Sexuella och könsrelaterade trakasserier och hur vi griper in

Församlingen ska ha nolltolerans för alla slags sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Om det förekommer överdrifter och missbruk i församlingar i förhållande till sexualiteten bör de alltid tas på allvar.

Med sexuella trakasserier avses någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiska handlingar av sexuell natur som syftar till eller leder till att en persons psykiska eller fysiska integritet kränks. Det gäller speciellt när en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning skapas.

Sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande är till exempel gester och miner med sexuell anspelning, fräckt tal, ekivoka vitsar, anmärkningar och frågor som gäller kroppen, utseendet, klädseln eller privatlivet, sexuellt färgat material som brev, e-postmeddelanden, telefonsamtal, fysiska handlingar, förslag eller krav som gäller könsumgänge eller annat sexuellt umgänge. Den mest extrema formen är våldtäkt eller våldtäktsförsök. 

Med trakasserier på grund av kön avses någon form av oönskat beteende som har samband med en persons könstillhörighet och som inte är av sexuell natur, men som syftar till eller leder till att personens psykiska eller fysiska integritet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning skapas. Trakasserier på grund av kön är till exempel nedsättande och negativt tal om det andra könet, förringande och mobbning av det andra könet när det grundar sig på den mobbades kön. 

Sexuellt och könsrelaterat utnyttjande och trakasserier förekommer även på webben och i sociala medier. Förutom olika slags grova former av utnyttjande (som till exempel att locka barn till sexuella handlingar) eller sexuellt färgade meddelanden är trakasserier eller utnyttjande. Det kan också handla om att ta bilder som kränker en persons integritet, dela privata bilder av en annan utan dennes tillstånd eller att smygfotografera sex.

Lagen stärker självbestämmanderätten

Den uppdaterade sexualbrottslagen stärker vars och ens sexuella självbestämmanderätt, jämlikhet och beaktar i högre grad offrets situation. Sexualbrott är allvarliga brott och orsakar stor skada, i första hand för offret och hens närstående. Sexualbrott mot barn är mycket allvarliga brott. Den nya lagen ger nu bättre möjligheter att ingripa också i sexualbrott som begås på nätet och i sociala medier.

Den nya lagstiftningen kan sammanfattas på tre punkter:

1) Frivillighet

Frivillighet innebär att all sexuell aktivitet sker av fri vilja. En person kan inte anses delta frivilligt om hen inte muntligt, genom sitt uppträdande eller på något annat sätt har uttryckt sitt medgivande. Om den ena partens vilja förblir oklar eller om tolkningen av viljeyttringen är osäker, lönar det sig inte att anta att den andra har gett sitt samtycke.

2) Sexualbrott mot barn definieras strängare än tidigare

Straffen för sexualbrott mot barn skärps. Målet är att bättre skydda en sund utveckling hos barn. Utgångspunkten är att barnet inte kan ge sitt samtycke till någon form av sexuellt umgänge med en vuxen. Samlag med barn under 16 år definieras i lagen i regel som våldtäkt av barn i lagen, medan det tidigare ansågs vara sexuellt utnyttjande.

Även barn som fyllt 16 men ännu inte 18 år skyddas bättre än tidigare. Det är fortfarande inte straffbart att ha ett sådant förhållande mellan unga som inte kränker någons sexuella självbestämmanderätt och där det inte råder stor skillnad i ålder och mognad mellan parterna.

3) Som sexuella trakasserier tolkas en större mängd handlingar än tidigare

Enligt den nya lagen handlar sexuella trakasserier om a) beröring eller b) beröring som på grund av sin styrka eller upprepning på ett sätt som till sin allvarlighetsgrad kan jämställas med muntligt tal, sända eller uppvisade meddelanden eller bilder. Som sexuella trakasserier (och därmed straffbara handlingar räknas  olovlig fotografering, att blotta sig eller något annat motsvarande. Kommentarer med sexuella antydningar och samtal med sexuella förslag räknas också som sexuella trakasserier.

Verbala sexuella trakasserier är till exempel att följa efter en annan och komma med förslag på samlag eller att i en arbetsgemenskap föreslå samlag för någon. Verbala trakasserier kan också vara frågor om någon annans sexliv, när det inte är fråga om en person vars arbete eller arbete det inbegriper att ställa sådana frågor.

ansikte i svart-vitt

Hur påverkar lagen arbetsgemenskaperna och verksamheten i kyrkan?

I kyrkan är alla slags sexuella trakasserier och övergrepp förbjudna. Det är de anställdas och de förtroendevaldas uppgift att säkerställa att församlingarna alltid är sexuellt trygga platser för alla. En kultur som tillåter sexuella trakasserier har en negativ inverkan på hela församlingens verksamhet.

Den nya lagen främjar allas rättsskydd. Därför är det bra att anställda, frivilliga och förtroendevalda är medvetna om huvuddragen i den förnyade lagen. Det är också viktigt att känna till vilka konsekvenser den nya lagen kan ha för verksamhetskulturen. I församlingarna förhör eller dömer vi aldrig, utan det är alltid myndigheterna som gör det.

Lagen skyddar församlingsmedlemmar i alla åldrar, särskilt barn och unga, som alltför ofta utsätts för olika former av sexuella trakasserier. I den nya lagen om sexualbrott betonas risken med maktposition. Detta gäller såväl arbetsgemenskaper som församlingsverksamhet.

Alla stift har egna anvisningar och utbildade kontaktpersoner för hur trakasserier och övergrepp ska hanteras.

Tillbaka till toppen