Volontärer inom fostran och familjearbete

I barn- och familjearbetet utför volontärer många olika slags uppgifter, till exempel som läger- och klubbledare för barn och unga och som söndagsskollärare. Församlingarna ansvarar vanligen för utbildningen, introduktionen och stödet, till exempel arbetshandledning, som uppfyller kraven som ställs på en volontäruppgift. Volontärerna kan variera både i fråga om sin bakgrund och ålder.

I ungdomsarbetet deltar volontärer i olika åldrar och orsaken till att man börjat med volontärarbete är olika för alla. En stor del av volontärerna är ändå ganska unga och det är vanligt att personer under 18 är med i verksamheten.

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) tillämpas på arbete som utförs både i anställningsförhållande och i tjänsteförhållande som varaktigt och i väsentlig grad består i att utan vårdnadshavarens närvaro fostra, undervisa, sköta eller annars ta hand om minderåriga eller annars arbeta i personlig kontakt med minderåriga. Förutsättningen för att lagen ska tillämpas är att barnets vårdnadshavare inte är med i interaktionssituationerna. Lagen gäller också volontärer som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever som kommunen har köpt och i privata social- och hälsovårdstjänster.

I lagen föreskrivs om ett förfarande för kontroll av brottslig bakgrund hos personer som väljs för arbete med barn. Syftet med lagen är att minska risken för att barn blir offer för sexuellt utnyttjande, offer för våld eller lockade att använda narkotika. Lagen främjar barnens rätt till en trygg uppväxt- och studiemiljö.

Närmare information om lagens innehåll och förutsättningarna för att den tillämpas finns här:

● arbets- och näringsministeriets guide om lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) och lagen om ändring av 6 och 7 § i straffregisterlagen (505/2002).
● Broschyr om brottsregister hos personer som arbetar med barn (på finska)
● lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)
● lag om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn (148/2014)
● Kyrkostyrelsens cirkulär nr 12/2014

Enligt lagen (148/2014) är det ibland nödvändigt att kontrollera den brottsliga bakgrunden hos frivilliga som arbetar med barn. Den brottsliga bakgrunden ska kontrolleras i uppgifter som
– regelbundet och i väsentlig grad består i undervisning, handledning, vård och omsorg av eller annan samvaro med en minderårig,
– innebär personlig kontakt med en minderårig, och
– består i att sköta uppdraget ensam eller under sådana förhållanden där den minderåriges personliga integritet rimligen inte kan tryggas, trots åtgärder som till exempel anvisningar eller förfaringssätt som styr verksamheten.

Exempel på hur anvisningen ska tillämpas:

Utfärds-, läger- och klubbledare

Beskrivning: På utfärder, på läger och i klubbar för barn och unga deltar volontärer som ledare antingen ensamma eller i par eller som den anställdas par eller hjälp. Volontärerna undervisar och leder barn och unga, tillbringar tid med dem, ordnar aktiviteter, besök och sysselsättning samt övervakar verksamheten och säkerheten. Läger och utfärder omfattar ofta övernattningar.

Förutsättningar: Beträffande 15–18-åringar uppfylls de två första förutsättningarna: handledningen av gruppen är regelbunden verksamhet som omfattar personlig växelverkan med barnet. Enligt tidigare instruktioner borde unga under 18 år inte leda en klubb ensamma utan i par och en vuxen bör finnas till hands. Då uppfylls den tredje förutsättningen inte och det finns inga förutsättningar för en kontroll av brottslig bakgrund. Beträffande en myndig person som leder en grupp ensam uppfylls de tre förutsättningarna i lagen, varvid kontroll av brottslig bakgrund kan göras om detta anses nödvändigt.

Beträffande en volontär som sporadiskt arbetar till exempel på läger eller på klubbutfärder uppfylls inte heller det första kravet (regelbunden verksamhet) även om de övriga kraven uppfylls. För en myndig som leder klubbverksamhet ensam uppfylls inte kraven.

Söndagsskollärare

Beskrivning: Söndagsskollärarna håller i huvudsak ensamma söndagsskola för små barn och barn i skolåldern i församlingens lokaler. Söndagsskollärarna uppfyller kyrkans dopundervisningsuppgift och ges stöd och utbildning för uppgiften.

Förutsättningar: Alla tre förutsättningar uppfylls om personen arbetar ensam med barngruppen.

Hjälpledarverksamhet i församlingarna

Beskrivning: En hjälpledare är en gruppledare i församlingens ungdomsverksamhet, särskilt på läger. Hjälpledarna är unga som har deltagit i konfirmandundervisningen och fått utbildning för uppgiften. Hjälpledaren leder sin egen grupp, bistår i verksamheten, organiserar fritidssysselsättning och kan vara nattvakt när han eller hon är myndig.

Förutsättningar: Verksamheten omfattar inte regelbundet situationer där hjälpledaren är ensam med gruppen. Det bör fästas uppmärksamhet vid detta strukturmässigt när verksamheten planeras. Det uppstår inget behov av kontroll av brottslig bakgrund.

Scoutledare

Förutsättningar: Om verksamheten ordnas av en scoutkår som är en registrerad förening följs Finlands scouters anvisningar och scoutkåren gör vid behov en kontroll av brottslig bakgrund. Om verksamheten ordnas av en församling följs församlingens instruktioner som är desamma som för klubbledare. Om det är fråga om en icke-registrerad scoutkår och församlingen ansvarar för verksamheten, är det klokast att följa församlingens instruktioner.

Tillbaka till toppen