Stipendier och internationellt utbyte

Är du intresserad av att studera eller forska utomlands? Ligger internationella frågor nära ditt hjärta?

Kyrkostyrelsens utrikesavdelning förmedlar stipendier till teologiestuderande, forskare, studerande inom olika kyrkliga branscher och kyrkans personal.

Att studera utomlands ger en enastående möjlighet att utvidga dina ekumeniska kunskaper, befrämja din teologiska forskning och förbättra dina språkkunskaper.

På denna sida meddelar vi också om andra aktuella stipendiemöjligheter, t.ex. ansökningar om internationella kyrkoförbundens steward- eller praktikantplatser. Enheten för teologiska frågor beviljar även mindre, enskilda resebidrag för bland annat internationella seminarier med ekumeniskt innehåll. Man kan också ansöka om understöd för resor som anknyter till ekumenisk forskning eller utbildning. Allmänna principer för det teologiska stipendieprogrammet.

Korta kurser och stewardprogram

Texterna har översatts till svenska med en automatisk översättare.

Nedan finns information om stipendier för närvarande tillgängliga för korta kurser och som steward för internationella möten.

Permanent tillgängliga stipendiemöjlighete

Det finns stipendieprogram i följande länder:

En grupp unga människor av olika nationaliteter klädda i matchande röda t-skjortor.
Stuertar vid Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe i Tyskland 2022.

Ekumeniska forskningsinstitutet Strasbourg, Frankrike (LVF)

Ekumeniska forskningsinstitutet Strasbourg, som är underställt Lutherska världsförbundet, ordnar varje år ett veckolångt ekumeniskt sommarseminarium.

Utrikesavdelningen beviljar årligen 1–2 stipendier som täcker deltagaravgiften och resekostnaderna i anslutning till sommarseminariet. Skicka in en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill delta i kursen. Ansökan riktas till sakkunnig Ari Ojell: ari.ojell(at)evl.fi.

Utbildningscentret Josefstal, Tyskland (Bayerska landskyrkan)

Utbildningscentret Josefstal i Tyskland ordnas en ekumenisk lärokurs varje år.

Kommentarer av kursdeltagare:

  • ”Kursprogrammet var välstrukturerat, genomtänkt och smidigt”
  • ”Det bästa med kursen är att möta företrädare för olika kyrkor”
  • ”Det intensiva samarbetet under kursen möjliggjorde en öppen diskussion om kursens teman”
  • ”Det lönar sig absolut för finländare att även i fortsättningen delta i den välorganiserade ekumeniska kursen. Deltagarna behöver inte kunna någon tyska alls, för det ordnas en utmärkt simultantolkning via hörlurar från tyska till engelska och från engelska till tyska.”

Utrikesavdelningen beviljar årligen 1–2 stipendier som täcker deltagaravgiften och resekostnaderna i anslutning till kursen. 

EDK:s stipendium, Tyskland

Man kan söka stipendium från EDK för studier eller forskning i Tyskland. Stipendiet förutsätter utrikesavdelningens förordande. Stipendietidens längd kan variera och stipendiet är avsett för studerande och forskare, men även för studerande som avlägger yrkesstudier. Sökanden sköter själv kontakterna till läroinrättningen i Tyskland.

Stipendiet ska sökas i början av september månad året innan den önskade stipendieperioden ska inledas. Mera information och ansökningsanvisningar ger sakkunnig Ari Ojell.

Ekumeniska institutet i Bossey, Schweiz (KVR)

Ekumeniska institutet i Bossey, som är underställt Kyrkornas världsråd, ligger nära Geneve i Schweiz och arrangerar olika ekumeniska kurser för teologer, kyrkligt anställda och studerande inom den kyrkliga sektorn, men även för aktiva lekmän. Det finns kortkurser på några dagar eller veckor som tar upp aktuella teman samt även längre examenskurser som omfattar högst ett läsår.

Enheten för teologiska frågor beviljar den som blir antagen till en längre examenskurs i Bossey ett delstipendium på 1 000 euro för kursavgiften och ett stipendium som täcker resekostnaderna. En allmän förutsättning är att stipendiaten har avlagt teol.kand. examen eller motsvarande, är intresserad av att studera ekumeniska frågor och vill förbereda sig för ekumeniskt arbete.

När det gäller kortkurser kan man söka stipendium för rese- och deltagarkostnader. De flesta kurser riktar sig framför allt till kyrkans anställda och passar därför utmärkt som en del av församlingarnas och stiftens personalutbildning i ekumeniska frågor. Samtidigt lämpar sig kurserna väl för studerande och forskare inom teologi och andra kyrkliga branscher som vill specialisera sig på ekumeniska frågor.

Lutherska teologiska universitetet i Budapest, Ungern

Vid Lutherska teologiska universitetet i Budapest finns en stipendieplats för en finländsk teologie studerande för 1–2 terminer eller också för en kortare tid enligt överenskommelse. Stipendiet täcker studierna och helpension på universitetets internat. Enheten för teologiska frågor beviljar stipendiaten ett understöd som täcker resekostnaderna. Det är önskvärt att stipendiaten har grunderna i det ungerska språket och minst teologie kandidatexamen. Stipendiet passar också nyutexaminerade.

Ansökan skickas till enheten för teologiska frågor senast ett halvt år innan den planerade stipendieperioden ska inledas.

Ansökningsdokument

  1. Fritt formulerad ansökan med motivering till stipendieansökan samt den sökandes CV och erfarenhet av kyrkligt arbete eller frivilligarbete.
  2. Utredning av studierna i teologi och i det ungerska språket (studieregisterutdrag, utredning av huvudämnet och forskningsämnet).
  3. Två rekommendationer. Den ena rekommendationen bör ges av professorn i huvudämnet och den andra av en samarbetspart inom kyrkan, t.ex. den egna församlingens kyrkoherde.

Det är också möjligt att göra ett 1–3 månader långt studie- eller forskningsbesök i Budapest i anslutning till lärdoms- och slutarbetet eller tillämpade studier. Frågor per e-post till adressen ari.ojell(at)evl.fi

Tillbaka till toppen