Utvärdering av konfirmandarbetet

Glada ungdomar.

Underbart arbete – utvärderingsmetoder i konfirmandarbetet

Pärmen på boken Underbart arbete

Underbart arbete- Utvärderingsmetoder i konfirmandarbetet är ett inspirationsmaterial för utvärdering och utveckling av konfirmandarbetet. Materialet är ett samarbete mellan Nuori Kirkko ry. och Kyrkostyrelsen.

Underbart arbete innehåller metoder för utvärdering på olika nivåer: den enskilda konfirmanden utvärderar sina egna mål, hela konfirmandgruppen utvärderar gruppens gemensamma mål och ledarteamet utvecklar och utvärderar målen under hela processens gång. Materialet innehåller olika arbetsmetoder som kan användas i alla skeden av processen. Det bjuder på konkreta verktyg för hur man tillsammans ställer upp mål och utvärderar dem. Underbart arbete presenterar tio arbetsmetoder och i Bilagor till boken Underbart arbete finns tilläggsmaterial.

Nationell självutvärdering för konfirmander och hjälpledare

En kontinuerlig utvärdering är en förutsättning för att utveckla konfirmandarbetet. Enligt konfirmandplanen och Modellreglemente för konfirmandarbetet sker en del av församlingens utvärdering genom en nationell självutvärderingsenkät för konfirmander och hjälpledare. Den nationella självutvärderingsenkäten fungerar alltså som ett verktyg i församlingens utvärderingsarbete. Frågorna är ställda utifrån målen i konfirmandplanen Ett stort under. Enkäten består av ca 30 påståenden som konfirmanderna och hjälpledarna tar ställning till. Resultaten, som är tillgängliga för kyrkans anställda på kyrkans intranät Sacrista ger information om både den egna konfirmandgruppen och om resultat för hela Borgå stift. Det är viktigt att reservera en gemensam tid för att fylla i enkäten t.ex. i slutet av intensivperioden eller i samband med konfirmationsövningen så att resultaten blir så trovärdiga och representativa som möjligt.

Några lyft från Självutvärderingen år 2022:

Konfirmandtiden har en positiv effekt på ungdomars välbefinnande 

Enligt den nationella självutvärdering från år 2022 upplevde närmare 65 procent av konfirmanderna och 75 procent av hjälpledarna att konfirmandtiden hade en positiv effekt på välbefinnandet. De upplevde konfirmandtiden som trygg och rolig och att de fick vara sig själva. De unga gav konfirmandtiden skolvitsordet 9-. 

“De ungas frågor har tagits på allvar i församlingarna och beaktats både i planeringen och i genomförandet av konfirmandarbetet. Det är fint att konfirmandtiden har haft en positiv effekt på de ungas andliga välbefinnande. Också kontakten till hemmen har varit viktig”, säger den (f.d.) sakkunniga i konfirmandarbete Jari Pulkkinen på Kyrkostyrelsen. 

En ung person med sin smarttelefon.

Artificiell intelligens som hjälpmedel för att kartlägga välbefinnandet 

För att stöda välbefinnandet har man utvecklat en applikation, som kallas MunRipari, som testats i församlingarna under sommaren 2022. Applikationen är en del av det nationella projektet Aurora AI, som leds av finansministeriet. Syftet med projektet är att med hjälp av artificiell intelligens utveckla ett mera förutsägbart samhälle med människan i centrum. Applikationen finns ännu inte använts på svenska och det beror bl.a. på responsen från finskt håll om den kommer att erbjudas också till de finlandssvenska församlingarna. Med hjälp av frågorna och svaren i applikationen kan de unga fundera på sitt eget välbefinnande tillsammans med de andra i konfirmandgruppen. De flesta unga som testat applikationen har upplevt att frågorna varit nyttiga att tänka på och att applikationen fungerat bra som redskap för att fundera på sitt eget välbefinnande. 

“MunRipari är enkel att använda och med hjälp av den kan man fundera på hur man mår”, säger Valma Pettinen som använt applikationen som konfirmand. 

Den nationella självutvärderingen förverkligades för fjärde gången i sträck och besvarandes av över 22 000 personer.  

De nationella resultaten finns sammanfattade på finska här: Rippikoulujen itsearviointi

Tillbaka till toppen