Tillit 16–18 år

Tillit till att livet, dopet och tron bär. Kyrkan litar på den unga.

En pojke med huva på hoodie tittar uppåt i en skog. I vänstra hörnet en pratbubbla.

I åldern 16–18 år upphör grundskolan. En stor del av de unga börjar i gymnasium eller yrkesutbildning. En del söker sin plats, ibland under en ganska lång tid. Största delen bor ännu hemma hos sin familj, men en del flyttar ut redan i den här åldern. De unga blir mer självständiga och tar ett större ansvar för sina egna liv. I församlingen får den unga stöd.
Gemenskapen med jämnåriga har en stor betydelse, också för andligheten och livet som kristen. I församlingen kan den unga ha ett viktigt ansvar, som exempelvis klubb- eller gruppledare eller som hjälpledare. I relationen till unga är det viktigt att skapa en ömsesidig tillit, både hemma och i församlingen. Tillit innebär en förmåga och vilja att ta risker och att våga visa sig sårbar.

Temat Tillit

Tillitsåldern stärker den ungas tro och förtröstan på den treenige Guden och på att dopet bär en som kristen. Det är viktigt att församlingen litar på de unga och deras kompetens. Tilliten innebär utrymme att agera och vara en del av församlingen. Relationerna till jämnåriga är viktiga i den här åldern. Församlingsgemenskapen bär de unga och skapar en tillit till att de tillsammans som kristna kan påverka och göra världen till en bättre plats.

Mål att sträva efter

  • Den unga känner sig accepterad och älskad, både av människor och Gud, just såsom hen är. 
  • Den unga förstår att dopet också kallar en att leva och verka som kristen. Den som är odöpt ges utrymme att överväga möjligheten att ta del av dopet. Församlingen ger utrymme för de ungas idéer och låter dem vara aktiva och ta ansvar.
  • Den unga ges utrymme att pröva på. Vi litar på och stöder den unga. Församlingen tar den ungas vilja att påverka världens framtid på allvar.

Stigen hemma och på nätet

Hemförsamlingen uppmärksammar den unga med meddelanden som upprätthåller den församlingskontakt och den kristna livsstil som etablerats under konfirmandtiden samt stöder övergången till utbildning på andra stadiet. De unga fortsätter familjens traditioner och förnyar dem på ett sätt som känns meningsfullt för dem.

De unga bjuds in till församlingens egna gemenskaper på sociala medier och att själv skapa sådana. I församlingens medier för unga syns deras egen delaktighet, påverkan och byggande av framtidshopp. De unga uppmuntras att leva som kristna där de befinner sig. Unga faddrar stöttas i att växa in i fadderskapet. Stöd vid motgångar i livet finns också att tillgå i form av riksomfattande tjänster i sociala medier, såsom t.ex. Nettisaapas (på finska) eller hjälpande chattar. Internationella kontakter öppnar också dörrarna till Kristi världsvida kyrka.

Stigen strukturerar den samlande verksamheten

Tillitsåldern stärker den ungas egen delaktighet i församlingens verksamhet. Verksamhet som planerats av de unga själva och de ungas påverkansgrupper utgör en del av församlingen.  De unga samlas under ungdomskvällar, fungerar som hjälpledare på läger, som ledare för eller deltagare i olika klubbar, bär ansvar under gudstjänster eller inom frivilligverksamhet. När det gäller frågor som är viktiga för de unga, såsom hållbar utveckling, arbetar man tillsammans och för det gemensamma goda, både IRL och på nätet. Man kan också samarbeta med andra kristna kyrkor och samfund. De unga själva planerar vilka olika verksamhetsformer den egna församlingen kunde ha.

Stigen beaktar föräldrar och andra närstående

Stödet för föräldraskapet stärker föräldrarnas tillit till den ungas liv och erbjuder verktyg för att stödja den unga i frågor som gäller det egna jaget, ändrade sociala relationer och frigörelseprocessen. Samtidigt kan föräldrarna själva få hjälp med att förbereda sig på att ”ungarna lämnar boet”. De unga får stöd i att hantera frågor som hör ihop med åldern och relationen till föräldrarna. De får också stöd för att kunna föra diskussioner om trosrelaterade frågor med personer som tror och tänker på ett annat sätt.

Stigen följer kyrkoåret

Kyrkoåret löper parallellt med årets gång och i synnerhet skolornas lov. Högtiderna och fritiden börjar delas mellan barndomsfamiljen och kompisgäng.  

Stigen görs i samråd med andra aktörer

Samarbetet med skolorna utvidgas till gymnasier och yrkesläroanstalter. Kommunens ungdomsverksamhet, hobbyaktörer och organisationer samt övriga kristna och religiösa samfund är fortsättningsvis en del av samarbetet. De riksomfattande, ekumeniska och internationella kontakterna ökar. De unga blir alltmer aktiva när det gäller att själva bygga upp samarbete. 

Tillit och glasögon

Inspireras av olika glasögon

Byggstenar ur den kristna tron

Församlingen är en gemenskap där den unga får leva som kristen och växa tillsammans med andra. Dopet bär en genom livet och kallar den döpta att verka i församlingen.

Kuvassa nuori osallistumassa mielenosoitukseen.
“Låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet.”  1 Tim. 4:12.
  • Den unga söker sin egen plats som döpt kristen. Unga verkar i församlingen som hjälpledare, ledare, i en gudstjänstgrupp eller på sin egen plats någon annanstans. Unga får rösta och medverka i församlingens påverkansgrupper eller vara förtroendevald och vara med och besluta om gemensamma ärenden. De kan vara faddrar.
  • Den unga deltar gärna i nattvarden, och dopet och nattvarden har en personlig innebörd för den unga. . 

Bibeln och trosbekännelsen

Den unga har sina egna favoritbibelställen. Den unga uppmuntras att läsa eller lyssna till Bibeln. Tillsammans lyfter vi upp tankar om hopp och beskydd. I fråga om trosbekännelsen fördjupas i synnerhet den tredje trosartikeln ”en helig, allmännelig kyrka, de heligas gemenskap.”

Bönen och musiken

Att stilla sig och att be är ett betydelsefullt sätt att vara i kontakt med Gud och få bekräftelse på sin tro. Bönen är en viktig del av den ungas egen vardag och församlingsgemenskapen. Att skapa egen musik och lyssna på andras musik blir allt viktigare. Den ungas tankevärld återspeglas i musikstilarna. 

Vid källan: Framtid och hopp

  • En ungdomsgrupp, t.ex. en påverkansgrupp eller andra eller tredje årets hjälpledare väljer ett tema för samlingen vid källan. En ”troskälla” som relaterar till temat väljs ut, t.ex. en nyckeltext från Bibeln. Temat kan vara exempelvis tillförsikt inför framtiden och nyckelfrasen det löfte Gud gett i Bibeln “Jag skall ge er en framtid och ett hopp”.
  • Ungdomarna ges de resurser man kommit överens om. De funderar över på vilka sätt man kan höra andra unga om valet av tema. En vuxen finns med som stöd för förberedelserna, men ansvaret för genomförandet fördelas bland de unga själva.
  • Inbjudan till församlingens hela åldersgrupp, t.ex. alla 18-åringar. De unga planerar själva vilket meddelande som sänds ut och i vilka kanaler.
  • En gudstjänst eller serie av gudstjänster som de unga förbereder med stöd av en vuxen.
  • Inbjudan att fortsätta i en ansvarsgrupp, en gudstjänst eller någon annan verksamhet som de unga själva kommit på.
Tillbaka till toppen