2020)
Dialogpaus är en konstruktiv och jämlik diskussion som omsätter principerna för dialogpaus i praktiken. Dialog är lämplig för arbete och diskussion med människor i alla åldrar..

Framtidsredogörelse: Kyrkans fostran 2030 (2018)
Rapporten är avsedd som ett verktyg för att utveckla kyrkans arbete i församlingar och kyrkliga samfund. Inspirerar till att våga tänka utanför boxen i det strategiska arbetet.

Utvecklingsdokumentet Barn i församlingen (2013)
Dokumentet stöder arbetet bland barn och familjer i kyrkan.

Utvecklingsdokumentet Flickor och pojkar i församlingen (2012)
Dokumentet stöder arbetet med barn i skolåldern.

Utvecklingsdokumentet Unga i församlingen (2012)
Dokumentet ger tankar och inspiration för arbetet bland unga i församlingen.

Utvecklingsdokumentet Vuxna i församlingen (2012)
Dokumentet stöder arbetet bland vuxna i församlingen.

Tillbaka till toppen