Försäkring för volontärer

När volontärverksamhet ordnas är det viktigt att se till att försäkringarna gäller.

Olycksfalls- och reseförsäkring

Volontärer ska försäkras mot olyckor. Försäkringen ska gälla när personen utför den uppgift som överenskommits med arbetstagaren och täcker även resor hemifrån den kortaste vägen. Volontärer försäkras också mot person- och resgodsskador på sådana resor som har överenskommits med församlingens ansvariga anställda och då dagtraktamente eller andra resekostnader betalas för resorna.

Skadeförsäkring

I många former av volontärverksamhet (t.ex. vid hembesök) finns det en risk för att en tredje part eller materia orsakas skada. Med en skadeförsäkring täcks försäkringstagarens (här församlingens) och den försäkrades (här volontärens) skadeståndsrisk. Försäkringen skyddar alltså den som organiserar volontärverksamheten, en eventuell skadegörare och den som lidit skada. I skadeståndslagen jämställs en volontär med en anställd eller tjänsteinnehavare.

Skadeståndslagen 3 kap. 1 §: ”Arbetsgivare är skyldig att ersätta skada, som arbetstagare förorsakar genom fel eller försummelse i arbetet. Såsom arbetsgivare anses även den som giver uppdrag åt sådan självständig företagare, vilken med beaktande av uppdragsförhållandets bestående art, arbetets karaktär och övriga förhållanden bör jämställas med en arbetstagare.

Vad i 1 mom. är sagt om arbetsgivare gäller på motsvarande sätt staten, kommun och annat offentligt samfund, när skada genom fel eller försummelse förorsakats av sådant samfunds arbetstagare eller av person i tjänste- eller därmed jämförligt anställningsförhållande till samfundet i verksamhet, som ej bör anses innefatta myndighetsutövning.”

Tillbaka till toppen