Finansieringen av renoveringar

Församlingen kan ansöka om understöd hos Kyrkostyrelsen för att renovera kyrkliga byggnader och andra församlingsutrymmen. Sedan 2016 ligger tyngdpunkten i understöden på finansiering av renoveringsprojekt som riktar sig till skyddade kyrkliga byggnader.

Lagen om statlig finansiering till den evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015) trädde i kraft i början av 2016. Med dessa uppgifter avses i lagen uppgifter i anslutning till begravningsväsendet, folkbokföringen och bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Församlingarna beviljas årligen 5–7 miljoner euro i understöd som delas ut ur den statliga finansieringen. Med understödet finansieras renoverings- och konserveringsprojekt som gäller skyddade kyrkliga byggnader utifrån församlingarnas ansökningar. För övriga församlingsbyggnader samt för ändringsarbeten i skyddade kyrkor har det årligen delats ut 1 miljon euro i stöd från Kyrkans centralfond.

Understöd söks årligen hos Kyrkostyrelsen genom en elektronisk ansökan i objektsregistret Basis. Sista ansökningsdagen är årets sista dag. Som bilagor behövs i allmänhet samma slags planer som vid fastställelsebeslut. Grunderna för utdelning av understöd publiceras i Kyrkostyrelsens cirkulär, av vilka det senaste är 27/2021.

Byggnadsunderstödet täcker endast några procent av församlingarnas årliga skötsel-, reparations- och byggnadskostnader. Det lönar sig för församlingarna att aktivt följa med de projektspecifika gemensamma upphandlingarna, de möjligheter EU:s stödprogram ger samt energistöden.

Tillbaka till toppen